ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Лю­бо­мир Дам­янов в По­лет – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Боян Дас­ка­лов 15:00 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /5 и 6 епи­зод/п/ (12) 16:35 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 17:00 Как да пра­вим изу­ми­тел­ни сним­ки? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт тото 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 В ка­дър Краят на хар­тие­на­та епо­ха 21:00 Гос­по­дин за един ден – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1983 г./, ре­жи­сьор Ни­ко­лай Во­лев, в ро­ли­те То­дор Ко­лев, Йор­дан­ка Сте­фа­но­ва, Иц­хак Фин­ци, Стоян Гъ­дев и др. 22:25 По све­та и у нас 22:40 Кар­та­хе­на иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2009 г./, ре­жи­сьор Ален Мон, в ро­ли­те Со­фи Мар­со, Крис­тоф Лам­бер, Мар­га­ри­та Ро­са де Фран­сис­ко и др. (12) 00:10 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли 2 – тв филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/(12) 01:00 Вой­на­та на Лоу­гън: Въп­рос на чест – иг­ра­лен филм /п/ (14) 02:30 Прек­ра­сен жи­вот – иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:55 Пъ­те­ки /п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/  

bTV

05:00 “Cool…T” /п/ 05:50 “Гри­жов­ни омай­ни­че­та” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 9, 10 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – (нов се­зон) пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм 13:00 “Флирт с че­ти­ри­де­сет­го­диш­на” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Ми­каел Са­ло­мон, в ро­ли­те: Хе­дър Лок­лиър, Ро­бърт Бък­ли, Ва­не­са Уилямс, Ка­ме­рън Бан­крофт и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Кръ­гов­рат” – ро­ман­ти­чен, дра­ма, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джеф Блек­нър, в ро­ли­те Джей­сън Лий, Мин­ка Ке­ли, Ма­ги Ели­за­бет Джоунс, Джа­рен Луи­сън, Ко­нър Пей­тън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с. 6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Аме­ри­кан­ски снай­пе­рист” – вое­нен, ек­шън, биог­ра­фи­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Клинт Ис­тууд, в ро­ли­те: Брад­ли Ку­пър, Сие­на Ми­лър, Джейк Мак­дор­ман, Кайл Гол­нър, Люк Граймс, Сам Дже­гър и др. [14+] 01:00 “Омъ­жи се за мен, пич” – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017), ре­жи­сьор Та­рек Бу­да­ли, в ро­ли­те: Та­рек Бу­да­ли, Фи­лип Ла­шо, Шар­лот Габ­ри, Ан­ди Ра­конт и др. 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, с. 5, еп. 13 06:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 1 – 3 08:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 6 – 8 11:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Дже­ре­мая Че­чик, в ро­ли­те Рейф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джим Брод­бент, Фио­на Шоу, Еди Изард, Ай­лийн Ат­кинс и др. 13:00 “Про­ти­воот­ро­ва” – ек­шън, пси­хот­ри­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2002), ре­жи­сьор Джим Ги­лес­пи, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Чарлз Дъ­тън, По­ли Уо­кър, Крис Крис­то­фер­сън, Джеф­ри Райт, Том Бе­рин­джър, Сти­вън Ланг и др 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 5, 6 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 27 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то/, еп. 21 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 13 18:45 “Вне­зап­на смърт” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Пи­тър Ха­йъмс, в ро­ли­те Жан-Клод Ван Дам, Пауърс Бут, Рей­мънд Ба­ри, До­риан Хеъ­рууд и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Лар­го Уинч 2: Кон­спи­ра­ция Бир­ма” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (Фран­ция, Бел­гия, Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьор Же­ром Сал, в ро­ли­те То­мер Сис­ли, Ша­рън Стоун, Ул­рих Ту­кур, Ана­тол Тауб­ман, Ве­ро­ни­ка Ро­са­ти, Ми­ки Ма­ной­ло­вич, Дмит­рий На­за­ров и др. 00:15 “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев, За­ха­ри Ба­ха­ров и др. 02:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 5 03:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 12 03:30 “Гла­диа­тор” – ек­шън, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2000), ре­жи­сьор Рид­ли Скот, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Хоа­кин Фи­никс, Оли­вър Рийд, Ри­чард Ха­рис, Ко­ни Нил­сен, То­мас Ара­на, Джай­мън Хаун­су и др. [14+] 

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5, еп. 6, 7 07:00 “Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – се­риал, еп. 6 – 10 08:30 “По сре­да­та” – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 7, 8 10:00 “Ба­ща на че­ти­ри­ма: Зав­ръ­ща­не­то на чи­чо Со­фус” – се­меен, ко­ме­дия (Да­ния, 2010), ре­жи­сьор Джа­ко­мо Кам­пео­то, в ро­ли­те Йес­пер Ас­холт, Курт Равн, Бо­дил Йор­ген­сен, Си­гурд Фи­лип Дал­гас и др. 12:00 “Фея­та на зъб­ки­те” – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (САЩ, Ка­на­да, 2010), ре­жи­сьор Май­къл Лим­бек, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Аш­ли Джъд, Джу­ли Ан­дрюс, Сти­вън Мър­чант, Ра­йън Шек­лър, Сет Мак­фар­лън и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, еп.6 15:00 “Гранд” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Бе­то­вен 5” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те Дейв То­мас, Фейт Форт, Да­вей Чейс, Том Пос­тън, Са­ми Кан и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, еп. 6 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 01:00 “Гранд” /п/ – се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал Nova TV 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ре­зер­ва­ция за два­ма” (пре­мие­ра) – с уч. на Ка­си­ди Ги­форд, Уа­йът Наш, Гуи­нит Уолш, Дже­ки Лай и др. 14:15 “Сват­бен марш” (пре­мие­ра) – с уч. на Джак Уаг­нър, Еми­ли Те­нънт, Джоу­зи Би­се, Са­ра Грей и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Уми­рот­во­ри­теля­т” – с уч. на Вин Ди­зел, Ло­рън Греъм, Фейт Форд, Ке­ръл Кейн, Брад Га­рет, Бри­тъ­ни Сноу, Тейт До­но­ван, Крис По­тър и др. 22:00 “Чен­ге­та в ре­зерв”- с уч. на Уил Фе­ръл, Марк Уол­бърг, Дуейн Джон­сън, Са­мюел Джак­сън, Ева Мен­дес, Май­къл Кий­тън и др. 00:10 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 00:40 “Сват­бен марш” – с уч. на Джак Уаг­нър, Еми­ли Те­нънт, Джоу­зи Би­се, Са­ра Грей и др. /п/ 02:30 “Ре­зер­ва­ция за два­ма” – с уч. на Ка­си­ди Ги­форд, Уа­йът Наш, Гуи­нит Уолш, Дже­ки Лай и др. 04:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка:Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 5-и ден /п/ 15:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Бо­тев Плов­див – Сла­вия, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 17:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 18:30 Ху­до­жес­тве­на гим­нас­ти­ка: Об­зор на деня на Све­тов­но­то пър­венс­тво в Ба­ку, 3-ти ден /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 8-и епи­зод 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 39-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Барн­зли – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 8-и епи­зод /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус”  /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:30 “Хо­ли­вуд” /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *