ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 АПРИЛ

БНТ

05:30 Ги­гант­ски пан­ди, ро­де­ни да бъ­дат ди­ви до­ку­мен­та­лен филм /6, пос­ле­ден епи­зод/ 06:00 Фо­кус­нич­ка­та Ли­ли дет­ски тв филм /Гер­ма­ния, 2016г./ 06:15 Ян Би­биян дет­ски иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1984г./, ре­жи­сьор Ва­сил Апо­сто­лов, в ро­ли­те: Геор­ги Ка­лоя­нчев, Цве­та­на Ма­не­ва, Ни­ко­лай Би­нев и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Лю­бов­та е слож­но не­що иг­ра­лен филм /САЩ, 2016г./, ре­жи­сьор Дже­ри Чи­ко­ри­ти, в ро­ли­те: Хо­ли Ма­ри Комбс, Бен Бас, Та­ми Ис­бел, По­ла Ри­ве­ра и др. 15:30 Кни­га на кни­ги­те ани­ма­цио­нен филм /2 се­зон, 2 епи­зод/ 16:00 Ре­ли­гия­та днес 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Най-доб­ра­та ра­бо­та за ку­че­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 Пре­за­реж­да­не 23:20 Ми­ке­лан­дже­ло: Без­край­ност иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2018г./, ре­жи­сьор Ема­нуе­ле Им­бу­чи, в ро­ли­те: Ен­ри­ко Ло Вер­со, Ива­но Ма­рес­ко­ти и др. 01:00 Не­ви­ди­ми цве­то­ве иг­ра­лен филм/п/ (12) 03:00 БНТ на 60 /п/ 04:00 Мал­ки ис­то­рии /п/

 bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.1 06:30 “Тай­но­то до­сие на Мар­ко По­ло” – до­ку­мен­та­лен филм (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2011) 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ре­ша­ващ вот” – ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Джо­шуа Май­къл Стърн, в ро­ли­те: Ке­вин Кос­тнър, По­ла Па­тън, Ма­де­лин Ка­ръл, Кел­си Гра­мър, Де­нис Хо­пър, Ней­тън Лейн, Стен­ли Ту­чи, Джъдж Рай­нхолд и др. 15:00 “Доб­рият док­тор” – се­риал, еп.10 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект, с.4 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “На­ше­то мо­то е “Кри­за” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дей­вид Гор­дън Грийн, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Би­ли Боб Тор­нтън, Ан­тъ­ни Ма­ки, Жоа­ким де Ал­мей­да, Ан Дауд, Скут Мак­неъ­ри, Зоуи Ка­зан и др. 22:10 “С мръс­на газ” – фен­тъ­зи, ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пат­рик Лу­сие, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ам­бър Хърд, Уилям Фик­тнър, Би­ли Бърк, Дей­вид Морс, Крис­та Кем­бъл, Том Ат­кинс и др. [16+] 00:30 “Обе­то­ва­на земя” – дра­ма (САЩ, ОАЕ, 2012), ре­жи­сьор Гюс Ван Сант, в ро­ли­те: Мат Дей­мън, Фран­сис Мак­дор­манд, Джон Кра­зин­ски, Хал Хол­брук, Тай­тъс Уе­ли­вър, Роуз­ма­ри ДеУит, Скут Мак­неъ­ри и др. 03:10 “Мар­ма­лад” /п/

 bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.7, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.7 – 9 11:00 “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те: Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 13:00 “Уми­рай труд­но 4.0” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Джъс­тин Лонг, Ти­мъ­ти Оли­фън­т, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Ма­ги Кю, Клиф Кър­тис и др. 15:30 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.13, 14 17:30 “Да Знаеш Как” (2020 г.) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.19 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4, еп.10 18:45 “Кос­ве­ни жер­тви” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те: Ар­нолд Швар­це­не­гер, Джон Ле­гуи­за­мо, Фран­чес­ка Не­ри, Ила­йъс Ко­теас, Джон Тур­ту­ро, Клиф Кър­тис, Тай­лър Поу­зи и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Лю­си” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Люк Бе­сон, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Мор­ган Фрий­ман, Мин-Сик Чой, Пи­ло Ас­бик, Ана­лий Тип­тън и др. 23:45 “То” – дра­ма, хо­рър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ан­дрес Му­ше­ти, в ро­ли­те: Бил Скар­сгард, Фин Ул­фхард, Ха­виер Бо­тет, Ни­къ­лъс Ха­мил­тън, Ме­гън Шар­пан­тие, Со­фия Ли­лис и др. [16+] 02:15 “Пур­пур­ният връх” – фен­тъ­зи, хо­рър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Миа Ва­ши­ков­ска, Дже­си­ка Час­тейн, Чар­ли Хъ­нам, Том Хи­дъл­стън, Дъг Джоунс и др. [16+] 04:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.8, 9

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2, еп.21, 22 07:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.5, 6 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.1 – 4 10:00 “Из­по­вед­та на ед­на аме­ри­кан­ска бул­ка” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дъг­лас Бар, в ро­ли­те: Ша­нън Ели­за­бет, Еди Мак­клин­ток, Алън Ван Спранг, Ка­ро­лин Скот и др. 12:00 “Ску­би-Ду: Прокл­ятие­то на пи­ло­та-фан­том” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Тим Ди­вар и Бран­дън Вие­ти 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ко­ре­ни” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Ле­де­на епо­ха: Го­ле­мият сблъ­сък” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Майк Тър­ма­йер и Гей­лън Чу 22:30 “Съ­ни Бийч” – се­риал, еп.5 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 04:00 “Съ­ни Бийч” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ме­рием” – се­риен филм /п/ 07:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Тай­на­та на Ко­ко” – ани­ма­цио­нен филм 15:00 “При­род­ни си­ли” – с уч. на Сан­дра Бъ­лок, Бен Аф­лек, Мо­ра Тиър­ни, Стив Зан, Блайт Да­нър, Ро­ни Кокс и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Бе­лият дом: Под зап­ла­ха” – с уч. на Ча­нинг Тей­тъм, Джей­ми Фокс, Ма­ги Ги­лен­хал, Ри­чард Клар­кин, Джей­сън Кларк, Ри­чард Джен­кинс, Джеймс Уудс и др. 22:30 “Сту­де­но от­мъ­ще­ние” – с уч. на Лиъм Ний­сън, Ло­ра Дърн, Том Бей­тман, Май­къл Ек­лунд, Брад­ли Страй­кър, Еми Ро­съм и др. 00:20 “За­раз­но зло: Въз­мез­дие” – с уч. Ми­ла Йо­во­вич, Ми­шел Род­ри­гес, Сие­на Ги­ло­ри, Ке­вин Дю­ранд, Одет Фер, Шон Ро­бъртс, Ли Бин­бин и др. 02:30 “При­род­ни си­ли” – с уч. на Сан­дра Бъ­лок, Бен Аф­лек, Мо­ра Тиър­ни, Стив Зан, Блайт Да­нър, Ро­ни Кокс и др. /п/ 04:15 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/

Nova Sport

18:00 Фут­бол: Дон­кас­тър Роу­върс – Чар­лтън Ат­ле­тик Ли­га 1 – /п/ 20:00 Фут­бол: Чел­тнъм Таун – Тран­миър Роу­върс Ли­га 2 – /п/ 10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест Чем­пиън­шип – /п/ 12:00 Фут­бол: Барн­зли – Ре­динг Чем­пиън­шип – /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ени­сей – УНИКС ВТБ ли­га – ди­рек­тно 16:00 Хо­кей на лед Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, пле­йо­фи – ди­рек­тно 18:30 Бас­кет­бол: Ав­то­дор – Ниж­ни Нов­го­род ВТБ ли­га за­пис 20:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 21:25 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) 21:55 Но­ви­ни 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 23:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Брен­тфорд Чем­пиън­шип – /п/ 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Шоу­биз­нес /п/ 05:30 Дру­го­то ли­це /п/ 05:50 Пулс 06:30 Ни­чия земя /п/ 07:15 Без ре­зер­ва­ция 07:45 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Шоу­биз­нес 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:15 В ера­та на во­до­лея /п/ 15:30 Ус­ко­ре­ние 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Ка­рай нап­ра­во 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ев­ро­макс 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:50 Шоу­биз­нес 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 01:05 Ка­рай нап­ра­во /п/ 01:25 Ера­та на во­до­лея /п/ 01:35 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 02:05 Шоу­биз­нес /п/ 02:30 Ни­чия земя /п/ 03:15 Съ­бу­ди се /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *