ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 МАЙ

БНТ

05:30 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен слот с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Беър Грилс – ек­стрем­но оце­лява­не, зас­не­то с ка­ме­ра до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но “Но­во­дом­ци” – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на “Vladigeroff bros” Праз­ни­ци на из­кус­тва­та – Апо­ло­ния 2017/п/ 00:35 Не­поз­нат иг­ра­лен филм /Ис­па­ния, 2015г./, ре­жи­сьор Да­ни де ла То­ре, в ро­ли­те: Луис То­сар, Ха­виер Гу­тие­рес, Ел­ви­ра Мин­гес и др. (14) 02:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:15 100% буд­ни /п/ 04:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.6 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.23 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.26 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, еп.2 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп.123 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Май­ка” – се­риал, еп.68 21:00 Пре­мие­ра: “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.10 22:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу, с.13 еп.30 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.5 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.127, 128 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу

bTV Action

05:00 “Под наб­лю­де­ние” /п./ – се­риал 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” /п./ – се­риал, еп.20, 21 07:00 “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп.22, 23 08:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.5 еп.3 09:00 “Под наб­лю­де­ние” /п./ – се­риал, с.5 еп.9 10:00 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, с.3 еп.18 11:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал, с.3 еп.2 12:00 “Лу­ци­фер” /п./ – се­риал, с.2 еп.1 13:00 “Стък­лен ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор Ерик Съ­мър, в ро­ли­те: Клер Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ата­нас Среб­рев и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.5 еп.4 16:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.5 еп.10 17:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.2 18:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3 еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3 еп.19 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.12 (пос­ле­ден) 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Мат­ри­ца­та: Пре­за­реж­да­не” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ав­стра­лия, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Рей Ан­тъ­ни и др. 00:30 “Из­чез­на­ли” /п./ – се­риал 01:30 “Лу­ци­фер” /п./ – се­риал 02:30 “Монк” /п./ – се­риал 03:30 “Лу­ци­фер” /п./ – се­риал 04:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал

 bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 еп.5, 6 07:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.6 еп.13 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” (2017) 10:00 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Фран­ция, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор Дийн Па­ри­сот, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Хе­лън Ми­рън, Джон Мал­ко­вич, Ме­ри-Луис Пар­кър, Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Нийл Мак­до­на и др. 12:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.9 18:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, еп.4, 5 19:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.11 еп.7, 8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10 еп.9 22:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.9, 10 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.19, 20 00:00 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” /п./ 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” /п./ – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” /п./ – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Пла­ни­на­та на ве­щи­ци­те” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Кар­ла Гу­джи­но, Ана-Со­фия Роб, Ча­ран Хиндс, Том Еве­рет Скот и др. 22:00 “Съд­би на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, 20 се­зон 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, 13 се­зон 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мур­сия – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Рен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 37-и епи­зод /п/ 16:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 29-и епи­зод /п/ 17:00 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 17:30 Фут­бол: Ду­нав – Сла­вия, мач от Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га, ди­рек­тно 19:25 Сту­дио “Пър­ва про­фе­сио­нал­на ли­га”, ди­рек­тно 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 32-ри епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 35-и епи­зод /п/ 21:45 Фут­бол: Страс­бург – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:40 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, за­пис 01:10 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:25 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:25 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *