ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ЮНИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Двор­ци­те на на­ро­да: Дво­рец на Сър­бия – Бел­град 4-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /коп­ро­дук­ция, 2017г./, ре­жи­сьо­ри Бо­рис Ми­сир­ков и Геор­ги Бог­да­нов 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 17:30 Браз­ди /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 В ка­дър 22:00 Кон­церт на “Koka Mass Jazz” Праз­ни­ци на из­кус­тва­та – Апо­ло­ния 2018 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Бягство тв филм /3 епи­зод/ (14) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Пи­тай БНТ /п/ 03:20 От­бли­зо /п/ 04:20 Бягство тв филм /3 епи­зод/п/ (14)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.13 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.14 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.4 – 6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.59 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.98 21:00 Пре­мие­ра: “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.14 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2 еп.12, 13 00:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10 еп.2 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.6

bTV Action

05:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.12 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4 еп.16 – 19 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.12 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.5 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.4 11:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.5 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.7 13:00 Пре­мие­ра: “Убий съ­се­да” – три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Бен Ма­йер­сън, в ро­ли­те: Ха­на Беър­фут, Джоан Ба­рън, Ан­дреа Бо­гарт, Ни­къ­лъс Борн и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.13 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.6 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.8 18:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.5 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лънс, Бинг Ръ­сел, Марк Алай­мо, Бра­йън Джеймс и др. 00:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.3 01:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.6 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.5 03:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.8 04:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.6

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.9, 10 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Най-ек­зо­тич­ният хо­тел Ма­ри­голд” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, ОАЕ, 2011), ре­жи­сьор Джон Ма­дън, в ро­ли­те: Джу­ди Денч, Бил Най, Ма­ги Смит, Том Уил­кин­сън, Дев Па­тел, Пе­не­лъ­пи Уил­тън, Си­лиа Им­ри, Ро­налд Пи­кап, Ти­на Де­саи и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 15:00 “Ало, ало” /п./ – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 16:30 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.8, 9 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.5 20:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.5 20:30 “Ало, ало” – се­риал, с.9 еп.5, 6 (пос­ле­ден) 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2 еп.8, 9 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7 еп.12, 13 00:00 “Най-ек­зо­тич­ният хо­тел Ма­ри­голд” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, ОАЕ, 2011) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 4 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, се­зон 12 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Хъ­дър­сфилд Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ос­наб­рюк – РБ Лай­пциг, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Ман­чес­тър Си­ти, мач от пе­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Фу­лъм (2006-07) /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Бро­мич Ал­биън – Уест Хям Юнай­тед (2010-11) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Ип­суич Таун (1994-95) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 23-ти епи­зод 23:00 Хо­кей на лед: Спар­так – Ди­на­мо Ри­га, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *