Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 МАРТ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Прик­лю­че­ния­та на Чо­ко и жа­бо­ка Бо­ко ани­ма­цио­нен филм 06:40 Спи­ли­тим и Ра­шо дет­ски тв филм 06:50 Ре­ка­та ани­ма­цио­нен филм 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та Ма­нас­тир “Св. Пет­ка”/Со­фия/ 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Вярвам в ге­ния на бъл­гар­ския на­род: Про­фе­сор Иван Шиш­ма­нов до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2016г./, ре­жи­сьор Би­сер­ка Ко­лев­ска 15:00 Вес­тни­кар ли? /по по­вод го­диш­ни­на­та на ак­три­са­та Вио­ле­та Бах­че­ва­но­ва/ тв теа­тър /Бъл­га­рия, 1970г./, ре­жи­сьор Асен Трай­нов, в ро­ли­те: Геор­ги Ка­лоя­нчев, Вио­ле­та Бах­че­ва­но­ва, Геор­ги Пар­ца­лев, Еле­на Къ­не­ва и др. 16:25 БНТ пре­мие­ра: “Оку­па­ция 1968: Пос­лед­на­та ми­сия на ге­не­рал Ер­ма­ков” 5-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /коп­ро­дук­ция, 2018г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ев­до­кия Мос­ви­на 16:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 17:00 Джинс 17:30 Моят плей­лист му­зи­кал­но-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Син­ята пла­не­та 2 до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пре­мие­ра: Ло­шо мо­ми­че иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Ма­риан Въ­лев, в ро­ли­те: Лю­бо­ми­ра Ба­ше­ва, Еле­на Тел­бис, Ста­нис­ла­ва Ар­мут­лие­ва, Да­рия Си­мео­но­ва, Дил­яна По­по­ва и др. (14) 22:40 По све­та и у нас 22:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:00 Жер­твоп­ри­но­ше­ние иг­ра­лен филм/коп­ро­дук­ция, 1986г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Тар­ков­ски, в ро­ли­те: Ер­ланд Йо­зеф­сон, Сю­зън Флий­туд, Алан Ед­уол и др. (12) 01:30 Син­ята пла­не­та 2 до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/п/ 02:30 Лю­бов и прия­телс­тво иг­ра­лен филм/п/ 04:15 Мо­дер­ни вре­ме­на иг­ра­лен филм /п/

bTV

 05:10 “Cool…T” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, ани­ма­ция, с.3 еп.13 06:30 “Но­ва Зе­лан­дия: Заб­ра­ве­ният рай” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.8 13:00 “Уми­рай ум­но” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Пи­тър Си­гъл, в ро­ли­те: Стив Ка­рел, Ан Ха­тауей, Алън Ар­кин, Дуейн Джон­сън, Те­ри Крюс, Дей­вид Кек­нър, Бил Мъ­ри, Пат­рик Уор­бър­тън, Ма­си Ока, Нейт То­рънс и др. 15:30 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п./ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:30 “По­мощ 112” /п./ – риа­ли­ти по­ре­ди­ца 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – из­бра­но 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с.7 21:30 “Хро­ни­ки­те на Ри­дик” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Тан­ди Ню­тън, Колм Фиор, Джу­ди Денч, Карл Ър­бън, Але­кса Да­ва­лос, Кийт Дей­вид и др. [14+] 23:50 “Тра­фик на хо­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, Ка­на­да, САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ека­чай Уек­рон­гтам, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, То­ни Джа, Рон Пър­лман, Се­ли­на Джейд, Пи­тър Уе­лър, Май­къл Джей Уайт и др. [14+] 01:50 “Но­ва Зе­лан­дия: Заб­ра­ве­ният рай” /п./ – до­ку­мен­та­лен филм 04:00 “Тър­си се” /п./ 04:50 “120 ми­ну­ти” /п./

 bTV Comedy

 05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.17, 18 07:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал, еп.5, 6 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.9 еп.4, 5 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.15, 16 10:00 “Ре­во­лю­ция Х” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен, кри­ми­на­лен, ек­шън (Бъл­га­рия, 2018), ре­жи­сьор Ди­ми­тър Го­чев, в ро­ли­те: Ге­ри-Ни­кол, Диа­на Кос­то­ва, Иван Ти­шев, Але­ксан­дър Са­но, Геор­ги Ка­ду­рин, Дил­яна По­по­ва, Бой­ко Кръс­та­нов, Ба­шар Ра­хал, Стеф­ка Яно­ро­ва, Ки­то­дар То­до­ров, Лю­си Ила­рио­нов, Ди­ми­тър Бер­ба­тов и др. 12:00 “Кунг-фу пан­да 2” – ани­ма­ция, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Дже­ни­фър Ю Нел­сън 14:00 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – се­риал, с.3 еп.22, 23 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 20:30 “За­що от­влякох ше­фа си” – ко­ме­дия (тв филм, Гер­ма­ния, 2014), ре­жи­сьор Пе­тер Гер­си­на, в ро­ли­те: Лук Файт, Оли­вер Флай­шер, Юлия Хар­тман, Пат­рик Хайн и др. 22:30 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал, еп.7, 8 23:30 “Прес­пав” /п./ – се­риал 01:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 04:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 04:00 “Брук­лин 99” /п./ – се­риал

 bTV Action

 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2 еп.16 – 18 10:45 “Warcraft: На­ча­ло­то” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (Ки­тай, Ка­на­да, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Дън­кан Джоунс, в ро­ли­те: Тра­вис Фи­мел, По­ла Па­тън, Бен Фос­тър, То­би Ке­бъл, До­ми­ник Ку­пър, Клан­си Браун, Да­ниел Ву, Рут Не­га и др. 12:45 “Ро­мео трябва да ум­ре” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Джет Ли, Алия, Ай­зея Уо­шин­гтън, Ръ­сел Уонг, Джон Кит Лий, Дел­рой Лин­до, Ед­оар­до Ба­ле­ри­ни, Ърл Си­мънс-DMX и др. 15:00 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” /п./ – се­риал, еп.3, 4 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.13 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп.15 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.2 еп.1 18:30 “Уми­рай труд­но 3” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Джон Мак­тиър­нън, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Са­мюъл Джак­сън, Дже­ре­ми Ай­рънс, Греъм Грийн, Ко­лийн Кемп, Сам Фи­липс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Спе­циа­лен док­лад” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Том Круз, Ко­лин Фа­рел, Са­ман­та Мор­тън, Макс фон Си­дов, Нийл Мак­до­на и др. 01:00 “Ели­ми­на­то­ри” – ек­шън (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джеймс Нън, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Стю Бе­нет, Да­ниел Кал­та­джи­ро­не, Джеймс Коз­мо и др. [16+] 04:00 “Монк” – се­риал, еп.3 04:00 “Нин­джа уб­иец” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор Джеймс Мак­тийг, в ро­ли­те: Рейн, Рик Юн, Нао­ми Ха­рис, Бен Майлс, Шьо Ко­су­ги, Кай­ли Голд­стайн и др. [16+]

 Nova TV

 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов меж­ду ре­до­ве­те” – с уч. на Леа Ре­ни, Крис­то­фър Тър­нър, Ше­ри­лин Уил­сън и др. 14:15 “На­ша­та ис­то­рия” (пре­мие­ра) – с уч. на Ма­ги Лоу­сън, Сам Пейдж, Мар­ко Гра­ци­ни, Фран­сис Фла­на­гън и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Един за друг” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Го­ре­ща гон­ка” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Со­фия Вер­га­ра, Джон Ка­ръл Линч, Ри­чард Т. Джонс и др. 23:50 “Си­ка­рио: Сол­да­до” – с уч. на Бе­ни­сио Дел То­ро, Джош Бро­лин, Кат­рин Кий­нър, Джеф­ри До­но­ван и др. 04:45 “Лю­бов меж­ду ре­до­ве­те” – с уч. на Леа Ре­ни, Крис­то­фър Тър­нър, Ше­ри­лин Уил­сън и др. /п/

 Nova Sport

 10:00 Фут­бол: Ене­рги Кот­бус – Ба­йерн Мюн­хен, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Барн­зли – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Ха­ле­шер – Волф­сбург, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:00 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

 13:20 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 08:30 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:30 Те­ле­мар­кет 11:45 “Пар­ла­мем­тът на фо­кус” -/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” -/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Без мон­таж” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *