HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:30 Де­кем­врий­ска бул­ка иг­ра­лен филм /п/ 06:55 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Чо­ве­кът на пре­зи­ден­та иг­ра­лен филм /САЩ, 2000г./, ре­жи­сьор Май­къл Прийс, в ро­ли­те: Чък Но­рис, Ди­лън Нийл, Дже­ни­фър Тънг и др. 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Моля те, Неп­ту­не! тв филм /Бъл­га­рия, 2017г./, ре­жи­сьор Пе­тър Гай­тан­джиев 14:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 15:05 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Све­тът на Япо­ния: Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 16:40 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:25 Све­тът е 7 Об­зор­но пре­да­ва­не за съ­би­тия­та от меж­ду­на­род­на­та по­ли­ти­ка с во­де­щи Ев­ге­ния Ата­на­со­ва-Те­не­ва и Йоа­на Ле­вие­ва-Со­йър 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Не се мо­тай в кра­ка­та ми тв филм /Бъл­га­рия, 1987г./, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: Еле­на Рай­но­ва, Жа­на Ка­ра­йор­да­но­ва, Сте­фан Да­наи­лов и др. 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Тип и Тап 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­би­тия­та на 2017 22:00 Ми­нус 40 и на­до­лу иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2015г./, ре­жи­сьор Ди­лън Пиърс, в ро­ли­те: Джуел Стейт, Шон Ро­бъртс, Марк Миър и др. 23:35 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:45 For Ella – кон­церт на Па­ти Ос­тин 00:45 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:25 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:15 Тер­ми­на­лът иг­ра­лен филм /п/

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 30 15:00 “Из­ку­ше­ние” – се­риал, с.1, еп.12 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 98 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 Пре­мие­ра: “Сър­це­то на гра­да” – се­риал, с.1, еп. 18 17:55 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сър­це­то на гра­да” – се­риал, с.1, еп. 18 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Мек­си­ка­не­цът” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Гор Вер­бин­ски, ак­тьо­ри – Брад Пит, Джу­лия Ро­бъртс, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Кей Си­мънс, Боб Ба­ла­бан, Джийн Хек­ман и др. 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Къ­ща от кар­ти”- се­риал, с.3, еп.8 01:00 “Из­ку­ше­ние ” /п./ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Сър­це­то на гра­да” /п./- се­риал

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Ран­го” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ек­шън ( САЩ, 2011), сце­на­рист – Джон Ло­ган, ре­жи­сьор – Гор Вер­бин­ски 12:00 “Аз, прок­лет­ни­кът 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри – Пиер Ко­фин, Крис Ре­но 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 19:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.5 23:00 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал, с.6 00:00 “Аз, прок­лет­ни­кът 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри – Пиер Ко­фин, Крис Ре­но 02:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.12 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 13 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1 (рет­рос­пек­ция) 11:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.11 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.2 13:00 “Пър­вият удар на Дже­ки Чан” – ек­шън (САЩ, Хонг Конг, 1996), ре­жи­сьор – Стен­ли Тонг, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Бил Тунг, Джак­сън Лиу, Ани Ву, Юри Пет­ров, Но­на Гри­шае­ва, Джон Ий­вс и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп. 13 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 14 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.3 18:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 12 19:00 Пре­мие­ра: “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 16 20:00 Пре­мие­ра: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 16 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Час пик 3”- ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Нео­ми Ле­ноар, Иван Атал, Макс фон Сю­дов, Йо­ки Ку­до, Хи­рою­ки Са­на­да, Крис Тъ­кър, Джин­гчу Занг и др. 23:45 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 16 00:45 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 16 01:45 “Монк” – се­риал, с.2, еп.13 02:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.3 03:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 12 04:45 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 1

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни”(пре­мие­ра) -се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не/п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Тран­сфор­мърс: От­мъ­ще­ние­то” – суч. наШaяЛе­бьоф, Ме­гън Фокс, Джош Дюа­мел, Тай­рийз Гиб­сън, Джон Тур­ту­ро, Ке­вин Дън и др. 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Так­си: Брук­лин” – се­риен филм 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, де­ве­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 12-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:30 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, три­на­де­се­ти ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 18:30 Фут­бол: Бър­тън Ал­биън – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, три­на­де­се­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 20:30 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 BIT СПОРТ, (п) 01:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров /п/ 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс”, из­бра­но 12:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:10 Те­ле­мар­кет 12:15 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 13:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Ка­лен­дар, хо­рос­коп 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та”, из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *