HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ЯНУАРИ

БНТ

05:10 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ма­да­гас­кар 2 – ани­ма­цио­нен филм /п/ 14:25 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:05 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 16:55 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /21 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:25 Как се пра­ви? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Тип и Тап 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:40 Спор­тни но­ви­ни 20:50 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов – иг­ра­лен филм /3, пос­лед­на част/(12) 22:30 В ка­дър Раз­го­во­ри с дядо/п/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Адам и Ева – иг­ра­лен филм /САЩ, 2005г./, ре­жи­сьор Джеф Ка­неф, в ро­ли­те Ка­ме­рън Дъг­лас, Ема­нуе­ле Кри­ки, Бран­дън Уилямс и др. (14) 01:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 01:20 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 03:00 Град­че­то Си­дер Коув – тв филм /21 епи­зод/п/ 04:00 Как се пра­ви? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “А­ва­тар – ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:00 “А­ва­тар – ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 32 15:00 “Из­ку­ше­ние” – се­риал, с.1, еп.14 16:00 Пре­мие­ра: “К­ли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 100 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Съ­рце­то на гра­да” – се­риал, с.1, еп. 20 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 24 21:30 “Е­ка­те­ри­на” – се­риал, с.2, еп.2 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Къ­ща от кар­ти”- се­риал, с.3, еп. 10 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Съ­рце­то на гра­да” /п./- се­риал

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “К­луб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Нощ в му­зея” – ек­шън, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор  Шон Ле­ви, ак­тьо­ри  Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Дик Ван Дайк, Би­ли Кобс, Джейк Че­ри, Оуен Уил­сън, Ро­бин Уилямс, Пат­рик Га­ла­хар и др. 12:00 “Кухня” – се­риал 13:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал 14:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 18:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.5 19:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.5 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 22:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.6 23:00 “Хо­тел “Е­леон” – ко­ме­диен се­риал 00:00 “Нощ в му­зея” – ек­шън, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор  Шон Ле­ви, ак­тьо­ри Бен Сти­лър, Кар­ла Гу­джи­но, Дик Ван Дайк, Би­ли Кобс, Джейк Че­ри, Оуен Уил­сън, Ро­бин Уилямс, Пат­рик Га­ла­хар и др. 02:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал

bTV Action

05:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 16 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.15 09:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 16 10:00 “Ко­сти” – се­риал, с.11, еп. 18 11:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп.14 12:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.5 13:00 “В бяла­та пус­тош” – дра­ма, вое­нен ( Нор­ве­гия, Шве­ция, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор  Пе­тер Нес, ак­тьо­ри Фло­риан Лу­кас, Дей­вид Крос, Ру­пърт Гринт, Стиг Хен­рик Хоф, Лах­лан Най­боа, Сон­дре Крог­тофт Лар­сен, Кнут Йо­нер, Мор­тен Фал­дас и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.2, еп.16 16:00 “Го­тъм­” – се­риал, с.2, еп. 17 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,2, еп.6 18:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 15 19:00 Пре­мие­ра: “Ко­сти” – се­риал, с.11, еп. 19 20:00 Пре­мие­ра: “Т­ре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 1 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “П­ри­мам­ка­та” – ко­ме­дия, ек­шън, три­лър (Ка­на­да, САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Ан­тоан Фу­куа, ак­тьо­ри – Джей­ми Фокс, Дей­вид Морс, Ро­бърт Пас­то­ре­ли, Дъг Хът­чи­сън, Ким­бър­ли Елис, Дей­вид Пай­мър, Майк Епс и др. 00:15 “Т­ре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 1 01:15 “Ко­сти” – се­риал, с.11, еп.19 02:15 “Монк” – се­риал, с.2, еп.16 03:15 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.6 04:15 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 15

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ра­чът” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Съ­дби на кръс­то­път” (пре­мие­ра) – пре­да­ва­не на NOVA 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Та­кси: Брук­лин” – се­риен филм 02:00 “Чу­чу­ли­га­та”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, два­на­де­се­ти ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лион – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “П­рос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 2 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 20:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:30 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 06:30 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Денят на жи­во”, об­зор 10:00 “С­порт в обе­кти­ва”, об­зор 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме­то, ка­ле­нар, хо­рос­коп 12:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 Па­та­рин­ски Live 20:00 “С­порт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 Па­та­рин­ски Live п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *