ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 НОЕМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съ­ве­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4036 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Ди­ноотряд “Кунг Фу” – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Па­наир на кук­ли­те – до­ку­мен­та­лен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4037 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:00 Скри­тият език на па­ри­те: Две­те глав­ни “ЕР” в Ев­ро­пей­ско­то бан­керс­тво – до­ку­мен­та­лен филм 19:25 Сту­дио Фут­бол 19:55 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Лу­до­го­рец, сре­ща от тур­ни­ра на “Ли­га Ев­ро­па” – пряко пре­да­ва­не от Ле­вер­ку­зен 22:15 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:00 Спор­тни но­ви­ни 23:15 Зе­ле­на свет­ли­на 23:20 Веч­на­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за кла­си­чес­ка и джаз му­зи­ка с во­дещ Ма­рио Ни­ко­лов 23:50 TrendY – мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не /п/ 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /п/ 02:20 305 – иг­ра­лен филм          /п/ (12) 03:45 Ма­гия­та на ос­тров Бел – иг­ра­лен филм /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Бар­би: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 10 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 68 16:00 Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 60 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 154 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 58 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност”- се­риал, с. 4, еп. 12 01:00 “Къ­ща от кар­ти” – се­риал, с. 4, еп. 12 02:00 “Пре­ди обед” /п/ ток­шоу 04:00 “Тео­рия на глу­пос­тта” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 04:50 “О­пас­ни ули­ци”- се­риал, с. 11, еп. 109

bTV Action

05:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп.  7 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5, еп. 9 09:00 “Под прик­ри­тие”- дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор -Джордж Мен­де­лук, ак­тьо­ри – Шо­ни Смит, Май­къл Уудс, Го­рдън Май­къл Ул­вът, Ло­ри Трио­ло и др. 11:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 1 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 10 13:00 “У­бий­ство в ко­ле­жа” – три­лъ­р (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Д­же­си Джеймс Ми­лър, ак­тьо­ри – С­кар­лет Бърн, Ни­кол Му­ньос, Са­ра Дъг­дейл, Ме­ли­са Рок­сбърг и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5 еп. 10 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 8 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 11 17:45 Сту­дио “Ли­га Ев­ро­па” 18:00 Спар­так Мос­ква – Ра­пид Вие­на (фут­бол от Ли­га Ев­ро­па) 20:00 Ми­лан – Дю­де­ланж (фут­бол от Ли­га Ев­ро­па) 22:00 Рей­нджърс – Вил­яреал (фут­бол от Ли­га Ев­ро­па) 00:00 Ли­та Ев­ро­па (най-доб­ро­то от сре­щи­те през деня) 00:45 “Бе­бе в нас­ледс­тво” – дра­ма, мис­те­рия, три­лър (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Джон Л`Екюр, ак­тьо­ри – Ка­си Стийл, Ми­ми Ку­зък, Крис Бру­но и др. 02:45 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5 еп. 5 03:45 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 11

bTV Comedy

05:00 “Ба­рът” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Ще те видя на­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ,2015), ре­жи­сьор – Брет Хей­ли, ак­тьо­ри – Блайт Да­нър , Сам Ел­иът, Мар­тин Стар, Джун Скуиб, Риа Пър­лман, Ме­ри Кей Плейс, Макс Гейл и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 7 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 00:00 “Ще те видя на­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ,2015), ре­жи­сьор – Брет Хей­ли, ак­тьо­ри – Блайт Да­нър , Сам Ел­иът, Мар­тин Стар, Джун Скуиб, Риа Пър­лман, Ме­ри Кей Плейс, Макс Гейл и др. 02:00 “Ба­рът” – се­риал 03:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Го­мор” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 2 се­зон 01:30 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Каен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ро­дъ­ръм Юнай­тед – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ни­ца – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT /п/ 07:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва /п/  08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая /п/ 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 11:00 “Е­пи­зод”        /п/ 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/ 13:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва /п/ 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая  /п/ 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” /п/ 18:30 “Е­пи­зод” /п/ 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров /п/  21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на /п/ 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва /п/ 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров /п/ 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес /п/ 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT /п/

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *