ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 АПРИЛ

БНТ

05:25 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Из­след­ва­не на вре­ме­то – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2, пос­ле­ден епи­зод/ 13:30 Па­на­йот Хи­тов – меж­ду ле­ген­да­та и ис­ти­на­та – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2000 г./, ре­жи­сьор Вла­ди­мир Кон­дов 14:00 Мал­ки ис­то­рии 15:00 Све­тът на жес­то­ве­те спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс – ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Бри­финг на На­цио­нал­ния опе­ра­ти­вен щаб – пряко пре­да­ва­не 17:25 В бли­зък план 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:05 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 19:10 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – 22-се­риен тв филм /САЩ, 2014 г./, ре­жи­сьо­ри Джеймс Уит­мор, Дей­вид Си­мъл и др., в ро­ли­те Тиа Лео­ни, Тим Дей­ли, Па­ти­на Ми­лър и др. (12) 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Пу­чи­ни за на­чи­нае­щи – иг­ра­лен филм /САЩ, 2006 г./, ре­жи­сьор Ма­рия Ма­ген­ти, в ро­ли­те Джъс­тин Кърк, Гре­чън Мол, Ели­за­бет Рий­сър и др. (14) 01:00 Кул­ту­ра.БГ /п/ 02:00 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 03:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /п/ (12) 03:45 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:15 Още от деня /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.1 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.47 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.105 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.8 еп.7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.24 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.59 21:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.1, еп.5, 6 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.3, еп.1 00:30 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с.8, еп.7 01:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.86

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.1 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.17 – 20 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.3 09:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.10 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.7 11:00 “Монк” – се­риал, с.5, еп.10 12:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.12 13:00 “Мо­бил­на връз­ка” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Елис, в ро­ли­те Ким Бей­син­гър, Крис Евънс, Джей­сън Стей­тъм, Дже­си­ка Бийл, Ноа Емъ­рик, Ва­лъ­ри Крус, Уилям Мей­си и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11 еп.4 16:00 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.11 17:00 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.13 18:00 “Монк” – се­риал, с.5, еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Уми­рай труд­но 4.0” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Джъс­тин Лонг, Ти­мъ­ти Оли­фън­т, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Ма­ги Кю, Клиф Кър­тис и др. 00:30 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.8 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.2 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.8 03:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп.13 04:30 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.7 еп.5, 6 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “Прос­тич­ко же­ла­ние” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Май­къл Ри­чи, в ро­ли­те: Мар­тин Шорт, Ма­ра Уил­сън, Ро­бърт Пас­то­ре­ли, Фран­сис Кап­ра, Ру­би Дий, Кат­лийн Тър­нър и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.19, 20 19:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.1 20:30 “Ало, ало” – се­риал, еп.1, 2 22:00 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.7, 8 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.17, 18 00:00 “Прос­тич­ко же­ла­ние” /п/ – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 1997) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “All inclusive” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм, се­зон 3 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Йо­ке­рит – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Об­ра­дой­ро – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ба­йер Ле­вер­ку­зен – Щут­гарт, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 24-и епи­зод /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Фу­лъм (2005-06) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 23:00 Фут­бол: Ба­йерн Мюн­хен – Хо­фен­хайм, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:45 Топ Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Дру­го­то ли­це” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:40 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:25 “Без мон­таж” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:25 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *