HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 МАРТ

bTV

05:30 “А­ва­тар – ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Т­ео­рия на глу­пос­тта” – раз­вле­ка­тел­на по­ре­ди­ца, с.1, еп. 9 07:30 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.23 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ми­сия Лон­дон” – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2010), ре­жи­сьор – Ди­ми­тър Ми­тов­ски, ак­тьо­ри – Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Юл­иан Вер­гов, Лю­бо­мир Ней­ков, Геор­ги Стай­ков, Ко­це­то Кал­ки, Ана Па­па­до­пу­лу, Дей­вид Ко­лингс, Алън Форд, Ор­лин Го­ра­нов, То­мас Ара­на, Слав­чо Пеев, Роз­ма­ри Лийч, Джо­на­тан Рай­ланд, Ралф Браун и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” (праз­ни­чен кон­церт по слу­чай 3 март) 22:00 “По­том­ци­те” – дра­ма, ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Але­ксан­дър Пейн, ак­тьо­ри – Бо Бри­джис, Джу­ди Гриър, Джордж Клу­ни, Ма­тю Ли­лард, Ро­бърт Фор­стър, Шай­лийн Ууд­ли, Ама­ра Ми­лър, Ник Крау­зе и др. 00:10 “Д­нев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.7 01:00 “Ко­смос­” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 02:00 “Ми­сия Лон­дон” – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2010), ре­жи­сьор – Ди­ми­тър Ми­тов­ски, ак­тьо­ри – Ер­нес­ти­на Ши­но­ва, Юл­иан Вер­гов, Лю­бо­мир Ней­ков, Геор­ги Стай­ков, Ко­це­то Кал­ки, Ана Па­па­до­пу­лу, Дей­вид Ко­лингс, Алън Форд, Ор­лин Го­ра­нов, То­мас Ара­на, Слав­чо Пеев, Роз­ма­ри Лийч, Джо­на­тан Рай­ланд, Ралф Браун и др. 04:00 “Cool…T” /п./ – ток­шоу

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “К­ни­га за джун­гла­та: Ис­то­рия­та на Мауг­ли” – с уч. на Бран­дън Бей­кър, Ра­йън Тей­лър, Шър­ман Хауърд, Клан­си Браун и др. 14:30 “Най-доб­ро­то в мен” – с уч. на Джеймс Мар­сдън, Ми­шел Мо­на­хан, Дже­ралд Мак­рей­ни, Джон Те­ни и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Тилт” – с уч. на Явор Ба­ха­ров,Ова­нес То­росян,Ивай­ло Дра­гиев,Геор­ги Стай­ков,Ра­ди­на Кър­джи­ло­ва, Фи­лип Ав­ра­мов, Але­ксан­дър Са­но и др. 22:00 “Иг­ри­те на гла­да”- с уч. на Дже­ни­фър Ло­рънс, Джош Хъ­чер­сън, Ели­за­бет Банкс, Лиъм Хем­суърт, Уди Ха­рел­сън, До­налд Съ­дер­ланд, Стан­ли Ту­чи, Ле­ни Кра­виц и др. 01:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 02:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 03:00 “П­рос­вет­ле­ние” – се­риен филм, 2 се­зон

bTV Comedy

05:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал 06:00 “П­ред­гра­дие” – се­риал, с.3 07:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 09:00 “К­луб “Ве­се­лие”- се­риал, с.5 10:00 “Сам вкъ­щи” –  ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор –  Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри – Да­ниел Стърн, Ма­ко­ли Къл­кин, Джон Кан­ди, Джо Пе­ши, Джон Хърд и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 9 18:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “До жи­вот” – дра­ма­тич­на, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен САЩ, 1999), ре­жи­сьор – Тед Дем, ак­тьо­ри – Еди Мър­фи, Мар­тин Ло­рънс, Бър­ни Мак, Об­ба Ба­ба­тун­де, Ник Ка­са­ветс и др. 22:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 23:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 04:00 “К­луб “Ве­се­лие” /п./- се­риал

bTV Action

05:15 “По­сле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.2, еп.7 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:30 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.6,7,8 10:30 “От люл­ка до гроб” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Джет Ли, Ди Ем Екс, Габ­риел Юн­иън, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 12:30 “Зо­ра­та на пла­не­та­та на май­му­ни­те” – дра­ма, ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Мат Рийвс, ак­тьо­ри – Ан­ди Сър­кис, Джей­сън Кларк, Га­ри Ол­дман, Ке­ри Ръ­сел, Кирк Асе­ве­до, То­би Ке­бел, Ко­ди Смит-Мак­фи,  Джу­ди Гриър, Те­ри Но­та­ри и др. 15:00 “А­ге­нет Х” – се­риал, еп.1,2 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Бой­ни ко­ра­би” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Пи­тър Бърг, ак­тьо­ри –  Тей­лър Кич, Але­ксан­дър Скар­сгард, Брук­лин Де­кър, Риа­на, Та­да­но­бу Аса­но, Лиъм Ний­сън и др.  21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Па­са­жер 57” –  ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Ке­вин Хукс, ак­тьо­ри – Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Алекс Дат­чър, Брус Гри­нууд, Ро­бърт Хукс и др. 23:45 “П­ре­ца­ка­ни­те” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Сил­ван Уайт, ак­тьо­ри – Ид­рис Ел­ба, Зоуи Сал­да­на, Джеф­ри Дийн Мор­ган и др. 01:45 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.6,7 03:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Ма­ма” – ужа­си, три­лър (Ис­па­ния, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Ан­дрес Му­ше­ти, ак­тьо­ри – Дже­си­ка Час­тейн, Ни­ко­лай Кос­тер-Вал­дау, Ме­ган Шар­пан­тие, Иза­бел Не­лис, Дей­ниъл Каш, Ха­виер Бо­те, Джейн Мо­фат, Джу­лия Чан­три и др.

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Чел­си (2009-10), пов­то­ре­ние 12:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Ню­ка­съл Юнай­тед (1996-97), пов­то­ре­ние 13:05 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 21-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:45 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2018, вто­ри ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Троа – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:55 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2018, вто­ри ден, пър­ва се­сия, за­пис 21:00 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2018, вто­ри ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 Фут­бол: Троа – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 03:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

Kanal 3

06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ве­чни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва 21:00 “На педя от зем­ята”, филм 22:30 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 09:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:00 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:15 #Ние сме Бъл­га­рия праз­нич­на прог­ра­ма по слу­чай 3-ти март 10:55 Вое­нен ри­туал за из­ди­га­не на На­цио­нал­ния три­баг­ре­ник пряко пре­да­ва­не от па­мет­ни­ка на Нез­най­ния воин 11:15 #Ние сме Бъл­га­рия праз­нич­на прог­ра­ма по слу­чай 3-ти март 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 13:30 Под иго­то иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1952г./, ре­жи­сьор Да­ко Да­ков­ски, в ро­ли­те: Ми­рос­лав Мин­дов, Ли­ли По­пи­ва­но­ва, Пет­ко Кар­лу­ков­ски, Ва­сил Кир­ков, Пе­тър Ди­мит­ров, Кон­стан­тин Ки­си­мов, Апо­стол Ка­ра­ми­тев, Сил­ви Вар­тан и др. 15:30 Кон­церт на Гвар­дей­ския пред­ста­ви­те­лен ду­хов ор­кес­тър 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра с во­дещ Го­ран Бла­гоев 18:00 Въз­рож­ден­ският дух му­зи­ка­лен филм с уча­стие­то на: Валя Бал­кан­ска, Ян­ка Руп­ки­на, Бин­ка Доб­ре­ва, Гу­на Ива­но­ва, Илия Лу­ков, “Ми­сте­рия на бъл­гар­ски­те гла­со­ве”, Ни­ко­ли­на Ча­кър­дъ­ко­ва, Ол­га Бо­ри­со­ва и др. /1 част/ 18:25 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по слу­чай На­цио­нал­ния праз­ник на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия пряко пре­да­ва­не от пло­щад “На­род­но съб­ра­ние” 19:15 Въз­рож­ден­ският дух му­зи­ка­лен филм /2 част/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Съ­ди­ли­ще­то иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Сте­фан Ко­ман­да­рев, в ро­ли­те: Асен Бла­теч­ки, Ми­ки Ма­ной­ло­вич, Ова­нес То­росян, Ина Ни­ко­ло­ва, Ва­сил Ва­си­лев-Зуе­ка, Па­рас­ке­ва Джу­ке­ло­ва, Хрис­то Му­таф­чиев и др. 22:40 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:55 Юлия Врев­ска иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1978г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Ко­ра­бов, в ро­ли­те: Люд­ми­ла Са­ве­лие­ва, Сте­фан Да­наи­лов, Ре­ги­ман­тас Адо­май­тис, Кос­та Цо­нев, Але­ксей Со­ло­ни­цин, Юрий Яко­влев и др. и др. 01:10 Сват­бен па­рак­лис иг­ра­лен филм /п/ 02:40 Ко­лек­ция­та тв филм /1 епи­зод/п/ (14) 03:40 Ти­ха от­ро­ва иг­ра­лен филм /п/ (14)

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 До­ку­мен­та­лен филм 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 До­ку­мен­та­лен филм 19:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *