ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ги­мна­зия за чу­до­ви­ща: Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния от­ряд” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 12 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 70 16:00 Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 62 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “С­къ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 156 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.60 21:00 “Фе­рма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 4 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Въ­треш­на си­гур­ност”- се­риал, с.5, еп.2 01:00 “Къ­ща от кар­ти” – се­риал, с.5, еп.1 02:00 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:00 “П­рия­те­ли” – се­риал, с.9 04:50 “О­пас­ни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 111

Nova TV

05:20 “Мотив” – сериен филм, 4 сезон /п/ 06:20 “Здравей, България” – сутрешен блок 09:30 “На кафе” – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 “Моят живот” – сериен филм 13:30 “Остани с мен” (премиера) – сериен филм 14:30 “Прости ми” (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 “Плюс – Минус” – публицистично предаване, на живо 17:00 “Намери ме” (премиера) – сериен филм 17:55 “Теглене на Лото 5 от 35 – “Златната топка” 18:00 “Семейни войни” – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу 23:00 “Господари на ефира” – забавно предаване 23:30 Новините на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риалити шоу, на живо от Къщата 00:30 “Кодекс на убийството” – сериен филм 01:30 “Мотив” – сериен филм, 4 сезон 02:30 “Докоснати от слънцето” – сериен филм 03:30 “Ритъмът на мечтите” – сериен филм

bTV Action

06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6, еп.1 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 9 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.22 11:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп. 2 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.12 13:00 “Лю­бо­вен ка­пан” – три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ми­шел Моуър, ак­тьо­ри – Са­ра Лан­кас­тър, Дрю Уо­търс, На­та­лия Сиг­лиу­ти, Елийз Лес­тър и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.6 еп.2 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 10 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.13 18:00 “Монк” – се­риал, с.8, еп.3 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.23 20:00 Пре­мие­ра: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.11 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Жи­вот на­заeм” – три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, Ка­на­да, 2010), ре­жи­сьор – Ми­гел Са­поч­ник, ак­тьо­ри – Джъд Лоу, Фо­рест Уи­тъ­кър, Алис Бра­га, Лив Шрай­бър, Ка­рис ван Хоу­тен,  Джо Пинг, Ли­за Ла­пи­ра и др.  00:15 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.11 01:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.23 02:15 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2 еп.2 03:15 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп.13 04:15 “Монк” – се­риал, с.8, еп.3

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 “ Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “В­същ­ност е за­бав­на ис­то­рия” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри – Ан­на Бо­ден, Ра­йън Флек, ак­тьо­ри – Кийр Джил­крист, Ема Ро­бъртс, Зоуи Кра­виц, Джим Га­фи­ган, Ва­йо­ла Дей­вис, Ло­рън Греъм, Зак Га­ли­фа­на­кис, Асиф Ман­дви и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 13:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 23:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 00:00 “В­същ­ност е за­бав­на ис­то­рия” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри – Ан­на Бо­ден, Ра­йън Флек, ак­тьо­ри – Кийр Джил­крист, Ема Ро­бъртс, Зоуи Кра­виц, Джим Га­фи­ган, Ва­йо­ла Дей­вис, Ло­рън Греъм, Зак Га­ли­фа­на­кис, Асиф Ман­дви и др. 02:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 03:00 “К­луб Ве­се­лие” – се­риал 04:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лил – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мар­си­лия – Реймс, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рек­съм – Ню­порт Каун­ти, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ар­се­нал (2011-12), пов­то­ре­ние 18:30 Фут­бол: Бор­до – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 9-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 15-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Фут­бол: Ту­лу­за – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:55 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:55 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “О­фан­зи­ва” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4038 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “В­кус­на­та Бъл­га­рия” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 То­чи­ца 52-се­риен ани­ма­цио­нен филм /Ка­на­да, 2016г./ 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” 2 ани­ма­цио­нен филм 15:15 Бак­стър тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4039 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.BG Ми­нис­тер­ско­то място – из­пи­та­ние и на­ка­за­ние /Тео­дор Тео­до­ров/ 22:00 Дъл­бо­ка­та дър­жа­ва тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/(14) 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ви­кин­ги­те 3 тв филм /4 епи­зод/(16) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Дъл­бо­ка­та дър­жа­ва тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/п/(14) 03:20 Ис­то­рия.BG Ми­нис­тер­ско­то място – из­пи­та­ние и на­ка­за­ние /Тео­дор Тео­до­ров/п/ 04:20 Ви­кин­ги­те 3 тв филм /4 епи­зод/п/(16)

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Е­пи­зод” (п) 12:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 До­ку­мен­та­лен филм 17:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Е­пи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 До­ку­мен­та­лен филм 22:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *