ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

БНТ 

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Дре­бо­сък дет­ски тв филм /Уелс, 2017г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Тай­ният агент тв филм /1 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Фур­на­та на Гре­тел до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Ва­сил Най­де­нов /п/ 13:40 Бъл­га­рия от край до край 4 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Фур­на­та на Гре­тел до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:15 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:15 Знае­те ли, че… 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ев­ро­па днес 19:10 Тай­ният агент тв филм /2 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:20 Спор­тни но­ви­ни 20:30 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /19 епи­зод/ (12) 21:15 Сту­дио “УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те” 21:45 Фут­бол: Бъл­га­рия – Ре­пуб­ли­ка Ир­лан­дия, сре­ща от тур­ни­ра на УЕ­ФА “Ли­га на на­ции­те” пряко пре­да­ва­не от ста­дион “Ва­сил Лев­ски” 00:10 Об­зор “УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те” 00:40 БНТ на 60 Ва­сил Най­де­нов /п/ 01:40 Бъл­га­рия от край до край 4 /п/ 02:10 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /19 епи­зод/п/ (12) 03:10 Моят плей­лист Ан­на Ан­ге­ло­ва /п/ 04:10 Джинс Ро­дът на Ми­хаил Заи­мов /п/ 04:40 Аре­на спорт /п/

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2 еп.1 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.80 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15 еп.2 – 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п./ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14 еп.41 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3 еп.54 21:00 “Пра­ви­ла­та на иг­ра­та” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2009), ре­жи­сьор Ке­вин Мак­до­налд, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Бен Аф­лек, Хе­лън Ми­рън, Ро­бин Райт, Джей­сън Бей­тман, Джеф Да­ниълс, Ва­йо­ла Дей­вис и др. 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4 еп.19 01:00 “Гранд” – се­риал, с.2 еп.21 (пос­ле­ден) 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.21

 bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.5 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3 еп.5 – 8 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.5 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.10 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.7 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.10 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.16 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.15, 16 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3 еп.6 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.11 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.17 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.11 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Тру­ден за уби­ва­не” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8 еп.3 01:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3 еп.11 02:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3 еп.8 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4 еп.17 04:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4 еп.11

bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6 еп.1, 2 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал 08:30 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия” – ко­ме­дия (САЩ, 1984), ре­жи­сьор Хю Уил­сън, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Дж.У. Бей­ли, Ким Кат­рал, Бу­ба Смит, До­но­ван Скот, Джордж Гейнс, Ан­дрю Ру­бин и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п./ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.1, 2 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.71 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.24 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп.27, 28 22:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.17, 18 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп.23, 24 00:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия” /п./ – ко­ме­дия (САЩ, 1984) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Лято в Тос­ка­на” – с уч. на Вол­ке Хе­ген­барт, Ке­рем Джан, Ролф Сар­кис, Су­за­на Ка­пур­со и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 6 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:45 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ас­та­на – Хим­ки, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Сън­дър­ланд (2010-11) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Фу­лъм – Ар­се­нал (2010-11) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ли­вър­пул – Уест Хям Юнай­тед (2007-08) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 36-и епи­зод 23:00 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 3-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 4-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 4-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *