ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Славя­нска­та ци­ви­ли­за­ция до­ку­мен­та­лен филм /4 се­рия/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та 2 ани­ма­цио­нен филм 15:10 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед тв филм /11, пос­ле­ден епи­зод, 2 част/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg На­ро­ден съд 21:55 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: “Ми­лио­не­рът” по Йор­дан Йов­ков тв теа­тър, ре­жи­сьор Мла­ден Мла­де­нов, в ро­ли­те: Геор­ги Пар­ца­лев, Тат­яна Ло­ло­ва, Геор­ги Ка­лоя­нчев, Стоя­нка Му­та­фо­ва, Сте­фан Да­наи­лов и др. 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Мла­дият Вър­ко­лак 4 тв филм /6 епи­зод/ (12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:15 Зав­ръ­ща­не в Брай­дсхед тв филм /11, пос­ле­ден епи­зод, 2 част/п/ 03:20 Аре­на Спорт /п/ 04:20 Мла­дият Вър­ко­лак 4 тв филм /6 епи­зод/п/ (12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.10 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп.4 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7 еп.63 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.5 еп.3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.61 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.18 21:30 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.78 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4 еп.19 01:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.13. (пос­ле­ден) 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.42

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.14 – 17 08:00 “Пла­ти­на” /п./ – се­риал, с.3 еп.5 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” /п./ – се­риал, с.2 еп.3 10:00 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, еп.9 11:00 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.14 12:00 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, с.2 еп.13 13:00 “Кри­тич­на точ­ка” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ери­ксън Кор, в ро­ли­те: Ед­гар Ра­ми­рес, Люк Брей­си, То­биас Сан­тел­ман, Рей Уин­стън, Те­ри­са Пал­мър и др. 15:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.6 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с.2 еп.4 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2 еп.14 18:00 “Монк” – се­риал, с.2 еп.15 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, еп.10 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, еп.1 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те: Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев, За­ха­ри Ба­ха­ров и др. 23:45 “Ел Ча­по” /п./ – се­риал, еп.1 00:45 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3 еп.9 01:45 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, еп.10 02:45 “Су­пер­гърл” /п./ – се­риал, с.2 еп.14 03:45 “Монк” /п./ – се­риал, с.2 еп.15 04:45 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6 еп.20

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.1, 2 07:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 08:00 “Кухня” /п./ – се­риал 09:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Звез­дни прик­лю­че­ния” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, се­меен (Шве­ция, 2016), ре­жи­сьор Пе­тер Ленс­транд, в ро­ли­те: Ида Ен­гвол, Ерик Ери­ксон, Ми­ра Фор­сел, Гус­тав Функ и др. 12:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п./ – се­риал 13:00 “Из­гу­бен­яци” /п./ – се­риал 14:00 “Кухня” /п./ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.36 18:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2 еп.8 19:00 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.3 еп.6, 7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.9 еп.2 22:00 “Кухня” – се­риал, еп.19, 20 23:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал, еп.1, 2 00:00 “Звез­дни прик­лю­че­ния” /п./ – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия, се­меен (Шве­ция, 2016) 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” /п./ – се­риал 04:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал Про­че­ти още на: https://www.dnes.bg/tv.php”tv=4404&date=2020-02-03

Nova TV

05:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – риа­ли­ти 22:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 6 00:30 “Чер­ният спи­сък: Из­куп­ле­ние­то” – се­риен филм 01:30 “Ко­га­то сър­це­то зо­ве” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Те­не­ри­фе – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Стоук Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Хо­вен­тут, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Ав­то­дор – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: УНИКС – Хим­ки, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” – /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *