ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 АВГУСТ

 БНТ

05:40 Ан­тар­кти­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /10 епи­зод/п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg Сте­фан Стам­бо­лов /п/ 09:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /6 епи­зод/п/ 10:35 Кап­ри тв филм /53 епи­зод/п/ 11:30 Япо­ния днес /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­щем с бе­ли­те ко­не – тв филм /2 част/ 13:35 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 15:00 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /54 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 8 18:50 Япо­ния днес 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /11 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм /7 епи­зод/ 21:35 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /6 епи­зод/ 22:30 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 Фор­ти­си­мо фест – Му­зи­ка под звез­ди­те Фор­ти­си­мо Фест 2018 00:20 Принц Ла­ви­на – иг­ра­лен филм, /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Гор­дън Грийн, в ро­ли­те Пол Ръд, Емил Хирш, Джойс Пейн, Джи­на Гранд и др. 01:55 Ис­то­рия.bg Сте­фан Стам­бо­лов /п/ 02:55 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /6 епи­зод/п/ 03:55 Как­во ще се слу­чи – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 04:15 Дой­че Ве­ле: Шифт 04:30 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 18 06:30 “Лов­ци на хра­на” – пре­да­ва­не за ку­ли­на­рен ту­ри­зъм, с. 2 (2017) 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 3 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп.33 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, с. 2, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 22 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 82 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 77 21:30 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп. 14 (пос­ле­ден) 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 4 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп. 11 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 14 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 8, еп. 24 06:30 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5, еп. 1 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп. 11, 12 10:00 “Ра­дос­тен шум” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Тод Граф, в ро­ли­те Куин Ла­ти­фа, До­ли Пар­тън, Ки­ки Пал­мър, Крис Крис­то­фер­сън, Дже­ре­ми Джор­дан, Дек­стър Дар­дън, Кор­тни Ванс и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу  (2019), еп. 25, 26 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 6, еп. 12, 13 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 6, еп. 14 20:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 36 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 49 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 10, еп. 23, 24 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 3, еп. 3, 4 00:00 “Ра­дос­тен шум” /п/ – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2012) 02:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 

bTV Action

05:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 12 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 18 – 21 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 11 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 12 10:00 Ос­тро­вът на ле­му­ри­те: Ма­да­гас­кар 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 8 12:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.1 1 13:00 “Иг­ри на съз­на­ние­то” – пси­ход­ра­ма (тв филм, Ка­на­да, 2006), ре­жи­сьор Те­ри Ин­грам, в ро­ли­те Але­кзан­дра Хол­дън, Пол Джо­хан­сън, Стей­си Грант, Уон­да Ка­нън и др. [14] 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 12 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 13 17:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп. 12 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 9 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 15 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 00:30 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 3 01:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 15 02:30 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 12 03:30 Ос­тро­вът на ле­му­ри­те: Ма­да­гас­кар 04:30 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 9 

Nova TV

05:00 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 06:00 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Рей­нджърс – Ле­гия, пле­йо­фен мач ре­ванш за място в гру­пи­те на Ли­га Ев­ро­па /п/ 14:00 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Уест Хям Юнай­тед, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ас­тън Ви­ла – Суин­дън Таун (1993-94) /п/ 16:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Уест Хям Юнай­тед – Фу­лъм (2006-07) /п/ 17:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 17:30 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Чер­но мо­ре – Ду­нав, мач от efbet Ли­га, ди­рек­тно 19:55 Сту­дио “Фут­бол”, ди­рек­тно 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 23:00 Фут­бол: Мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”- из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *