ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 МАРТ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Слън­че­ви пе­ра – дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 1982 г./, ре­жи­сьор Пла­мен Мас­ла­ров, в ро­ли­те: Иван Да­мас­ков, Ди­ми­тър Але­ксиев, Иван Пет­ру­ши­нов, Бор­яна Пун­че­ва, Геор­ги Ма­ма­лев, Ан­тон Ра­ди­чев и др. 08:00 Гол­ямо­то че­те­не: “Под иго­то” – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2011 г./, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ан­дрей Сла­ба­ков 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 На 3 март – праз­ни­чен блок 10:55 Вое­нен ри­туал за из­ди­га­не на На­цио­нал­ния три­баг­ре­ник – пряко пре­да­ва­не от па­мет­ни­ка на Нез­най­ния воин 11:20 На 3 март – праз­ни­чен блок 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Бъл­га­ри­йо, май­чи­це свята – юби­леен кон­церт на Гу­на Ива­но­ва 14:30 Ши­бил – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1968 г./, ре­жи­сьор За­ха­ри Жан­дов, в ро­ли­те  Пе­тър Сла­ба­ков, До­ро­тея Тон­че­ва, Стой­чо Маз­га­лов, Еле­на Хра­но­ва и др. 16:00 Кон­церт на Гвар­дей­ския пред­ста­ви­те­лен ду­хов ор­кес­тър с уча­стие­то на Со­фий­ска­та фил­хар­мо­ния, НФХ “Све­тос­лав Об­ре­те­нов”, дет­ски хор на БНР, Ор­лин Го­ра­нов, Надя Ка­за­ко­ва и др. 17:30 Гос­по­дин Глад­стон и бъл­га­ри­те – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, сце­на­рист Ру­мен Ге­нов, ре­жи­сьор Ми­хаил Мел­тев 18:30 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по слу­чай на­цио­нал­ния праз­ник на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия – пряко пре­да­ва­не от пло­щад “На­род­но съб­ра­ние” 19:15 Бла­гос­лов за “Ми­ла Ро­ди­но” – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2006 г./, ре­жи­сьор Ан­на Пет­ко­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Въз­ви­ше­ние – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2017 г./, ре­жи­сьор Вик­тор Бо­жи­нов, в ро­ли­те Але­ксан­дър Але­ксиев, Стоян Дой­чев, Фи­лип Ав­ра­мов, Па­рас­ке­ва Джу­ке­ло­ва и др.(14) 23:00 Кон­церт на гру­па “Фон­да­ция­та” с уча­стие­то на “Со­фий­ска фил­хар­мо­ния”, ди­ри­гент Мак­сим Еш­ке­на­зи 00:30 Пре­диз­ви­ка­телс­тва в Ал­яска – до­ку­мен­та­лен филм /САЩ, 2009 г./, ре­жи­сьор Вик­рам Джай­янти 02:00 Сту­дио “Х”: Не уби­вай – тв филм /3 и 4 епи­зод/п/(12) 03:55 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:55 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

 bTV

05:00 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.17, 18 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.3, 4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2 еп.2 13:00 “Бур­гас и мо­ре­то ” – кон­церт с во­де­щи Мая Бе­жан­ска и Нен­чо Ил­чев (за­пис от юли 2018 г.) 15:00 “Жи­ви ле­ген­ди” – ко­ме­дия, дра­ма, прик­лю­чен­ски (Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор Ни­ки Ил­иев, в ро­ли­те: Ни­ки Ил­иев, Ор­лин Пав­лов, Ан­на-Ма­рия Гю­зе­ле­ва, Ка­лоян Ми­тев, Саня Бо­ри­со­ва-Ил­ие­ва, Ми­ке­ле Пла­чи­до, Сте­фан Ще­рев, Яна Ма­ри­но­ва, Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Ди­мо Але­ксиев, Юлиян Ко­ва­лев­ски 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Гла­сът на Бъл­га­рия – му­зи­кал­но шоу, с. 6 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 22:30 “Гра­фа” – кон­церт на Вла­ди­мир Ам­пов и не­го­ва­та гру­па (за­пис от Ан­ти­чен теа­тър – Плов­див, 31 май 2018 г.) 00:30 “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър (САЩ 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те: Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев и др. 02:30 “Тър­си се…” /п/ 03:30 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” /п/ – ани­ма­ция, еп.18 06:30 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция, еп.19, 20 07:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4, еп.4, 5, 6 10:30 “Пос­лед­ният ло­вец на ве­щи­ци” /п/ – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Брек Ай­снър, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Роуз Лес­ли, Илай­джа Ууд, Май­къл Кейн, Ар­ма­ни Джак­сън и др. 12:45 “Пъ­лен мрак” /п/ – хо­рър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Ра­да Ми­чъл, Коул Хау­зър, Кийт Дей­вид и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.4, 5 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.8 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – най-доб­ро­то (2018) 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.2 18:45 “Чен­ге­то от Бе­вър­ли Хилс” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1984), ре­жи­сьор Мар­тин Брест, в ро­ли­те: Еди Мър­фи, Джъдж Рай­нхолд, Джон Аш­тън, Ли­са Ай­лба­кър, Сти­вън Бър­коф, Джеймс Ру­со и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Хро­ни­ки­те на Ри­дик” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Тан­ди Ню­тън, Колм Фиор, Джу­ди Денч, Карл Ър­бън, Але­кса Да­ва­лос, Кийт Дей­вид и др. 00:15 “12 рун­да: Пре­за­реж­да­не” /п/ – ек­шън, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Ран­ди Ор­тън, Том Сти­вънс, Бра­йън Мар­кин­сън, Ви­нъс Тър­зо и др. [16] 02:15 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п/ – се­риал, с.4, еп.5, 6 04:00 “Doom” /п/ – ек­шън, хо­рър, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Че­хия, Гер­ма­ния, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­тковяк, в ро­ли­те: Карл Ър­бън, Ро­за­мунд Пайк, Дуейн Джон­сън, Део­биа Опа­рей, Ри­чард Брейк, Дек­стър Фле­чър и др. [16]

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7, еп.13, 14 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп.2, 3 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.18-21 10:00 “Шрек Тре­ти” /п/ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007), ре­жи­сьо­ри Крис Ми­лър и Ра­ман Хуи 12:00 “Ро­бин­зон Кру­зо” /п/ – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Бел­гия, Фран­ция, 2016), ре­жи­сьо­ри Вен­сан Кес­те­лоот и Бен Ста­сен 14:00 “Прия­те­ли” – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 20:30 “Зав­ръ­ща­не­то на По­ли” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Джон Хам­бърг, в ро­ли­те: Дже­ни­фър Ани­стън, Бен Сти­лър, Ханк Аза­рия, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман, Деб­ра Ме­синг, Алек Бол­дуин, Ке­вин Харт, Май­къл Шам­бърг и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.9 еп.22, 23, 24 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 02:00 ” Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с.4 еп.18-21 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­вин” /п/ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ма­са за три­ма” – с уч. на Бран­дън Рут, Со­фия Буш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дже­си Брад­форд и др. 14:30 “Ла­ле­та през про­лет­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Лу­кас Бра­йънт, Фио­на Гю­бел­ман, Ке­ли Роуан, Ай­рис Куин и др. 16:10 “Гур­ме де­тек­ти­ви: Мис­те­рии в кухн­ята” – с уч. на Брук Бърнс, Ди­лън Нийл, Али Сков­бай, Ма­тю Ке­вин Ан­дер­сон, Марк Си­ниър и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Вое­во­да” – с уч. на Зор­ни­ца Со­фия, Пе­тър Ген­ков, Вла­ди­мир Зом­бо­ри, Го­ран Гън­чев, Ва­ле­ри Йор­да­нов, Леарт Док­ле, Ди­ми­тър Се­лен­ски, Ни­ки Ам­ри­та Ни­ко­лай и др. 22:30 “Пат­рио­тът” – с уч. на Мел Гиб­сън, Крис Ку­пър, Хийт Ле­джър, Том Уил­кин­сън, Джо­ли Ри­чар­дсън, Че­ки Ка­рио, Джей­сън Ай­зъкс и др. 01:50 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 03:40 “Гур­ме де­тек­ти­ви: Мис­те­рии в кухн­ята” – с уч. на Брук Бърнс, Ди­лън Нийл, Али Сков­бай, Ма­тю Ке­вин Ан­дер­сон, Марк Си­ниър и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сау­тенд Юнай­тед – Барн­зли, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 21-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 15:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 25-и епи­зод 16:00 Фут­бол: Лил – Ди­жон, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Лион – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 29-и епи­зод 20:30 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:10 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 9-и епи­зод 23:10 Фут­бол: Хъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 01:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 29-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 25-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – /п/ 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Хо­ли­вуд” – /п/ 10:00 “Офа­нзи­ва” – /п/ 11:45 “Бук­мей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” -/п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” – /п/ 17:00 “Най-бъл­гар­ски­те пес­ни” – кон­церт на Вла­дис­лав Сла­вов и прия­те­ли 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:15 “Най-бъл­гар­ски­те пес­ни” – кон­церт на Вла­дис­лав Сла­вов и прия­те­ли 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *