ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 АВГУСТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 На­ри­су­ва­ни пис­ма дет­ски, тв филм /Бъл­га­рия, 2016 г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния”, тв филм /4 епи­зод/п/ 09:45 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Па­риж­ка­та кухня на Триш 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:40 Су­пер ка­ме­ри, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс, ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас, ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Па­риж­ка­та кухня на Триш 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:10 Тай­ни­те на вой­на­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Со­фия в един сни­ма­чен век, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Как­во ще се слу­чи” 2, 22-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г./ 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” ,тв филм /5 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3, тв филм /20 епи­зод/ (12) 22:00 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те 2, тв филм /7 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 По­том­ци на слън­це­то, тв филм /15 епи­зод/ (12) 00:35 БНТ на 60 Ни­дал и Мад­лен Ал­га­фа­ри /п/ 01:35 Бъл­га­рия от край до край 2 /п/ 02:05 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 3, тв филм /20 епи­зод/п/ (12) 02:50 Как­во ще се слу­чи” 2, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:25 Со­фия в един сни­ма­чен век, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:50 Ди­нас­тия­та на Бор­джии­те 2, тв филм /7 епи­зод/п/ (16) 04:40 По­том­ци на слън­це­то, тв филм /15 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Фит­нес” /п/- се­риал, еп.5 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.4 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.57 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14, еп.129 – 131 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.18 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.31 21:00 Пре­мие­ра: “Иро­ния на съд­ба­та” – се­риал, еп.25 22:30 Пре­мие­ра: “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.16 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.19 01:00 “Гранд” – се­риал, еп.19 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 еп.12 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.49

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с.3, еп.8 – 11 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3 еп.15 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.9 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.1 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.32 (пос­ле­ден) 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.6 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.13, 14 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.1 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.10 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.7 18:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.1 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Мост на дра­ко­ни” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Ва­ле­ри Чоу, Га­ри Хъд­сън, Ба­шар Ра­хал, Ве­ли­зар Би­нев, Боян Ми­лу­шев и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.7, еп.4 01:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.1 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.3, еп.7 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с.3, еп.10

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6, еп.13, 14 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 08:30 “Гранд” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Гранд” /п/ – се­риал 15:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6 еп.21, 22 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.48 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.1 20:30 Пре­мие­ра: “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.10, еп.9, 10 21:30 Пре­мие­ра: “Шитс Крийк” – се­риал, с.3 еп.1 22:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, с.3, еп.11, 12 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11, еп.15, 16 00:00 “Ле­де­на епо­ха” /п/ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 06:55 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ро­за­мун­де Пил­хер: Тай­на от цвет­ни­те поля” – с уч. на Ева-Ма­рия Грайн, Крис­тиан На­тер, Мо­ни­ка Баум­гар­тнер, Те­рез Кроец- Ре­лин и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 8 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 18 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 4 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Фут­бол: Юр­дин­ген – Бо­ру­сия Дор­тмунд, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 11:00 Фут­бол: Ар­се­нал – Чел­си, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 13:00 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Бил­бао, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Брен­тфорд, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/ 17:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Фу­лъм, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Цмо­ки – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 23:00 Фут­бол: Вюр­цбур­гер Ки­керс – Хо­фен­хайм, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Биз­нес но­ви­ни” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *