ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели­са­ве­та Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4074 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:40 Строй­ков­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4075 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ка­те­ри­на Ев­ро 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 1993 – 8-се­риен тв филм /1 епи­зод/(16) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ви­кин­ги­те 4 – тв филм /11 епи­зод/(16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 1993 – тв филм /1 епи­зод/п/(16) 03:20 Клуб “Ис­то­рия.bg” /п/ 04:20 Ви­кин­ги­те 4 – тв филм /11 епи­зод/п/ (16)

bTV

05:40 “Ли­це в ли­це” /л./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп. 17 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп. 34 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.18 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 59 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.89 21:30 Пре­мие­ра: “Гор­чи­ва лю­бов” – се­риал, еп.20 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с.11, еп.5 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.8, еп.15 01:50 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 03:50 “Тър­си се” /п./ – ток­шоу 04:50 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 35

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 8 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп.9 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 8 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.15 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – с.2, еп. 10 12:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 12:30 “Тру­со­ве 5: Кръв­ни ли­нии” – фан­тас­ти­ка, ужа­си, ек­шън (САЩ, Юж­на Аф­ри­ка, 2015), ре­жи­сьор – Дон Май­къл Пол, ак­тьо­ри – Бран­дън Оре, На­та­ли Бе­кер, Ема­нуел Кас­тис, Май­къл Грос, Джей­ми Ке­не­ди, Йън Ро­бъртс, Лоу­рънс Джоф, Да­ниел Дженкс и др. 14:30 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп.10 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 9 17:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.7 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.2, еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.16 20:00 Ек­шъв в 8: “Неиз­вес­тният” (пре­мие­ра) – се­риал, еп.16 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Труд­на ми­ше­на 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Роел Рейн, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Ро­бърт Кний­пер, Ро­на Мит­ра и др. 00:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.16 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.16 02:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп.10 03:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.7 04:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, с.2, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 08:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Яро­стни топ­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, спор­тен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Ро­бърт Бин Га­рант, ак­тьо­ри – Дан Фог­лър, Крис­то­фър Уо­кън, Джордж Ло­пез, Ма­ги Кю, Джеймс Хонг, Аи­ша Тай­лър, Дит­рих Ба­дер и др. 12:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 13:00 “Прия­те­ли” – се­риал 14:00 “Ало, ало” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 18:00 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал 19:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “Ало, ало” – се­риал, с.5 23:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 8 00:00 “Яро­стни топ­ки” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, спор­тен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Ро­бърт Бин Га­рант, ак­тьо­ри – Дан Фог­лър, Крис­то­фър Уо­кън, Джордж Ло­пез, Ма­ги Кю, Джеймс Хонг, Аи­ша Тай­лър, Дит­рих Ба­дер и др. 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал

Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – ТВ шоу, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, 6 се­зон 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, 10 се­зон 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 16 се­зон 01:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мон­пе­лие – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ак­рин­гтън Стен­ли – Дар­би Каун­ти, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Фуен­лаб­ра­да, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Шроуз­бъ­ри Таун – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от чет­вър­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Гин­гам – Мо­на­ко, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 Пов­то­ре­ния

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но токшоу с Па­вел и Хрис­то (п) 21:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *