HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:20 Дъ­хът на дра­ко­на иг­ра­лен филм /САЩ, 2006г./, ре­жи­сьор Кен Скот, в ро­ли­те: Ма­тю Туи­нинг, Ма­тю Мъ­линс, Крис Йен и др. 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки Дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та Пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка Пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 13:30 Мал­ки ис­то­рии Пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 14:30 Суф­ле д’Амо­ре тв филм /Бъл­га­рия, 2006г./, ре­жи­сьор Пла­мен Па­нев, в ро­ли­те: Ди­ми­тър Рач­ков, Ири­ни Жам­бо­нас, Але­ксан­дър Дой­нов, Ан­тоа­не­та Доб­ре­ва – Не­ти, До­ни и др. 15:30 Ма­да­гас­кар 2 ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2005г./, ре­жи­сьо­ри: Ерик Дар­нел и Том Мак­грат 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев Пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 Ум­но се­ло Тук, къ­де­то /не/ сме – с То­ни Ни­ко­лов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов 3-се­риен иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2016г./, 1 част, ре­жи­сьор Ан­дреас Про­хаз­ка, в ро­ли­те: Янис Ни­вьо­нер, Крис­та Те­ре, Аликс Поа­сон и др. (12) 22:20 Гжех Пьот­ров­ски, Рут Ма­йер и Тео­до­сий Спа­сов Проект Му­зи­ка­лен фес­ти­вал “Жъл­ти­те па­ве­та 2017” 23:35 Чен­ге под наем иг­ра­лен филм /САЩ, 1987г./, ре­жи­сьор Дже­ри Лън­дън, в ро­ли­те: Бърт Рей­нолдс, Лай­за Ми­не­ли, Джеймс Ре­мар и др. (12) 01:10 Чо­ве­кът на пре­зи­ден­та иг­ра­лен филм /п/ 02:55 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов иг­ра­лен филм /1 част/п/(12) 04:30 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.11,12 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ар­тър” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Джей­сън Уи­нър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Хе­лън Ми­рън, Дже­ни­фър Гар­нър, Луис Гуз­мън, Ник Нол­ти и др. 15:00 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.2, еп.29 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Но­ви­ни­те на го­ди­на­та” – об­зор на 2017 г. с во­де­щи Ге­на Трай­ко­ва и Ве­не­лин Пет­ков 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ве­ли­кият Гет­сби” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ав­стра­лия, 2013), ре­жи­сьор – Баз Лур­ман, ак­тьо­ри – Лео­нар­до Ди Кап­рио, Ами­таб Бач­чан, Стив Бис­ли, Ри­чард Кар­тър, Джей­сън Кларк, Аде­лаи­де Кле­мънс, Винс Ко­ло­си­мо, Макс Ка­лън, Ке­ри Мъ­ли­ган, Джоел Ед­гер­тън и др. 23:00 “Прия­те­лю Тед” – ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Сет Мак­фар­лан, ак­тьо­ри – Марк Уол­бърг, Ми­ла Ку­нис, Сет Мак­фар­лан, Джоел Мак­хейл, Пат­рик Уор­бър­тън, Дже­си­ка Барт, Джо­ва­ни Ри­би­зи и др. 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.5, еп.12 02:00 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу 03:40 “Ар­тър” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Джей­сън Уи­нър, ак­тьо­ри – Ръ­сел Бранд, Хе­лън Ми­рън, Дже­ни­фър Гар­нър, Луис Гуз­мън, Ник Нол­ти и др.

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 07:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.1 10:00 “Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2012), сце­на­рис­ти – Джей­сън Фукс, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри – Стив Мар­ти­но, Майк Тър­ма­йер. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Ле­де­на Епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Кар­лос Сал­да­на, ак­тьо­ри: Рей Ро­ма­но, Джон Ле­гуи­за­мо, Де­нис Лиъ­ри, Шон Уилям Скот и др. 22:30 “Ви­со­кос­на го­ди­на” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ир­лан­дия, 2010), ре­жи­сьор – Ананд Тъ­кър, ак­тьо­ри – Ей­ми Адамс, Ма­тю Гууд, Кей­тлин Ол­сън, Адам Скот, Мар­тин Шър­ман, Бра­йън Ми­ли­гън, Джон Бърк, Джон Лит­гоу и др. 00:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.16,17,18 10:30 “Ми­сия­та не­въз­мож­на: Прес­тъп­на на­ция” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Ма­куо­ри, ак­тьо­ри – Том Круз, Дже­ръ­ми Ре­нър, Сай­мън Пег, Шон Ха­рис, Ре­бе­ка Фър­гю­сън, Алек Бол­дуин, Сай­мън Мак­бър­ни и др. 13:00 “Час пик 3”- ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Нео­ми Ле­ноар, Иван Атал, Макс фон Сю­дов, Йо­ки Ку­до, Хи­рою­ки Са­на­да, Крис Тъ­кър, Джин­гчу Занг и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 14,15 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор – Ай­вън Рай­тман, ак­тьо­ри – Ар­нолд Швар­це­не­гер, Пе­не­лъ­пи Ан Ми­лър, Джей­сън Рай­тмън, Ка­ти Мо­риар­ти, Ка­рол Бей­кър, Па­ме­ла Рийд, Лин­да Хънт и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ро­ланд Еме­рих, ак­тьо­ри – Уил Смит, Джеф Голд­блум, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 01:00 “Час пик 3”- ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Нео­ми Ле­ноар, Иван Атал, Макс фон Сю­дов, Йо­ки Ку­до, Хи­рою­ки Са­на­да, Крис Тъ­кър, Джин­гчу Занг и др. 02:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.17,18 04:15 “Пър­вият удар на Дже­ки Чан” – ек­шън (САЩ, Хонг Конг, 1996), ре­жи­сьор – Стен­ли Тонг, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Бил Тунг, Джак­сън Лиу, Ани Ву, Юри Пет­ров, Но­на Гри­шае­ва, Джон Ий­вс и др.

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/ 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 14:30 “Днев­ни­ци­те на прин­це­са­та” – с уч. на Ан Ха­тауей, Джу­лиАн­дрюс, Хек­тор Ели­зон­до, Ман­ди Мур и др.и др. 16:45 “Бе­лият зъб” – с уч. наК­лаус Ма­рия Бран­дауер, Сю­зън Хоу­гън, Сий­мур­Ка­сел, Итъ­нХоук и др. 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Осем ге­рои”- с уч. на­Пол Уо­кър, Дже­рард Плън­кет, Брус Грий­нууд, Джей­сън­Биг­си др. 22:30 “С пъл­на газ”- с уч. на­Да­ниел Брюл, Крис Хем­суърт, Оли­вия Уайлд, Але­ксан­дра Ма­рия Ла­ра, Пиер­фран­чес­ко­Фа­ви­но и др. 01:00 “Бе­лият зъб” – с уч. на Клаус Ма­рия Бран­дауер, Сю­зън Хоу­гън, Сий­мур­Ка­сел, Итъ­нХоук/п/ 04:30 “Днев­ни­ци­те на прин­це­са­та”- с уч. наАн Ха­тауей, Джу­лиАн­дрюс, Хек­тор Ели­зон­до, Ман­ди Мур и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, де­се­ти ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Об­зор на кръ­га от сряда във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Барн­зли – Ре­динг, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2017-18), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Уест Бро­мич Ал­биън – Ар­се­нал (2005-06), пов­то­ре­ние 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 11-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:10 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, че­ти­ри­на­де­се­ти ден, ди­рек­тно 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:00 най-доб­ро­то от “еМи­сия Бъл­га­рия” – 1 част 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:00 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:05 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва”, из­бра­но 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп шоп 15:30 Мис Бъл­га­рия 2017/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 18:00 “Бъл­га­рия 2017”, об­зор – част 1 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:30 “Бъл­га­рия 2017”, об­зор – част 1/п/ 22:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 23:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 00:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ/п/ 01:30 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *