ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 НОЕМВРИ

 БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Маг­на ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм /3 се­рия/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:40 До­мът на вяра­та 13:10 Биб­лио­те­ка­та 14:10 Гос­по­дин Сел­фридж 3 – тв филм /4 и 5 епи­зод/п/ (12) 15:45 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на ста­ри­те мо­то­цик­ле­ти – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 16:00 По све­та и у нас 16:15 Кон­че­то на Уен­ди – иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2017 г./, ре­жи­сьор Даг­мар Зой­ме, в ро­ли­те Юле Хер­ман, Ла­ри­мар, Ма­рен Крой­ман, Яс­мин Ге­рат и др. 17:45 Час­тни­те му­зеи в Че­хия: Му­зей на же­лез­ни­ци­те в Шу­ма­ва – до­ку­мен­та­ле­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:30 Нощ­та на из­бо­ра сту­дио с во­де­щи: Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва и Бой­ко Ва­си­лев 00:00 Тур­ни­рът иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2015 г./, ре­жи­сьор Ело­ди На­мер, в ро­ли­те Ми­ке­лан­дже­ло Па­са­ни­ти, Лу дьо Лааж, Магн-Ха­вар Бре­ке, Вик­то­рия Коз­ло­ва, Ал­ьо­ша Шнай­дер, Адам Кор­бие и др.(12) 01:25 Сту­дио “Х”: Чен­ге­та тв филм /1 епи­зод/п/ (14) 02:25 Кон­че­то на Уен­ди – иг­ра­лен филм /п/ 03:55 Пъ­те­ки /п/ 04:40 От­бли­зо с Ми­ра /п/

  bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп. 19, 20 07:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 23, 24 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм с во­де­щи Ан­дре То­кев и Съ­бин Ран­ков 13:00 “Пер­фек­тният ри­тъм 2” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ели­за­бет Банкс, в ро­ли­те Ан­на Кен­дрик, Ре­бъл Уил­сън, Ели­за­бет Банкс, Бри­та­ни Сноу, Скай­лър Ас­тин, Ан­на Кемп, Кей­ти Са­гал, Але­ксис Нап, Хей­ли Стай­нфелд, Адам Де­Вайн, Джон Хи­гинс, Фре­ди Стро­ма и др. 15:20 “Би­ли Ме­ди­сън” – ко­ме­дия (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Там­ра Дей­вис, в ро­ли­те Адам Сан­длър, Да­рън Мак­га­вин, Бри­джит Уил­сън, Брад­ли Уит­форд и др. 17:00 “Мес­тни­те 2019” – сту­дио мес­тни из­бо­ри, ба­ло­таж 17:50 Спорт то­то 18:00 Сту­дио мес­тни из­бо­ри, ба­ло­таж 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Сту­дио мес­тни из­бо­ри, ба­ло­таж 21:00 “Бъл­га­рия тър­си та­лант” – те­ле­ви­зион­но шоу, с. 6 22:30 “Вой­на­та на Чар­ли Уил­сън” – дра­ма, ко­ме­дия, биог­ра­фи­чен (САЩ, Гер­ма­ния, 2007), ре­жи­сьор Майк Ни­кълс, в ро­ли­те Том Ханкс, Джу­лия Ро­бъртс, Ей­ми Адамс, Еми­ли Блънт, Фи­лип Сий­мор Хоф­ман и др. 00:30 “Хо­ра­та, на кои­то дър­жиш” – три­лър, дра­ма (САЩ, Ка­на­да, 2012), ре­жи­сьор Ро­бърт Ред­форд, в ро­ли­те Ро­бърт Ред­форд, Брит Мар­линг, Стен­ли Ту­чи, Ник Нол­ти, Сю­зан Са­ран­дън, Шая Ла­Баф, Джу­ли Крис­ти, Те­рънс Хауърд, Ана Кен­дрик, Брен­дън Глий­сън, Сам Ел­иът и др. 03:00 “Пер­фек­тният ри­тъм 2” /п/ – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2015) 

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп. 6 – 8 07:30 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 3 – 5 10:15 “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 12:30 “Need for Speed: Жаж­да за ско­рост” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фи­ли­пи­ни­те, 2014), ре­жи­сьор Скот Уо, в ро­ли­те Ерън Пол, До­ми­ник Ку­пър, Имъ­джен Путс, Ра­ми Ма­лек, Ра­мон Род­ри­гес, Да­ко­та Джон­сън, Май­къл Кий­тън и др. 15:00 “Тру­сът” – ек­шън, три­лър, дра­ма (Нор­ве­гия, 2018), ре­жи­сьор Йон Ан­дреас Ан­дер­шен, в ро­ли­те Крис­то­фер Йо­нер, Ане Даал Торп, Едит Хо­ген­руд-Сан­де, Йо­нас Хоф Оф­теб­ро и др. 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 32 17:30 “Да Знаеш Как” – пре­да­ва­не за до­маш­ния май­стор, еп.7 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 23, 24 19:00 “Бър­зи и ярос­тни 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Джон Син­гъл­тън, в ро­ли­те Пол Уо­кър, Тай­рийз Гиб­сън, Кол Хау­зър, Ева Мен­дес, Крис­то­фър Бри­джис-Лу­дак­рис, Том Ба­ри, Джеймс Ри­мар, Де­вън Ао­ки, Май­къл Ий­ли, Ед­уард Фин­ли и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ар­се­нал” – три­лър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Сти­вън Ми­лър, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Джон Кю­сак, Ей­дриън Гре­ние, Джо­на­тан Шек, Лин­да Хил и др. [16+] 00:00 “Ло­шият лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, в ро­ли­те Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Вал Кил­мър, Фе­ру­за Болк, Шей Уи­гъм, Май­къл Ша­нън, Брад Ду­риф и др. [16+] 02:15 “Монк” – се­риал, с. 6, еп. 4, 5 04:15 “Ана­бел” – хо­рър (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Джон Лио­не­ти, в ро­ли­те Ана­бел Уо­лис, Ал­фри Уу­дард, Ерик Лей­дин, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Уорд Хор­тън, Бра­йън Хау, Мор­га­на Мей, Ке­ри О`Ма­ли и др. [16+]

 bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 6, еп. 1, 2 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 4, еп. 3, 4 09:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп. 3, 4 10:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Тай­ният жи­вот на Уол­тър Ми­ти” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия (АЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ка­на­да, Ав­стра­лия, 2013), ре­жи­сьор Бен Сти­лър, в ро­ли­те Бен Сти­лър, Крис­тен Уиг, Шон Пен, Шър­ли Мак­лейн и др. 14:00 Пре­мие­ра: “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал, с. 2, еп. 8 15:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Дяво­лът но­си Пра­да” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Фран­ция, 2006), ре­жи­сьор Дей­вид Фран­кел, в ро­ли­те Ан Ха­тауей, Ме­рил Стрийп, Еми­ли Блънт, Стен­ли Ту­чи, Сай­мън Бей­кър, Ей­дриън Гре­ние и др. 22:30 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с. 2, еп. 8 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” – се­риал 

 Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “СЪ­БУ­ДИ СЕ И ГЛА­СУ­ВАЙ!” с Ми­ра Ива­но­ва 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 13:00 “Ида­лго: Ок­еан от огън ” – с уч. на Ви­го Мор­тен­сен, Омар Ша­риф, Луис Лом­бард, Зу­лей­ка Ро­би­нъсн, Джей Кей Си­мънс и др. 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:15 “ИЗ­БЕ­РИ НЕ­ДЕ­ЛЯ­ТА НА NOVA” с Мая Кос­та­ди­но­ва 18:00 “Сту­дио НО­ВИ­ТЕ КМЕ­ТО­ВЕ” с Аде­ли­на Ра­де­ва, Вик­тор Ни­ко­лаев и Ни­ко­лай Дой­нов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Сту­дио НО­ВИ­ТЕ КМЕ­ТО­ВЕ” с Аде­ли­на Ра­де­ва, Вик­тор Ни­ко­лаев и Ни­ко­лай Дой­нов 21:00 “Ху­ба­ва же­на” – с уч. на Ри­чърд Гиър, Джу­лия Ро­бъртс, Джей­сън Але­кзан­дър, Ей­ми Яс­бек, Хек­тор Ели­зон­до и др. 23:30 “Еди­на­кът” – с уч. на Джет Ли, Джей­сън Стей­тъм, Луис Гус­ман, Джон Лоун, На­дийн Ве­лаз­кес и др. 01:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 02:00 “За­ве­тът” – с уч. на Сти­вън Страйт, Ло­ра Рам­зи, Тей­лър Кийч, Се­бас­тиан Стан,Чейс Кроу­фърд и др, 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Чел­си – Ман­чес­тър Юнай­тед, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – УНИКС, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Волф­сбург – РБ Лай­пциг, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 2-ри епи­зод /п/ 18:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ас­тън Ви­ла – Ли­вър­пул (1998-99) /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 12-и епи­зод 21:45 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 23:45 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 01:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:45 Край на прог­ра­ма­та  

Kanal 3

07:00 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 18:00 НО­ВИ­НИ 18:30 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 19:00 НО­ВИ­НИ 19:15 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 МЕС­ТНИ ИЗ­БО­РИ 2019 – из­бор­но сту­дио 00:00 НО­ВИ­НИ 00:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *