ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 8 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /12 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg – Бо­га­тият, без­пар­дон­ният, бъл­га­ри­нът, бан­ке­рът Бу­ров /п/ 09:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /8, пос­ле­ден епи­зод/п/ 10:35 Кап­ри тв филм /55 епи­зод/п/ 11:30 Чи­та­ли­ще­то до­ку­мен­та­лен филм/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­щем с бе­ли­те ко­не – тв филм /4 част/ 13:35 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Ри­царят на Бяла­та да­ма – тв филм /2 се­рия/ 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /56 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но     /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 8 18:50 Нес­ти­на­ри­те до­ку­мен­та­лен филм 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм  /13 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пе­тър Пър­ви – за­ве­ща­ние­то – 4-се­риен тв филм /Ру­сия, 2011 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Вла­ди­мир Бо­рот­ко, в ро­ли­те Але­ксан­дър Ба­луев, Ели­за­ве­та Бояр­ская, Сер­гей Ма­ко­вец­ки и др. (14) 21:45 Ге­ният Пи­ка­со тв филм /8 епи­зод/ 22:35 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /6 епи­зод/(12) 00:15 Ис­то­рия.bg – Бо­га­тият, без­пар­дон­ният, бъл­га­ри­нът, бан­ке­рът Бу­ров /п/ 01:15 Пе­тър Пър­ви – за­ве­ща­ние­то – тв филм /1 епи­зод/п/ (14) 02:10 Ге­ният Пи­ка­со тв филм /8 епи­зод/п/ 03:10 Япо­ния днес /п/ 03:20 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:45 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:15 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /6 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.20 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.5 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с.6, еп.35 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, с.2, еп.5 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.24 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.84 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.79 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, с.2, еп.6 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2, еп.1 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.13 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.16 01:40 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:10 “Пре­ди обед” /п/ 04:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.14 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.26 06:30 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.13 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.14 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.16 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.10 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.1 13:00 “Ди­вер­ген­ти 2: Бун­тов­ни­ци” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, мис­тъ­ри (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ро­берт Швен­тке, в ро­ли­те Шей­лийн Ууд­ли, Тио Джеймс, Кейт Уин­слет, Аш­ли Джъд, Зоуи Кра­виц, Ан­сел Ел­горт, Майлс Те­лър, Мъ­кай Фай­фър, Ма­ги Кю, Нао­ми Уотс, Джай Кор­тни, Ок­та­вия Спен­сър, Рей Сти­вън­сън, Ро­за Са­ла­зар и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.1 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.15 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.2 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2 еп.17 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.5 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Чо­век от­вът­ре” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Спайк Лий, в ро­ли­те Ден­зъл Уо­шин­гтън, Клайв Оуен, Джо­ди Фос­тър, Крис­то­фър Плъ­мър, Уи­лем Де­фо, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Кар­лос Го­мес, Ким Дай­рек­тър и др. 00:30 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.5 01:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.17 02:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.1 03:30 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.2 04:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.11

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5, еп.8, 9 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп.15, 16 10:00 “Джем и хо­лог­ра­ми­те” – фен­тъ­зи, дра­ма, му­зи­ка­лен, се­меен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Джон Чу, в ро­ли­те Об­ри Пий­пълс, Сте­фа­ни Скот, Оро­ра Пе­ри­но, Хей­ли Ки­йо­ко и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.38 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.51 17:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” – ту­рис­ти­чес­ко риа­ли­ти (2016), еп.1 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6, еп.16, 17 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.7, еп.2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.2 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 еп.4, 5 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3, еп.7, 8 00:00 “Джем и хо­лог­ра­ми­те” /п/ – фен­тъ­зи, дра­ма, му­зи­ка­лен, се­меен (САЩ, 2015) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 16:00 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Уест Хям Юнай­тед, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Крю Але­кзан­дра – Ас­тън Ви­ла, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *