ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 МАЙ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Кон­стан­тин Фи­ло­соф – тв филм, 6 се­рия /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – доу­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Мус­ке­та­ри­те 3 – 10-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­ди Хей, в ро­ли­те Том Бърк, Люк Пас­куа­ли­но, Сант­яго Каб­ре­ра, Але­ксан­дра Дау­линг и др. 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Сту­дио УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” 22:00 Фут­бол: Чел­си – Ар­се­нал, фи­нал на тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га Ев­ро­па” пряко пре­да­ва­не от Ба­ку/Азе­рбай­джан/ 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни /п/ 02:30 Ха­се­ку­ра: Един са­му­рай във Ва­ти­ка­на – до­ку­мен­та­лен филм /п/ 04:10 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:40 Из­кус­тво­то на 21 век

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.3 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.16 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.42 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.2, еп.6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.15 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.10 21:00 “Сме­ни же­на­та” – се­мей­но риа­ли­ти, с.3 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13, еп.40 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.11 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.163, 164 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” /п/ – се­риал, с.2, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, еп.7, 8 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.9, 10 08:00 “Монк” /п/ – се­риал, с.6, еп.5 09:00 “Пла­ти­на” /п/ – се­риал, с.3, еп.14 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.13 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4, еп.10 12:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.20 12:30 “Аго­ра” – дра­ма, ис­то­ри­чес­ки, ро­ман­ти­чен (Ис­па­ния, 2009), ре­жи­сьор Але­хан­дро Аме­на­бар, в ро­ли­те Рей­чъл Вайс, Макс Мин­ге­ла, Ос­кар Ай­зък, Ру­пърт Евънс, Ош­ри Коен, Аш­раф Бар­хом, Май­къл Лон­сдал, Са­ми Са­мир и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.6 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.15 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.2 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп.14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “В око­то на бур­ята” – три­лър, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Сти­вън Куейл, в ро­ли­те Ри­чард Ар­ми­тидж, Са­ра Уейн Ка­лис, Мат Уолш, Макс Дий­кън, Ней­тън Крес, Али­ша Деб­нъм-Ке­ри и др. 23:45 “Лу­ци­фер” /п/ – се­риал, с.3, еп.2 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” /п/ – се­риал, еп.14 01:45 “Монк” /п/ – се­риал, с.6 еп.6 02:45 “Го­тъм” /п/ – се­риал, с.2, еп.2 03:45 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4 еп.11 04:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.19

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.5, 6 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп.16-18 09:00 Шоу­то на Сла­ви (2019) 10:00 “Фан­тас­тич­но­то пъ­те­шес­твие до Оз” – ани­ма­ция, дет­ски, прик­лю­чен­ски (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьо­ри Вла­ди­мир То­роп­чин, Фе­дор Дмит­риев и Да­ри­на Шмидт 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.17, 18 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 Пре­мие­ра: “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.14 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, eп.23, 24 23:00 “Кухня” – се­риал, с.2 еп.11, 12 00:00 “Фан­тас­тич­но­то пъ­те­шес­твие до Оз” /п/ 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Hell’s Kitchen Бъл­га­рия” (нов се­зон) – риа­ли­ти 22:00 “Же­не­ни от пръв пог­лед” (нов се­зон) – риа­ли­ти, фи­нал 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Рен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: РБ Лай­пциг – Ба­йерн Мюн­хен, фи­нал за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Реймс – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2018-19), 6-и епи­зод /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 33-ти епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 36-и епи­зод /п/ 22:15 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Дар­би Каун­ти, фи­на­лен пле­йоф на Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *