ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 ЮЛИ

БНТ

05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм, 8 епи­зод /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Ис­то­рия.bg – Ро­меок­тон, Ски­ло­йоан, Ро­меоу­биец, цар Ка­лоян/п/ 09:45 Рут – тв филм /Бъл­га­рия, 2009 г./, ре­жи­сьор Вла­до Шиш­ков, в ро­ли­те Ивай­ло Хрис­тов, Рут Ни­ко­ло­ва, Ми­ла Па­ру­ше­ва, Ва­сил Ми­хай­лов и др. 10:40 Кап­ри – тв филм /29 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Злат­ният век – тв филм /6 се­рия/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 2007 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ива­нка Гръб­че­ва, в ро­ли­те Ма­риа­на Жи­кич, Ро­берт Яна­киев, Ири­ни Жам­бо­нас, Асен Бла­теч­ки и др. 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /30 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Бъл­га­рия от край до край 6 18:50 Япо­ния днес 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 – тв филм /9 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Раят на да­ми­те – тв филм /4 епи­зод/ 21:40 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /14 епи­зод/(14) 22:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – 8-се­риен до­ку­мен­та­лен филм, /САЩ, 2013 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Дей­вид О’Нийл 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /27 епи­зод/(16) 00:20 Ис­то­рия.bg – Ро­меок­тон, Ски­ло­йоан, Ро­меоу­биец, цар Ка­лоян /п/ 01:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм, 14 епи­зод/п/(14) 03:10 Япо­ния днес /п/ 03:20 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:45 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 Брат за бра­та 3 – тв филм /27 епи­зо д/п/ (16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп.20 06:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.59 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.6, еп.9 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.4 еп.13 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.58 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.53 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.33 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6, еп.10 (пос­ле­ден) 01:10 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.247, 248 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:40 “Пре­ди обед” /п./ 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.25, 26, с.2, еп.1, 2 08:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.16 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2 еп.10 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.5 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.19 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3 еп.22 13:00 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те: Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 15:00 “Час пик” – се­риал, еп.1 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.11 17:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.1 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.20 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.6 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Мръс­но чен­ге” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ис­па­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бо­би Мо­рес­ко, в ро­ли­те Со­фия Вер­га­ра, Карл Ър­бън, Ан­ди Гар­сия, Джон Фин и др. [14+] 00:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4, еп.4 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.6 02:00 “Час пик” – се­риал, еп.1 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.1 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.2, еп.20

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.9, 10 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп.5, 6 10:00 “11 А” – дра­ма, ко­ме­дия, (Бъл­га­рия, 2015), ре­жи­сьор Ми­хае­ла Ко­ми­то­ва, в ро­ли­те: Яна Ма­ри­но­ва, Ра­ли­ца Пас­ка­ле­ва, Ни­ки Со­ти­ров, Ба­шар Ра­хал, Бой­ка Вел­ко­ва и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.21, 22 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.10, еп.6, 7 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.5 еп.2 20:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.12 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.13 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.8, еп.15, 16 23:00 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.17, 18 00:00 “11 А” /п./ – дра­ма, ко­ме­дия, (Бъл­га­рия, 2015) 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 24 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Змии в Рая” – с уч. на Мю­риел Бау­май­стер, Уши Глас, Макс Ур­ла­хер, Ралф Лин­дер­ман, Ана Юлия Кап­фел­шпер­гер, Габ­риел Раб и др. 11:30 “Ку­ли­нар­но лято с “На ка­фе” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 13 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уест Бро­мич Ал­биън, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Реймс – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Лийдс Юнай­тед, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Лил – Ним, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Чар­лтън Ат­ле­тик, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ан­глий­ска­та Ли­га 1 /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *