ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Злат­но сър­це дет­ски – тв филм/3, пос­лед­на се­рия/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Ри­су­вам, за­що­то се съмн­явам – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2002 г./, ре­жи­сьор Га­ли­на Кра­ле­ва 13:55 Мал­ки ис­то­рии 14:05 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:20 Не­ве­роя­тно­то пъ­те­шес­твие на ги­гант­ска­та кру­ша – ани­ма­цио­нен филм /Да­ния, 2017 г./ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 18:50 За­ная­ти­те – тв филм 19:00 Изу­ми­тел­ни­те хо­те­ли до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Клуб “Ис­то­рия.bg” 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Пос­лед­ният крал – иг­ра­лен филм /Нор­ве­гия, 2016 г./, ре­жи­сьор Нилс Гауп, в ро­ли­те  Якоб Оф­теб­ро, Крис­то­фър Хи­вю, Пол Све­ре Ха­ген и др. (14) 01:10 Изу­ми­тел­ни­те хо­те­ли – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 02:05 Един час на­зад – иг­ра­лен филм /п/ 03:35 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:00 Кул­ту­ра.БГ /п/

bTV

06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.3, 4 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Яго­до­ва лю­бов” – се­риал, еп.16 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.39 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с.2, еп.11 17:00 “Дън­ди Кро­ко­ди­ла” – прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, ко­ме­дия (Ав­стра­лия, 1986), ре­жи­сьор Пи­тър Фей­ман, в ро­ли­те Пол Хо­гън, Лин­да Коз­лов­ски, Джон Мей­лон, Дей­вид Къл­пи­лил, Ри­чи Син­гър, Марк Блъм, Ре­джи­налд Вел­Джон­сън и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Уолс­трийт: Па­ри­те ни­ко­га не спят” – дра­ма (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Оли­вър Стоун, в ро­ли­те Шая Ла­Баф, Май­къл Дъг­лас, Ке­ри Мъ­ли­ган, Сю­зан Са­ран­дън, Франк Лан­ге­ла, Джош Бро­лин, Чар­ли Шийн, Мар­тин Шийн, На­та­ли Мо­ра­лес и др. 22:30 “Ме­ди­чи­те” – се­риал, еп.9 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.3, еп.18 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.13 02:00 “Пре­ди обед” /п/ 04:10 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.19

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.15 – 18 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.4 09:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.9 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.6 11:00 “Монк” – се­риал еп.2 12:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.7 12:30 “Мат­ри­ца­та: Ре­во­лю­ции” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Ав­стра­лия, САЩ, 2003), ре­жи­сьо­ри Ан­ди Уа­чов­ски и Ла­ри Уа­чов­ски, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Ло­рънс Фиш­бърн, Ка­ри-Ан Мос, Хю­го Уи­винг, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Джей­да Пин­кет Смит, Но­на Гей и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.5 16:00 “Сме­ли­те” – се­риал, еп.10 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.7 18:00 “Монк” – се­риал еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.7 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Нар­кос” – се­риал, с.2 еп.8 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Двой­на иг­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, ОАЕ, 2011), ре­жи­сьор Май­къл Бранд, в ро­ли­те Ри­чард Гиър, То­фър Грейс, Мар­тин Шийн, Та­мер Ха­сан и др. 00:00 “Нар­кос” /п/ – се­риал, с.2, еп.8 01:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, еп.7 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.5 03:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.7 04:00 “Монк” – се­риал еп.3

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.7, еп.19, 20 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 08:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 10:00 “Заед­но по при­ну­да” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Франк Ко­ра­чи, в ро­ли­те Дрю Ба­ри­мор, Адам Сан­длър, Те­ри Крюз, Бе­ла Торн, Ема Фър­ман и др. 12:00 “От­но­во е Ко­ле­да” – се­меен, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Крис­ти Ро­ма­но, в ро­ли­те Шон Ра­йън Фокс, Ар­ма­ни Джак­сън, Крис­ти Ро­ма­но и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.133 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.11 18:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6, еп.4, 5 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.13 еп.8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.5-7 еп.28 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.9, еп.11, 12 23:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал, с.2, еп.7 00:00 “Заед­но по при­ну­да” /п/ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014) 02:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 03:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

Nova TV

06:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Лицe на­заем” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Ни­къ­лъс Кейдж, Колм Фео­ре, Джи­на Гер­шон, Джоан Алън, До­ми­ник Суейн, Ник Ка­са­ве­тис, Але­сан­дро Ни­во­ла, Харв Прес­нел и др. 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 5 00:30 “Ху­ди­ни и Дойл” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: Ме­та­лург – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Са­ра­го­са – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 20-и епи­зод 18:30 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ло­ко­мо­тив, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га, ди­рек­тно 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:15 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Ло­ко­мо­тив, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 07:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 08:00 “Па­та­рин­ски LIVE” /п/ 08:45 “Дру­го­то ли­це” 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Со­циал­на мре­жа” – /п/ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:10 “Хо­ли­вуд 2019”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Бъл­га­рия 2019” – го­ди­шен об­зор 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Бъл­га­рия 2019” – го­ди­шен об­зор 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 1част – док.филм на Ка­нал 3 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бъл­га­рия 2019” – го­ди­шен об­зор/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та 1 част – док.филм на Ка­нал 3 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *