ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 АВГУСТ

БНТ

05:05 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /42 епи­зод/п/ 06:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:20 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /43 епи­зод/п/ 07:20 Ди­ноотряд “Кунг Фу” – ани­ма­цио­нен филм /25 и 26 епи­зод/ 08:05 Сес­три – тв филм /8 епи­зод/п/ 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:10 Мъ­же без мус­та­ци – тв филм /4 се­рия/ 10:10 Се­меен биз­нес – тв филм /22 епи­зод/ 10:35 Док­тор Пе­тър Бе­рон – тв филм /2, пос­лед­на част/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Пъ­ту­ва­що лятно ки­но с БНТ 12:40 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /17 епи­зод/ 13:25 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 14:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:35 Бак­стър – тв филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Сес­три – тв филм /9 епи­зод/ 17:15 Мо­мен­ти от Иши­ка­ва 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Ха­ри и Ме­ган: Ед­на съв­ре­мен­на лю­бов­на ис­то­рия – до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2018 г./ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /44 и 45 епи­зод/ 22:50 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:10 Ри­лин­гтън плейс – тв филм /3, пос­ле­ден епи­зод/(14) 00:05 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” – тв филм /8 епи­зод/(14) 01:00 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ 02:10 Спа­си­те­лен от­ряд “Ка­ли­фор­ния” – тв филм /17 епи­зод/п/ 02:55 Ри­лин­гтън плейс – тв филм /3, пос­ле­ден епи­зод/п/(14) 03:55 Дой­че ве­ле: Шифт /п/ 04:10 Де­тек­ти­ви от “Се­ран­гун Роуд” – тв филм /8 епи­зод/п/(14)

bTV

05:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4, еп.24 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с.1, еп. 3 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 5 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.1, еп. 77 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли”/п./ – ко­ме­дий­но шоу 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.12, еп. 29 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­мей­ни тай­ни” – се­риал, с. 1, еп.24 21:30 “Всич­ко мо­же да се слу­чи” – се­риал, с.2, еп.17 22:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.14 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с.5, еп.3,4 01:00 “Дру­гов­ре­мец” – се­риал, с.1, еп.14 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 44

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.21 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.12 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 21 10:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.9 11:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп. 16 12:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.3 13:00 “От­мъ­ще­ние­то на бив­ши­те” – дра­ма, три­лър (Ка­на­да, 2016), ре­жи­сьор – Мо­ни­ка Ми­чъл, ак­тьо­ри – Ели­за­бет Ром, Тие­ра Сков­бай, Дей­вид Люис и др. 15:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.13 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп. 22 17:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.4 18:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.1 19:00 Жре­бий за гру­по­ва­та фа­за от Шам­пион­ска ли­га 20:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Пан­до­риум” – три­лър, фан­тас­ти­ка, ужа­си (САЩ, Гер­ма­ния, 2009), ре­жи­сьор – Крис­тиан Ал­верт, ак­тьо­ри – Де­нис Куейд, Бен Фос­тър, Кунг Ле, Кам Ги­ган­дет, Ан­тье Трауе, Цунг Ле, Еди Рус и др. 00:00 “Кос­ти” – се­риал , с.11, еп. 9 01:00 “Под наб­лю­де­ние” – се­риал, с.4, еп.9 02:00 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с.3, еп.13 03:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.4 04:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.1

bTV Comedy

05:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 06:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал, с.1 07:00 “Лю­бим­ци” – се­риал 08:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 09:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.1 10:00 “Дан в реал­ния жи­вот” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2007) , ре­жи­сьор – Пи­тър Хе­джис, ак­тьо­ри – Стив Ка­рел, Жу­лиет Би­нош, Дейн Кук, Али­сън Пил и др. 12:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал 15:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 18:00 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 19:30 “Граж­да­ни­нът” – се­риал, с.1 20:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.4 22:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.1 23:00 Пре­мие­ра: “Лю­бим­ци” – се­риал, с.1 00:00 “Дан в реал­ния жи­вот” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2007) , ре­жи­сьор – Пи­тър Хе­джис, ак­тьо­ри – Стив Ка­рел, Жу­лиет Би­нош, Дейн Кук, Али­сън Пил и др. 02:00 “Оне­зи от пар­те­ра” – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” – се­риал

Nova TV

05:00 “Спе­циа­лен от­ряд” – се­риен филм /п/ 06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Убий­ства в Мид­съ­мър” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 19 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 3 се­зон 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Спе­циа­лен от­ряд” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 2 00:30 “Ка­съл” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки” – се­риен филм, 3 се­зон /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лил – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Бро­мич Ал­биън – Стоук Си­ти (2010-11), пов­то­ре­ние 18:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Ку­па на Ли­га­та”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Ку­па на Ли­га­та”, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас” ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю” зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден” ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден” ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 03:00 “Star box” пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю” зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

05:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:00 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед”- из­бра­но 08:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 09:00 “Денят на жи­во”/п/ 10:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 11:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Лято с бъл­гар­ска­та му­зи­ка” 12:45 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед”-из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 19:30 НО­ВИ­НИ 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *