HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 МАРТ

БНТ1

05:30 По­ли­цаят и из­вън­зем­ни­те – иг­ра­лен филм /Фран­ция, 1979 г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те Луи дьо Фю­нес, Жан Льо­февр, Ги Гро­со и др. 07:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Юлия Сте­фа­но­ва 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра на 3 март – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:55 Вое­нен ри­туал за из­ди­га­не на На­цио­нал­ния три­баг­ре­ник – пряко пре­да­ва­не от па­мет­ни­ка на Нез­най­ния воин 11:20 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра на 3 март – кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:40 Въз­рож­ден­ски раз­ка­зи – спек­та­къл на ан­сам­бъл “Чи­на­ри” 14:30 Ла­че­ни­те обу­вки на нез­най­ния воин – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1979 г./, ре­жи­сьор Ран­гел Въл­ча­нов, в ро­ли­те Бо­рис­лав Цан­ков, Иван Стоич­ков, Слав­ка Ан­ко­ва и др. 15:55 Праз­ни­чен кон­церт на Гвар­дей­ския пред­ста­ви­те­лен ду­хов ор­кес­тър 17:10 Из­вес­тният не­поз­нат Иван Стоя­но­вич /Ад­же­ле­то/ – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Све­тос­лав Ов­ча­ров 18:25 Тър­жес­тве­на заря-про­вер­ка по слу­чай На­цио­нал­ния праз­ник на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия – пряко пре­да­ва­не от пло­щад “На­род­но съб­ра­ние” 19:15 Бъл­га­рия от край до край 4 /9, пос­ле­ден епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Ле­ген­да за пър­вия ку­кер 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:20 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2017: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 20:50 Спор­тни но­ви­ни 21:00 По­тъ­ва­не­то на Со­зо­пол – иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2014 г./, ре­жи­сьор Кос­та­дин Бо­нев, в ро­ли­те Деян Дон­ков, Сне­жи­на Пет­ро­ва, Свет­ла­на Ян­че­ва и др. 22:45 БГ рок сим­фо­ни – кон­церт на Сим­фо­нич­ния ор­кес­тър на БНР, Ор­лин Го­ра­нов, гру­пи­те “Щу­рци­те”, “Си­гнал­”, Фак­тор”, “Ко­нтрол­” и др. 00:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 04:05 Биб­лио­те­ка­та /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 06:00 “Пи­нгви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Звез­ди пеят за Бъл­га­рия” – кон­церт на “Би­лла” в за­ла “А­ре­на Ар­меец” с уча­стие­то на “Си­гнал­”, D2, Ве­се­лин Ма­ри­нов, То­ни Ди­мит­ро­ва, По­ли Ге­но­ва, Не­ли Ран­ге­ло­ва, Па­на­йот Па­на­йо­тов, Ма­риа­на По­по­ва, Не­ве­на Цо­не­ва и др. 15:00 “Чу­жде­не­цът­” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор Ни­ки Ил­иев, ак­тьо­ри Г­еор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Е­лен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, А­сен Бла­теч­ки, К­рис­тоф Лам­бер и др. 17:00 “Д­вой­ни­кът”- ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 1979), сце­на­рист  Б­ратя Мор­ма­ре­ви, ре­жи­сьор Ни­ко­лай Во­лев, ак­тьо­ри То­дор Ко­лев, Надя То­до­ро­ва, Па­вел Поп­пан­дов, А­не­та Со­ти­ро­ва, Йор­дан­ка Куз­ма­но­ва, Ра­дос­ве­та Ва­си­ле­ва, Г­еор­ги Ру­сев и др. 17:55 Спорт то­то 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 673 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ш­оу­то на Сла­ви” 22:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 22:30 “Те­мна­та ко­рия” – ко­ме­дия, дра­ма (Бъл­га­рия, 1977), сце­на­рист Ни­ко­ла Стат­ков, ре­жи­сьор Ор­фей Цо­ков, ак­тьо­ри – Доб­ро­мир Ма­нев, Ми­хаил Ми­хай­лов, Гри­гор Вач­ков, Пе­тър Сла­ба­ков, Ло­ра Ке­ра­но­ва, Геор­ги Пар­ца­лев, Стоя­нка Му­та­фо­ва, Кос­та Ка­ра­геор­гиев, Кон­стан­тин Ко­цев и др. 00:00 “Му­тра по за­мес­тва­не”- се­риал, с. 1, еп. 9,10 01:00 “Ма­лки слад­ки лъж­ки­ни” – се­риал, с. 5, еп.3 01:40 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 03:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 552 04:20 “Чу­жде­не­цът­” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор Ни­ки Ил­иев, ак­тьо­ри Г­еор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Е­лен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, А­сен Бла­теч­ки, К­рис­тоф Лам­бер и др.

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.5, еп.10 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.13 09:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.2 10:00 “Ре­не­гат­”/п./ – се­риал,с.5, еп.18 11:00 “С­тре­ла­та” – еп. 2, еп.9 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп.19 13:00 “В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Д­жон Мур, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Джийн Хек­мън, Гей­бриъл Махт, Чарлс Ма­лик Уит­фийлд, Дей­вид Кийт, Олек Кру­па, Жоа­ким де Ал­мей­да, Вла­ди­мир Маш­ков, Мар­ко Иго­нда и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция­” – се­риал, с.2, еп.21 16:00 “Ре­не­гат­” – се­риал, с.5, еп.19 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.1 18:00 “С­тре­ла­та” – еп. 2, еп.10 19:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.3 20:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.14 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “У­ми­рай труд­но: Денят нас­тъ­пи” – ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джон Мур,ак­тьо­ри Се­бас­тиан Кох, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Юлия Сни­гир,Ам­ау­ри Но­лас­ко, Коул Хау­зър, Д­жей Кор­тни, Б­рус Уи­лис, Ан­на Сер­геев­на Вяли­ци­на и др. 00:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.14 01:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.3 02:00 “По­сле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, еп.12 03:00 “Ре­не­гат­” /п./- се­риал, с.5, еп.19 04:00 “С­тре­ла­та” – еп.2,еп.10

bTV COMEDY

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал 06:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.8 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.3 09:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Га­рфий­лд” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пе­тър Хеуит, ак­тьо­ри – Б­ре­кин Ме­йър, Д­же­ни­фър Лав Хюит, Сти­вън То­бо­лов­ски, Бил Мъ­ри и др. 12:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 13:30 Кон­церт на Сла­ви Три­фо­нов и “Ку-ку бенд” в Аре­на Уем­бли, Лон­дон (2016) – до­ку­мен­та­лен филм 15:00 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “Бе­здом­но­то шоу на Ба­шар” – ток шоу с во­дещ Ба­шар Ра­хал 18:00 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.1 19:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “До­ма­шен арест” – ко­ме­диен се­риал, с.2 22:30 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.7 00:00 “Га­рфий­лд” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пе­тър Хеуит, ак­тьо­ри – Б­ре­кин Ме­йър, Д­же­ни­фър Лав Хюит, Сти­вън То­бо­лов­ски, Бил Мъ­ри и др. 02:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – ко­ме­диен се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – ко­ме­диен се­риал 04:00 “Му­тра по за­мес­тва­не” /п./ – ко­ме­диен се­риал

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

06:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Хо­тел Тран­сил­ва­ния” (пре­мие­ра) – ани­ма­цио­нен филм 14:30 “Съ­бу­дих се на 30” – с уч. на Дже­ни­фър Гар­нър, Марк Ру­фа­ло, Джу­ди Гриър, Ан­ди Сър­кис, Ка­ти Бей­кър и др. 16:30 “Ма­лка­та бул­ка” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Въз­мез­дие­то” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 21:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив­” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Съ­бу­дих се на 30” – с уч. на Дже­ни­фър Гар­нър, Марк Ру­фа­ло, Джу­ди Гриър, Ан­ди Сър­кис, Ка­ти Бей­кър и др. /п/

Но­ва Спорт

10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Мо­вис­тар Ес­ту­диан­тес – Бар­се­ло­на Ла­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 13:45 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2017, пър­ви ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Хер­ба­лайф Гран Ка­на­рия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 21:00 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2017, пър­ви ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 Еле­ктрон­ни спор­то­ве: ESL 2017 – CS:GO, пър­ви ден 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BIT

06:30 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, LIVE 09:00 Би Ай Ти ин­тер­вю с во­дещ По­ли­на Пау­но­ва 09:30 “Ма­кга­хан, за­щит­ни­кът на бъл­гар­ска­та сво­бо­да”, до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти 09:45 “А­ме­ри­кан­ски ис­то­рии” 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, съв­мес­тна руб­ри­ка на Сдру­же­ние “Бъ­лгар­ска ис­то­рия” и Би Ай Ти (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 11:00 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти, (п) 11:30 “Ап­ри­лъ” – до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти 12:00 Би Ай Ти ин­тер­вю с во­дещ По­ли­на Пау­но­ва 12:30 Но­ви­ни LIVE 13:00 “Жи­ва връз­ка”, сут­ре­шен блок от Со­фия и Чи­ка­го, (п) 15:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, съв­мес­тна руб­ри­ка на сдру­же­ние “Бъ­лгар­ска ис­то­рия” и Би Ай Ти 15:30 Би Ай Ти ин­тер­вю с во­дещ По­ли­на Пау­но­ва 16:00 Га­лакон­церт на кон­кур­са “Ор­фее­во из­вор­че” 2015 то­ди­на 17:00 “По­том­ци­те”­- до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти , ав­тор Зли­ти­мир Йо­чев пре­мие­ра 17:30 еМи­сия Бъл­га­рия- праз­нич­но из­да­ние 18:30 “С­та­жан­та”, ав­тор­ска руб­ри­ка на Са­шо Ди­ков 19:30 Но­ви­ни­те с Ра­ли­ца Ва­си­ле­ва LIVE 20:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, спе­циал­но из­да­ние, пос­ве­те­но на на­цио­нал­ния праз­ник 3 март 21:00 Кон­церт на Точ­ка БГ 22:30 Би Ай Ти Но­ви­ни­те LIVE 23:00 “По­том­ци­те”­- до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти , ав­тор Зли­ти­мир Йо­чев – пре­мие­ра 23:30 “По­до­бие­то чо­век”, дра­ма, Фран­ция, Ю. Аф­ри­ка, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2005; ре­жи­сьор Ре­жи Вар­ние; в ро­ли­те Фло­ра Мон­тго­мъ­ри, Джоу­зеф Файнс, Крис­тин Скот То­мас, Хю Бо­не­вил, Йън Глен и др. 01:30 Би Ай Ти Но­ви­ни­те (п) 02:00 Кон­церт на Точ­ка БГ 03:30 Га­ла-кон­церт на кон­кур­са “Ор­фее­во из­вор­че” 2015 то­ди­на 04:30 Кул­тур­но из­бра­но

КА­НАЛ 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:20 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 НО­ВИ­НИ 07:30 НО­ВИ­НИ 07:35 “И­ма­те ду­ма­та”/п/ 08:00 НО­ВИ­НИ 08:05 Денят на жи­во”/п/ 08:30 НО­ВИ­НИ 08:35 Денят на жи­во”/п/ 09:00 НО­ВИ­НИ 09:05 “Спорт в обе­кти­ва” 10:00 “Без мон­таж” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Ко­ктейл” с Де­си Жабл­яно­ва 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Па­та­рин­ски LIVE /п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:25 Топ шоп 15:40 “Без мон­таж” 16:00 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” 17:00 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live” 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров”/п/ 23:30 “И­ма­те ду­ма­та”            /п/ 00:20 “Денят на жи­во”/п/ 01:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:00 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 02:45-07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *