ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли, тв филм /4 се­рия/ 06:55 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Сбъд­на­то же­ла­ние, иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Марк Рос­ман, в ро­ли­те Ме­ган Парк, Бен­джа­мин Хо­линг­сроут, Ан­тъ­ни Лем­ке, Дийн Ар­мстронг и др. 15:40 Ки­тай­ски­те ан­ти­ки го­ворят 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Дъ­щер­ята на Клио, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006 г./, ре­жи­сьор Дамян Пет­ров 17:10 В ка­дър: За­ха­рен па­мук – ус­пе­хът на ид­еи­те 18:00 По све­та и у нас 18:30 Джинс /п/ 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пос­лед­ният диа­мант, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор Ерик Бар­бие, в ро­ли­те Иван Атал, Бе­ре­нис Бе­жо, Жан-Фран­соа Стев­нен, Ан­тоан Ба­лер, Ани Кор­ди и др. (12) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Чу­ка иг­ра­лен филм /Ру­сия, 2016 г./, ре­жи­сьор Нур­бек Еген, в ро­ли­те Але­ксей Ча­дов, Ок­са­на Аки­нши­на, Ан­тон Ша­гин, Сер­гей Чир­ков и др. (14) 01:20 100% буд­ни /п/ 03:10 Кул­ту­ра.БГ /п/ 04:05 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:50 В ка­дър За­ха­рен па­мук – ус­пе­хът на ид­еи­те/п/

bTV

05:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п/ – се­риал, с.11, еп.1 06:00 „Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­ция, се­риал, еп.17, 18 07:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Бил­яна Га­ва­зо­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:35 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ 13:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ /п/ 14:00 „Док­тор Чу­до“ – се­риал, еп.57 15:00 Пре­мие­ра: „Буря от лю­бов“ – се­риал, с.12 16:00 Пре­мие­ра: „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.15 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – куиз шоу 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:05 „Фан­тас­тич­ни жи­вот­ни: Прес­тъп­ле­ния­та на Грин­дел­валд“ – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дей­вид Йейтс, в ро­ли­те: Джо­ни Деп, Джуд Лоу, Еди Ред­мейн, Кат­рин Уо­тър­стън, Али­сън Сю­дъл, Дан Фог­лър, Зоуи Кра­виц, Ез­ра Ми­лър, Кар­мен Ид­жо­го и др. 22:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 „Чък“ – се­риал, с.2, еп.7 00:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.11, еп.2 01:00 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 01:10 „Сто­ли­ча­ни в по­ве­че“ – се­риал, с.4, еп.1 02:20 „Пре­ди обед“ /п/ – ток­шоу 04:30 „Тър­гов­ски цен­тър“ – се­риал, с.15

 bTV Action

05:15 „Чък“ – се­риал, с.5, еп.6 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – се­риал, с.2, еп.45 – 52 08:00 „Чък“ – се­риал, с.5, еп.6 09:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3 еп.7 10:00 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.5 еп.2 11:00 „Бягство от зат­во­ра“ – се­риал, с.4, еп.24 12:00 „Тред­стоун“ – се­риал, еп.2 13:00 „Сред­но­щен чу­дак“ – фан­тас­ти­ка, мис­тъ­ри (САЩ, Гър­ция, 2016), ре­жи­сьор Джеф Ни­кълс, в ро­ли­те Май­къл Ша­нън, Джоуел Ед­жър­тън, Кир­стен Дънст, Адам Драй­вър, Джей­дън Мар­тел, Бил Камп, Сам Ше­пърд и др. 15:00 „Чък“ – се­риал, с.5 еп.7 16:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3, еп.8 17:00 „Тред­стоун“ – се­риал, еп.3 18:00 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.19, еп.1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.5, еп.3 20:00 Ек­шън в 8: „Про­ку­ра­ту­ра Чи­ка­го“ – се­риал, еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: „Лес­ни па­ри“ – ек­шън, кри­ми­на­лен (Шве­ция, Гер­ма­ния, Да­ния, Фран­ция, 2010), ре­жи­сьор Да­ниел Ес­пи­но­са, в ро­ли­те Джоуел Ки­на­ман, Ма­тиас Ва­ре­ла, Ли­са Хе­ни, Дра­го­мир Мър­шич, Фа­рес Фа­рес, Деян Чу­кич и др. [14+] 00:15 „Про­ку­ра­ту­ра Чи­ка­го“ – се­риал, еп.1 01:15 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.19, еп.1 02:15 „Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден“ – се­риал, с.5, еп.3 03:15 „Тред­стоун“ – се­риал, еп.3 04:15 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, с.3, еп.8

bTV Comedy

05:00 „Су­пер­мар­кет“ /п/ – се­риал 06:00 „Су­пер­мар­кет“ – се­риал, с.5, еп.21 (пос­ле­ден) 06:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“ – се­риал, с.9, еп.1 07:00 „Трол­че­та: Ку­по­нът про­дъл­жа­ва“ – се­риал, ани­ма­ция 07:30 Пре­мие­ра: „Да жи­вее крал Джу­лиън!“ – се­риал, ани­ма­ция, с.3, еп.2, 3 08:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п/ – се­риал 09:30 „Мла­дият Шел­дън“ /п/ – се­риал 10:00 „Сам вкъ­щи 2: Из­гу­бен в Ню Йорк“ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Крис Къ­лъм­бъс, в ро­ли­те Ма­ко­ли Къл­кин, Джо Пе­ши, Да­ниел Стърн, Кат­рин О`Ха­ра, Джон Хърд, Киъ­рън Къл­кин, Тим Къ­ри, Брен­да Фри­кър, Роб Шнай­дър и др. 12:00 „Прия­те­ли“ /п/ – се­риал 13:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ /п/ – се­риал 14:00 „Фей­сБог“ /п/ – се­риал 15:00 „Мла­дият Шел­дън“ /п/ – се­риал 16:00 „Мър­фи Браун“ – се­риал, еп.3, 4 17:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу 17:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ (2019) – ко­ме­дий­но шоу 18:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.9, еп.23, 24 19:00 „Мла­дият Шел­дън“ – се­риал, с.2, еп.5, 6 20:00 „Бе­то­вен“ – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те Чарлз Гро­дин, Бо­ни Хънт, Дейн Джоунс, Ни­кол Том, Оли­вър Плат, Стен­ли Ту­чи, Дей­вид Ду­хов­ни, Пат­ри­ша Хий­тън и др. 22:00 Пре­мие­ра: „Фей­сБог“ – се­риал, еп.2 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.9 еп.10, 11 00:00 „За­що точ­но той““ – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джон Хам­бърг, в ро­ли­те: Бра­йън Кран­стън, Зоуи Дойч, Джеймс Фран­ко, Адам Ди­вайн, Ме­гън Мъ­ла­ли, Ки­гън-Май­къл Кий [16+] 02:00 „Су­пер­мар­кет“ /п/ – се­риал 02:30 „Мо­дер­но се­мей­ство“ /п/ – се­риал 03:00 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ /п/ 03:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ (2019) – ко­ме­дий­но шоу 04:00 „Прия­те­ли“ /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риал, се­зон 8 /п/ 06:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 07:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Чер­но-бяла лю­бов“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Не­раз­дел­ни“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Не ме ос­тавяй“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „На­ме­ри ме“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Тай­на­та гра­ди­на“ (пре­мие­ра) – с уч. на Дик­си Еге­рик­с, Ко­лин Фърт, Джу­ли Уол­търс и др. 22:00 „ФБР“ – се­риал, се­зон 1 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния“ – се­риал, се­зон 8 00:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риал, се­зон 8 01:30 „Спе­циа­лен от­ряд: Лай­пциг“ – се­риал 02:30 „Сияй­на лу­на“ – се­риал 03:30 „На­ме­ри ме“ – се­риал /п/ 04:30 „Чер­но-бяла лю­бов“ – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Хо­кей на лед: ЦСКА – Ди­на­мо Мос­ква, Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га /п/ 11:00 Бас­кет­бол: Бур­гос – Реал Бе­тис, Ли­га Ен­де­са /п/ 13:00 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Сън­дър­ланд, Ли­га 1 на Ан­глия /п/ 15:00 Фут­бол: Мон­ца – Ре­ги­на, Се­рия Б на Ита­лия, ди­рек­тно 16:55 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ли­вър­пул, кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га (2010-2011) /п/ 17:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2021-22) /п/ 18:00 Хо­кей на лед: Ло­ко­мо­тив – Спар­так, Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 20:30 Фут­бол: Об­зор на кръ­га, Вто­ра Бун­дес­ли­га (2021-22) /п/ 21:00 Но­ви­ни 21:05 „Пе­та чет­върт“, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол (2021-22) /п/ 21:35 Фут­бол: Фу­лъм – Чел­си кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га (2008-2009) /п/ 22:00 Фут­бол: Ре­динг – Фу­лъм, Чем­пиън­шип (2021-22), ди­рек­тно 23:55 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: „Пър­вич­на си­ла“, пре­да­ва­не на WWE (2021) 00:55 Фут­бол: Барн­зли – Стоук Си­ти, Чем­пиън­шип (2021-22) /п/ 02:55 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:30 Дру­го­то ли­це /п/ 06:00 Денят на жи­во /п/ 06:40 Ни­чия земя /п/ 07:30 Без ре­зер­ва­ция 08:00 Да хва­неш го­ра­та /п/ 08:30 Се­дем от се­дем /п/ 09:00 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 Твоят ден – из­бра­но 13:55 Биз­не­сът 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:15 Со­циал­на мре­жа 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 Биз­не­сът 18:30 Твоят ден – из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Се­дем от се­дем 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:20 Денят на жи­во /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 В доб­ра фор­ма 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 Дру­го­то ли­це 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 00:25 Пре­сеч­на точ­ка /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 01:25 Денят на жи­во /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 02:25 Биз­не­сът 02:30 Дру­го­то ли­це /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 03:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:00 Но­ви­ни­те на NOVA /п/ 04:15 Со­циал­на мре­жа /п/ 04:50 Ни­чия земя /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *