ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 МАРТ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Дуб­льо­рът /Ири­ней Кон­стан­ти­нов на 70 го­ди­ни/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1978г./, ре­жи­сьор Иля Вел­чев, в ро­ли­те: Ири­ней Кон­стан­ти­нов, Мад­лен Чо­ла­ко­ва, До­сьо До­сев и др. 16:45 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ема Том­псън, Клеър Фой, Ка­ра Де­ла­вин, Адам Сан­длър, му­зи­ка Мо­ри­си/п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на Леа Коен 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 Ум­но се­ло Eле­на и из­гре­вът /Еле­на Па­на­йо­то­ва – ре­жи­сьор/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Гос­по­дин Сел­фридж тв филм /3 и 4 епи­зод/(12) 22:25 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:40 Сту­дио “Х”: Не уби­вай тв филм /11 и 12 епи­зод/(12) 00:25 Мо­но­но­ке ани­ма­цио­нен филм(16) 01:15 Джинс Ро­дът на Леа Коен/п/ 04:00 Аме­ри­кан­ски срив иг­ра­лен филм /п/(14) 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4 еп.5, 6 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.17, 18 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Култ” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ По­ли Гер­гу­ше­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “На един чер­пак раз­стоя­ние” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (Ин­дия, ОАЕ, САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ла­се Халс­трьом, в ро­ли­те: Хе­лън Ми­рън, Ом Пу­ри, Ма­ниш Даял, Шар­лот Льо Бон, Амит Шах, Ми­шел Блан и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Кин­ти в не­бе­то” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Брет Рат­нър, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Алън Ал­да, Еди Мър­фи, Кей­си Аф­лек, Ма­тю Бро­де­рик, Теа Лео­ни, Май­къл Пеня, Жел­ко Ива­нек и др. 22:00 “Лов­ци на ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дей­вид Доб­кин, в ро­ли­те: Оуен Уил­сън, Винс Вон, Рей­чъл Ма­ка­дамс, Крис­то­фър Уо­кън, Ай­ла Фи­шър, Брад­ли Ку­пър, Джейн Сий­мор, Уил Фе­ръл, Ива­на Бо­жи­ло­вич, Ре­бе­ка Де Мор­ни и др. 00:20 “Секс, нар­ко­ти­ци и Лас Ве­гас” – ко­ме­дия, му­зи­ка­лен (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Ни­къ­лъс Сто­лър, в ро­ли­те: Джо­на Хил, Ръ­сел Бранд, Крис­ти­на Аги­ле­ра, Ели­за­бет Мос, Роуз Бърн, Пъф Де­ди, Ко­лъм Мий­ни, Крис­тен Бел, Ме­гън Мар­къл и др. 02:20 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с.4, еп.18 02:50 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 04:40 “Мар­ма­лад” /п/

 Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “А се­га как­во?” – с уч. на Аш­ли Тис­дейл, Ке­вин По­лак, Ло­рън Ко­линс, Ро­би Амел и др. 14:50 “Пе­не­лъ­пи” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Крис­ти­на Ри­чи, Джеймс Ма­ка­вой, Кат­рийн О’Ха­ра, Пи­тър Дин­клидж и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Пред­ло­же­ние­то” – с уч. на Сан­дра Бъ­лок, Ра­йън Рей­нолдс, Ме­ри Стий­нбър­гън, Крейг Нел­сън, Бе­ти Уайт и др. 22:15 “Ис­ти­на­та” – с уч. на Ан­ди Гар­сия, Ким Коутс, Де­бо­ра Ка­ра Ън­гър, Ева Лон­го­рия, Фо­рест Уи­та­кър и др. 00:20 “Пе­не­лъ­пи” – с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Крис­ти­на Ри­чи, Джеймс Ма­ка­вой, Кат­рийн О’Ха­ра, Пи­тър Дин­клидж и др. /п/ 04:30 “А се­га как­во?” – с уч. на Аш­ли Тис­дейл, Ке­вин По­лак, Ло­рън Ко­линс, Ро­би Амел и др./п/

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п/ – се­риал, с.3 еп.7 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” /п/ – ани­ма­ция, с.3 еп.19,20 07:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция, с.3 еп.21, 22 08:00 Ма­ра­тон: “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.7, еп.1-3 11:00 “Под­вод­ни­ца U-571” /п/ – ек­шън, вое­нен (САЩ, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьор Джо­на­тан Мос­тоу, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Бил Пак­стън, Хар­ви Кай­тел, Джон Бон Джоу­ви, То­мас Креч­ман и др. 13:00 “Тран­спор­тер 2” /п/ – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Луи Ле­те­рие, в ро­ли­те Джей­сън Стей­тъм, Ам­бър Ва­ле­та, Але­сан­дро Гас­ман, Кейт Нау­та, Джей­сън Фле­минг и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п/ – се­риал, с.6 еп.20, 21 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п/ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.11 17:30 “Ми­сия Моят Дом” /п/ – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп.12 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.11, 12 19:00 “Пъ­ту­ва­не до тай­нстве­ния ос­тров” /п/ – ек­шън, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Брад Пей­тън, в ро­ли­те: Джош Хъ­чер­сън, Май­къл Кейн, Дуейн Джон­сън, Луи Гуз­ман, Ва­не­са Хъ­дженс, Крис­тин Дей­вис и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Бой­ни ко­ра­би” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Пи­тър Бърг, в ро­ли­те: Але­ксан­дер Скар­сгард, Брук­лин Де­кър, Лиъм Ний­сън, Риа­на, Та­да­но­бу Аса­но, Тей­лър Кич, Ра­ми Ма­лек и др. 00:30 “Чуж­до­зе­мец” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Фран­ция, 2008), ре­жи­сьор Хауърд Мак­кейн, в ро­ли­те: Джим Ка­вий­зъл, Со­фия Майлс, Рон Пър­лман, Джак Хюс­тън, Джон Хърт, Ей­дън Ди­вайн и др. [16] 02:30 “Из­вън иг­ра­та” /п/ – се­риал, с.7, еп.1, 2 04:00 “Ло­шият лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” /п/ – кри­ми­на­лен, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ева Мен­дес, Вал Кил­мър, Фе­ру­за Болк, Шей Уи­гъм, Май­къл Ша­нън, Брад Ду­риф и др. [16]

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.10 еп.9, 10 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп.16, 17 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6 еп.2 – 5 10:00 “Кухня в Па­риж” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор Дмит­рий Дячен­ко, в ро­ли­те: Дмит­рий На­за­ров, Марк Бо­га­ти­рьов, Еле­на Под­ка­мин­ская, Дмит­рий На­гиев, Олег Та­ба­ков, Вен­сан Пе­рес, Ми­хаил Та­ра­бу­кин и др. 12:00 “Из­вън­зем­ни­те ми из­ядо­ха до­маш­но­то” /п/ – ко­ме­дия, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Шон Мак­на­ма­ра, в ро­ли­те: Дан Пейн, Кир­стен Ро­бек, Ло­рън Мак­на­ма­ра, Шон Мак­на­ма­ра, Джей­дън Грег, Трис­тан Риск и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал, с.13 еп.4 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 20:30 “Бе­то­вен 3” – ко­ме­дия (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Ми­ки Евънс, в ро­ли­те: Джъдж Рай­нхолд, Джу­лия Суий­ни, Джо Пик­лър, Ми­ке­ла Га­ло, Майк Си­ко­ли­ни, Джей­ми Марш и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.18 – 20 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал

 Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Рен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 24-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Бас­кет­бол: Гран Ка­на­рия – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно 23:10 Фут­бол: Мар­си­лия – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 01:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 13-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Гра­дът с Ка­нал 3” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *