ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Свет­лин Ру­сев.Усе­ща­не за веч­ност до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, 2, пос­лед­на част, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Ис­тин­ският ри­цар дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2015г./, ре­жи­сьор Ир­жи Страх, в ро­ли­те: Лу­каш Ва­цу­лик, Яро­мир Хан­злик, Ян Ко­ми­нек и др. 16:20 Крал­ско ва­рие­тет­но шоу 2014г. 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Дис­ка­въ­ри: Въз­хо­дът на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­та­лен филм /САЩ/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Ал­ба­ния: Да ос­та­виш Прок­ле­тия/п/ 21:15 Де­ца­та на Хуан Ши иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2008г./, ре­жи­сьор Ро­джър Спо­ти­суд, в ро­ли­те: Ра­да Ми­чъл, Джо­на­тан Рийс Ма­йърс, Мат Уо­кър и др.(14) 23:20 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:35 Сент Амур иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2016г./, ре­жи­сьо­ри: Бе­ноа Де­ле­пин и Гюс­тав Кер­вем, в ро­ли­те: Же­рар Де­пар­ди­йо, Бе­ноа Пур­ворд, Вен­сан Ла­кост и др.(12) 01:15 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон: Прес­лед­ва­не иг­ра­лен филм /п/ 02:50 Дис­ка­въ­ри: Въз­хо­дът на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:45 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Трябва ти еди­нстве­но лю­бов” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Да­ния, Ита­лия, Гер­ма­ния, Шве­ция, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Су­за­не Биер, ак­тьо­ри – Три­не Дир­холм, Сти­на Ек­блад, Пап­ри­ка Стеен, Пиърс Брос­нън и др. 15:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Су­зан Уайт, ак­тьо­ри – Ма­ги Джи­лен­хол, Ос­кар Стиър, Юън Мак­гре­гър, Да­ниел Мейс, Ралф Файнс, , Ема Том­псън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Се­мей­ство Ми­лър” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор: Роу­сън Мар­шал Тър­бър, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Ани­стън, То­мас Ле­нън, Лау­ра-лей, Уил Поут­рол, Мо­ли С. Куин, Ема Ро­бъртс и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Гра­ви­та­ция” – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ал­фон­со Куа­рон, ак­тьо­ри – Сан­дра Бъ­лок, Джордж Клу­ни, Ед Ха­рис и др. 00:50 “Но­мер 42-ри” – дра­ма, биог­ра­фи­чен, спор­тен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Бра­йън Хел­ге­ланд, ак­тьо­ри – Ча­дуик Бос­ман, Ха­ри­сън Форд, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Джуд Тей­лър и др. 03:00 “Тър­си се” /п./ – ток­шоу 03:50 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

 Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов­на ма­гия” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Раян Мак­пар­тлин, Брия­на Лейн, Ка­ро­лин Хе­не­си, Джо­на­тан Пат­рик Мур и др. 14:15 “Сват­бен без­пор­ядък” (пре­мие­ра) – с уч. на Але­кса Пе­на­Ве­га, Дже­ръ­ми Гуи­балт, Ан­дреа Бруукс и др. 16:00 “Но­ра Ро­бъртс: Да­ле­че на се­вер” – с уч. на Еди Сиб­риан, Лиан Раймс, Грег Лоу­сън и др. 18:00 “Мис Пе­пеля­шка” – тв риа­ли­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Да из­чез­неш за 60 се­кун­ди” – с уч. на Ни­къ­лъс Кейдж, Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Дел­рой Лин­до, Уил Па­тън, Уилям Лий Скот, Скот Каан, Ви­ни Джоунс, Ро­бърт Дю­вал и др. 22:20 “Вод­но кон­че” – с уч. на Ке­вин Кос­тнър, Су­за­на Том­псън, Джо Мор­тън, Рон Риф­кин, Кей­ти Бейтс и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Но­ра Ро­бъртс: Да­ле­че на се­вер” – с уч. на Лиан Раймс, Еди Сиб­риан, Ро­за­на Ар­кет и др. /п/ 03:40 “Сват­бен без­пор­ядък” – с уч. на Але­кса Пе­на­Ве­га, Дже­ръ­ми Гуи­балт, Ан­дреа Бруукс и др. /п/

 bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал 10:45 “Труд­на ми­ше­на 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Роел Рейн, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Ро­бърт Кний­пер, Ро­на Мит­ра и др. 12:45 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” – ек­шън,  ко­ме­дия,  кри­ми­на­лен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Дийн Па­ри­со, ак­тьо­ри – Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Нийл Мак­до­на, Дей­вид Тю­лис, Лий Бюнг-Хун, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Бра­йън Кокс, Джон Мал­ко­вич, Брус Уи­лис, Ме­ри-Луис Пар­кър, Хе­лън Ми­рън и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Приз­ра­чен ез­дач 2: Ду­хът на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, фен­тъ­зи, три­лър (САЩ, Обе­ди­не­ни ара­бски еми­рства, 2012), ре­жи­сьо­ри – Марк Не­въл­дайн, Бра­йън Тей­лър, ак­тьо­ри – Ни­къ­лъс Кейдж, Вио­лан­те Пла­чи­до, Крис­тоф Лам­бер,  Киъ­ран Хайндс, Джо­ни Уи­туорт,  Ид­рис Ел­ба и др.  21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Чис­тка­та: Ана­рхия” – ужа­си, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джеймс Де­мо­на­ко, ак­тьо­ри – Франк Гри­ло, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Кар­мен Ед­жо­го и др. 00:00 “Па­зи­те­ли” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьор – Са­рик Ан­дреасян, ак­тьо­ри – Ан­тон Пам­пуш­ний, Сан­жар Ма­диев, Се­бас­тиян Си­сак, Али­на Ла­ни­на, Вячес­лав Раз­бе­гаев, Ва­ле­рия Шки­ран­до, Ста­нис­лав Ши­рин и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 04:00 “Чис­тка­та: Ана­рхия” – ужа­си, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джеймс Де­мо­на­ко, ак­тьо­ри – Франк Гри­ло, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Кар­мен Ед­жо­го и др.

bTV Comedy

06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 10:00 “Ко­ле­да­та не­въз­мож­на 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Алекс Зам, ак­тьо­ри – Ла­ри Дъ Кей­бъл Гай, Бра­йън Сте­па­нек, Ан­тъ­ни Ка­ре­ли, Ке­не­ди Кле­мънтс, Кър­стен Ро­бек и др. 12:00 “Фан­тас­тич­но­то пъ­те­шес­твие до Оз” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьо­ри – Вла­ди­мир То­роп­чин, Фе­дор Дмит­риев, Да­ри­на Шмидт 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Сам вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри – Да­ниел Стърн, Ма­ко­ли Къл­кин, Джон Кан­ди, Джо Пе­ши, Джон Хърд и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 02:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 21-ви епи­зод 13:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 25-и епи­зод 14:00 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Ним – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 20:30 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 22:10 Сту­дио “Бас­кет­бол”, ди­рек­тно 22:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:45 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 5-и епи­зод 23:45 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 21-ви епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 25-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Свет­лин Ру­сев.Усе­ща­не за веч­ност до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2018г./, 2, пос­лед­на част, сце­на­рист и ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 14:00 Биб­лио­те­ка­та пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Ис­тин­ският ри­цар дет­ски иг­ра­лен филм /Че­хия, 2015г./, ре­жи­сьор Ир­жи Страх, в ро­ли­те: Лу­каш Ва­цу­лик, Яро­мир Хан­злик, Ян Ко­ми­нек и др. 16:20 Крал­ско ва­рие­тет­но шоу 2014г. 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Дис­ка­въ­ри: Въз­хо­дът на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­та­лен филм /САЩ/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър Ал­ба­ния: Да ос­та­виш Прок­ле­тия/п/ 21:15 Де­ца­та на Хуан Ши иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2008г./, ре­жи­сьор Ро­джър Спо­ти­суд, в ро­ли­те: Ра­да Ми­чъл, Джо­на­тан Рийс Ма­йърс, Мат Уо­кър и др.(14) 23:20 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:35 Сент Амур иг­ра­лен филм /Фран­ция, 2016г./, ре­жи­сьо­ри: Бе­ноа Де­ле­пин и Гюс­тав Кер­вем, в ро­ли­те: Же­рар Де­пар­ди­йо, Бе­ноа Пур­ворд, Вен­сан Ла­кост и др.(12) 01:15 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон: Прес­лед­ва­не иг­ра­лен филм /п/ 02:50 Дис­ка­въ­ри: Въз­хо­дът на чо­ве­чес­тво­то до­ку­мен­та­лен филм /п/ 03:45 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

 BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *