ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 АВГУСТ

БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 6 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Сла­ме­но­то си­ра­че – тв филм /2 се­рия/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Ду­хът и не­го­во­то злат­но сък­ро­ви­ще – иг­ра­лен филм /Че­хия, 2013 г./, ре­жи­сьор Зде­нек Зе­лен­ка, в ро­ли­те Вик­тор Прайс, Ир­жи­на Бох­да­ло­ва, Ве­ро­ни­ка Ку­бар­жо­ва и др. 10:35 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:05 Ту­ри­зъм.бг /най-доб­ро­то/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов – пре­да­ва­не за фол­клор /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 “Гол­ямо­то нощ­но къ­па­не 17:30 Джинс Ро­дът на Бог­да­на Вул­пе /п/ 18:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:00 Кра­ли­ца­та май­ка – 2-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./, 1 част 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Срод­ни ду­ши – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Уи­нинг, в ро­ли­те Уилям Бол­дуин, Сте­фа­ни фон Пфе­тен, Джу­лия Бен­сън, Лок­лин Мън­роу и др.(12) 22:10 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:25 Сту­дио “Х”: Един наив­ник на сред­на въз­раст – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1976 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ми­лен Ге­тов, в ро­ли­те Иван Ан­до­нов, Не­ве­на Ман­да­джие­ва, Мар­га­ри­та Сте­фа­но­ва, Ан­гел Геор­гиев, Явор Ми­лу­шев и др. 23:30 Ве­се­лият джен­тъл­мен иг­ра­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Май­къл Кий­тън, в ро­ли­те Май­къл Кий­тън, Ке­ли Мак­до­налд, Том Бас­тунс, Дар­лин Хънт и др. 01:10 Кра­ли­ца­та май­ка – до­ку­мен­та­лен филм, 1 част /п/ 01:55 Иг­ри при сре­щи за за­поз­нанс­тва – иг­ра­лен филм /п/.(12) 03:30 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.19, 20 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 23, 24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ 11:00 “Cool…T” /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Пуер­то Ри­ко” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2013), ре­жи­сьор Ще­фан Бар­тман, в ро­ли­те Зиг­фрид Раух, Хай­де Ке­лер, Ник Вил­дер, Зиг­мар Зол­бах, Ма­рион Крахт, Хайнц Хьо­ниг, Хе­ле­не Фи­шер и др. 15:00 “Па­ра­Нор­ман” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри Сам Фел и Крис Бът­лър 16:50 “Пти­ца вър­ху жи­ца” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Джон Ба­дъм, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Гол­ди Хоун, Дей­вид Ка­ра­дайн, Бил Дюк, Сти­вън То­бо­лов­ски, Джоан Се­ве­рънс и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Неу­дър­жим” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор То­ни Скот, в ро­ли­те Ден­зъл Уо­шин­гтън, Крис Пайн, Ро­са­рио Доу­сън, Итън Суп­лий, Ке­вин Дън, Дей­вид Уор­шоф­ски, Ели­за­бет Ма­тис и др. 22:00 “Ско­рост” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Ян де Бонт, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Де­нис Хо­пър, Сан­дра Бъ­лок, Джо Мор­тън, Джеф Да­ниълс, Глен Плъ­мър, Кар­лос Ка­рас­ко и др. 00:20 “Нит­ро” – ек­шън, три­лър (Ка­на­да, 2007), ре­жи­сьор Ален Де­ро­шес, в ро­ли­те Ги­йом Льо­ме-Ти­виерж, Лю­си Ло­рие, Мар­тен Мат, Рей­мон Бу­шар, Ан­тоан Де­ро­шес и др. 02:20 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:10 “Пти­ца вър­ху жи­ца” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1990)

 bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6, еп.19, 20 07:00 “Прия­те­ли” – се­риал 09:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция 10:00 “K-9” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Род Да­ниъл, в ро­ли­те Джим Бе­лу­ши, Мел Ха­рис, Ке­вин Тай, Ед О`Нийл и др. 12:00 “Ви­со­кос­на го­ди­на” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ир­лан­дия, 2010), ре­жи­сьор Ананд Тъ­кър, в ро­ли­те Ей­ми Адамс, Ма­тю Гуд, Адам Скот, Джон Лит­гоу, До­ми­ник Ма­ке­ли­гът и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп.9 15:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Бейб” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (Ав­стра­лия, САЩ, 1995), ре­жи­сьор Крис Ну­нън, в ро­ли­те Джеймс Кро­муел, Маг­да Шу­бан­ски, Зоуи Бър­тън, Пол Го­дърд, Бри­та­ни Бърнс и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с. 8, еп. 5, 6 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Кухня” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” /п/ – ани­ма­ция 

 bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 2, еп. 9 – 12 08:00 “Монк” – се­риал, еп. 1 – 3 10:45 “Проект “Пси­хо­ки­не­за”” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (тв филм, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Крис­чън Сес­ма, в ро­ли­те Дже­си­ка Убе­руа­га, Май­къл Ма­ри­на­чио, Джон Мак, Люк Гос и др. 12:30 “Пер­фек­тна­та буря” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Вол­фганг Пе­тер­сен, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Марк Уол­бърг, Джон Рай­ли, Даян Лейн, Уилям Фик­тнър и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6, 7 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 14 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 17 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 2, еп. 5, 6 19:00 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Код “Мер­ку­рий”” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Ха­ролд Бе­кър, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Ким Ди­кънс, Алек Бол­дуин, Ми­ко Хюз и др. 00:15 “Мръс­но чен­ге” – кри­ми­на­лен, три­лър (Ис­па­ния, САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бо­би Мо­рес­ко, в ро­ли­те Со­фия Вер­га­ра, Карл Ър­бън, Ан­ди Гар­сия, Джон Фин и др. [14+] 02:00 “Монк” – се­риал, еп. 1 – 3 04:15 “На­си­лие” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Брет До­нъ­ху, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Коул Хау­зър, Шон Аш­мор, Аш­тън Холмс, Со­фия Буш, Майк Епс и др. 

 Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Слад­ки страс­ти” – с уч. на Ро­ман Рот, Ни­на Пет­ри, Ролф Ка­нис, Хай­нрих Шаф­май­стер и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 12:50 “Джоуи” – с уч. на Джей­ми Крофт, Алекс Мак­ке­на, Ха­ролд Хоп­кинс, 14:50 “Чер­но­то теф­тер­че” – с уч. на Бри­та­ни Мър­фи, Рон Ли­винг­стън, Хо­ли Хън­тър, Кей­ти Бейтс и др 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии” – с уч. на Брус Уи­лис, Мор­ган Фрий­ман, Джон Мал­ко­вич, Ри­чард Драй­фус, Хе­лън Ми­рън, Ме­ри-Луис Пар­кър, Крис Оуенс, Карл Ър­бан, Браян Кокс и др. 22:15 “Ха­зарт” – с уч. на Ал Па­чи­но, Ма­тю Мак­ко­на­хи, Ре­не Ру­со, Дже­ръ­ми Пи­вън, Ар­манд Аса­нте, Джей­ми Кинг, Ке­вин Чап­мън, Кар­ли Поуп и др. 00:45 “Офи­це­ри и пеш­ки” – с уч. на Ро­бърт Ред­форд, Ме­рил Стрийп, Том Круз, Май­къл Пеня, Пи­тър Бърг, Ке­вин Дън, Де­рек Люк и др. 04:30 “Ин­га Линд­стрьом: Слад­ки страс­ти” – с уч. на Ро­ман Рот, Ни­на Пет­ри, Ролф Ка­нис, Хай­нрих Шаф­май­стер и др. /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Сту­дио “Ли­га 2”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Сал­форд Си­ти – Сти­въ­нидж, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Барн­зли – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Ман­чес­тър Си­ти (2002-03) /п/ 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 31-ви епи­зод /п/ 23:15 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър” 12:00 Те­ле­мар­кет 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд”- из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров-из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *