ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:10 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:10 Не­дел­но ева­нге­лие 06:15 Клуб Уинкс: Мис­те­рия от дъл­би­ни­те – дет­ски ани­ма­цио­нен филм /Ита­лия, 2014 г./ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Спяща­та кра­са­ви­ца – ба­лет по му­зи­ка на П.И.Чай­ков­ски, в из­пъл­не­ние на Па­риж­ка­та на­цио­нал­на опе­ра 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 14:50 Ви­не­ту – се­риен иг­ра­лен филм /2 епи­зод/ 16:30 Symphony – Jazz му­зи­ка­лен проект на Ан­гел За­бер­ски – сим­фо­ни­чен джаз и фол­клор­ни пие­си 18:00 TrendY – мла­деж­ко лай­фстайл пре­да­ва­не 18:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хю Джак­ман, Зен­дея, Су­ран Джоунс, Зак Еф­рон (12) 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Лю­бо­вен ели­ксир №9 – иг­ра­лен филм/САЩ, 1992 г./, ре­жи­сьор Дейл Лау­нър, в ро­ли­те: Сан­дра Бъ­лок, Тейт До­но­ван, Дейл Мид­киф и др. 22:25 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:40 Кон­церт на гру­па “Ахат” 00:10 Глав­на­та ули­ца – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Джон Дойл, в ро­ли­те: Ко­лин Фърт, Пат­ри­ша Клар­ксън, Елън Бър­стин, Ор­лан­до Блум и др. 01:45 Ман­джур­ският кан­ди­дат иг­ра­лен филм /п/ (12) 04:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:20 “Cool…T” /п./- лай­фстайл пре­да­ва­не 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ: Соня Йон­че­ва” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, ч.2 13:00 “Свет­ли­на от ми­на­ло­то” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999), ре­жи­сьор – Хю Уил­сън, ак­тьо­ри – Брен­дън Фрей­зър, Али­сия Сил­вър­стоун, Дейв Фоу­ли, Крис­то­фър Уо­кън, Си­си Спей­сек, Дъг­лас Смит и др. 15:30 “Ко­ле­да с Чи­ли” – ко­ме­дия, дра­ма, се­меен (САЩ, 2012), ри­жи­сьор – Гре­гъ­ри По­пън, ак­тьо­ри – Том Ар­нолд, Си То­мас Хауъл, Брук Лан­гтън и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Сут­ре­шен блок” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ро­джър Ми­чел, ак­тьо­ри – Рей­чъл Ма­ка­дамс, Ноа Бийн, Ха­ри­сън Форд, Даян Кий­тън, Джеф Голд­блум, Пат­рик Уил­сън и др. 22:10 “Аме­ри­кан­ски пай: От­но­во заед­но” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри – Джон Хър­виц, Хей­дън Шлос­бърг, ак­тьо­ри – Джей­сън Бигс, Али­сън Ха­ни­гън, Крис Клайн, То­мас Йън Ни­къ­лъс, Еди Кей То­мас, Шон Уилям Скот, Та­ра Рийд, На­та­ша Лио­не, Юд­жийн Ле­ви и др. 00:10 “Проек­тът Х ” – ко­ме­дия, (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ни­ма Ну­ри­за­де, ак­тьо­ри – То­мас Ман, Оли­вър Ку­пър, Джо­на­тан Да­ниел Браун, Дакс Флейм, Кър­би Блис Блан­тън, Але­ксис Нап, Мар­тин Кле­ба, Майлс Те­лър и др. 02:00 “Ко­ле­да с Чи­ли” – ко­ме­дия, дра­ма, се­меен (САЩ, 2012), ри­жи­сьор – Гре­гъ­ри По­пън, ак­тьо­ри – Том Ар­нолд, Си То­мас Хауъл, Брук Лан­гтън и др. 03:30 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал 11:00 “Уми­рай труд­но 2” – ек­шън, кри­ми­на­лен, САЩ, 1990 г. Ре­жи­сьор: Ре­ни Хар­лин; Ак­тьо­ри: Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Уилям Ате­ртон, Ре­джи­налд Вел­джон­сън, Фран­ко Не­ро, Уилям Сад­лър, Джон Амос, Де­нис Франц и др. 13:15 “Смо­тан­яци” – ко­ме­дия (САЩ, 1991),ре­жи­сьор – Джим Ей­бръ­хамс, ак­тьо­ри – Чар­ли Шийн, Ка­ри Ел­уис, Ва­ле­рия Го­ли­но и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Ин­диа­на Джоунс и кралс­тво­то на крис­тал­ния че­реп” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Сти­вън Спил­бърг, ак­тьо­ри – Ха­ри­сън Форд, Кейт Блан­шет, Рей Уин­стън, Шая Ле­бьоф, Ка­рън Алън, Джим Броуд­бент, Джон Хърт и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Смо­тан­яци 2” – ко­ме­дия, (САЩ, 1993 г.), ре­жи­сьор – Джим Ей­бра­хамс, ак­тьо­ри – Чар­ли Шийн, Лойд Бри­джис, Ва­ле­риа Го­ли­но, Ри­чард Кри­на, Брен­да Бек, Ми­гел Фе­рер, Роуан Ат­кин­сън, Дже­ри Ха­ли­ва и др. 23:45 “300: Въз­хо­дът на ед­на им­пе­рия” –  дра­ма, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2014), Ре­жи­сьор – Ноам Мъ­ро, ак­тьо­ри – Съ­ли­ван Сте­пъл­тън, Ева Грийн, Ле­на Хий­ди, Ан­дрю Тиер­нън, Род­ри­го Сан­то­ро, Джак О’Ко­нъл, Дей­вид Уе­нам, Ка­лан Мъл­ви и др. 01:45 “Лу­ци­фер” – се­риал 04:15 “Стък­лен ад” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, се­меен (Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор – Ерик Съ­мър, ак­тьо­ри – Клер, Фор­ла­ни, Джей­ми Бам­бър, Рай­ли Джак­сън, Ис­ка Рус и др.

bTV Comedy

05:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 07:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 08:00 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал 10:00 “Лов­ци на ша­фер­ки” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Дей­вид Доб­кин, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Винс Вон, Крис­то­фър Оу­кън, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Джейн Сий­мур, Брад­ли Ку­пър и др. 12:00 “Без­край­ният го­деж” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – Ни­къ­лъс Сто­лър, ак­тьо­ри – Джей­сън Сий­гъл, Еми­ли Блънт, Али­сън Бри, Крис Прат, Да­ко­та Джон­сън и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Мис­тър Бийн” – ко­ме­дия, се­меен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ), ре­жи­сьор – Мел Смит, ак­тьо­ри – Роуън Ат­кин­сън, Пи­тър Мак­ни­кол, Джон Милс и др. 22:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 23:30 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 00:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 01:30 “Два­ма ба­щи, два­ма си­но­ве” – се­риал 03:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал  Nova TV 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Сън ная­ве” – с уч. на Дже­ни Гарт, Ка­ме­рън Ма­ти­сън, Ме­ри Кей Плейс, Крис­тин Бут, Ма­рия дел Мар и др. 14:20 “Зи­ма­та на лю­бов­та” (пре­мие­ра) – с уч. на Леа Ре­ни, Ли­са Вел­хел, Нейл Ме­тър, Май­къл Тай­ген и др. 16:15 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не, 3 се­зон 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ка­пан за ро­ди­те­ли” – с уч. на Лин­дзи Лоън, Де­нис Куейд, На­та­ша Ри­чар­дсън, Илейн Хен­дрик­си др. 22:30 “Дже­ри Ма­гуа­йър” – с уч. на Том Круз, Ре­не Зе­луе­гър, Ку­ба Гу­динг мл., Ке­ли Прес­тън, Бо­ни Хънт, Дже­ри О’Ко­нъл и др. 01:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 02:00 “Зи­ма­та на лю­бов­та ” – с уч. на Леа Ре­ни, Ли­са Вел­хел, Нейл Ме­тър, Май­къл Тай­ген и др. /п/ 04:00 “Из­вън­зем­но­то” – с уч. на Хен­ри То­мас, Дрю Ба­ри­мор, Пи­тър Ко­йот, Ери­ка Еле­ниак, Ро­бърт Мак­но­тън и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, че­ти­ри­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Ес­ту­диан­тес, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 20-и епи­зод 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво, пет­най­се­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 52-и епи­зод 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Звез­дни сре­щи – ки­но­фес­ти­вал Кан 2018 ” – филм на Ка­нал 3 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 10:00 “Денят на жи­во”-из­бра­но 10:45 Те­ле­мар­кет 11:00 “Све­тът 2018” – меж­ду­на­ро­ден об­зор /п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни” 12:30 Топ шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Звез­дни сре­щи – ки­но­фес­ти­вал Кан 2018” – филм на Ка­нал 3 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Без мон­таж” 16:45 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бъл­га­рия за­ви­на­ги” – кон­церт на Илия Лу­ков 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” – об­зор 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бъл­га­рия за­ви­на­ги” – кон­церт на Илия Лу­ков 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

BiT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 06:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:00 “О, здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Епи­зод” (п) 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 18:30 “За­вър­на­ли­те се”, руб­ри­ка на BiT с Петя Кер­ти­ко­ва 18:35 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 21:00 “Епи­зод” (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 01:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *