ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ОКТОМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 На то­зи ден 08:50 Кул­ту­ра.БГ кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Мар­тин Заи­мов и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 09:45 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4014 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” 2 ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Че­рна дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4015 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Х­ра­на за ду­ша­та” ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Под ед­но не­бе 6-се­риен тв филм /Гер­ма­ния, 2017г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Оли­вър Хир­шби­гел, в ро­ли­те: Том Ши­линг, Со­фия Хе­лин, Бен Бе­кер, Йорг Шю­тауф и др. 23:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та тв филм /16 епи­зод/(14) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:35 100% буд­ни /п/ 02:35 Под ед­но не­бе тв филм /1 епи­зод/п/ 03:20 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:20 Брат за бра­та тв филм /16 епи­зод/п/(14)

bTV

05:00 ”Прия­те­ли”/п./- се­риал 05:30 ”Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 ”Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс “ – ани­ма­ция 06:30 ”Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 ”Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 ”Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с.1, еп. 44 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 46 16:00 Пре­мие­ра: “А­ли­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 38 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 ”Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “С­къ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 132 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.36 21:00 ”Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 ”Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 ”Прия­те­ли”- се­риал, с.8, еп.16,17 01:00 ”Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.7, еп.12 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 ”Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:20 ”О­пас­ни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 87

bTV Action

05:15 ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 19 06:00 ”Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 ”Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2 еп.10 09:00 ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 19 10:00 ”Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.13 11:00 ”Монк” – се­риал, с.6, еп. 11 12:00 ”Сто­те” – се­риал, с.3, еп.4 13:00 ”Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на 2″ – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Дон Май­къл Пол, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Са­ра Стрейндж, Алекс Пау­но­вич, Бил Бе­ла­ми и др. 15:00 ”Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.11 16:00 ”Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 20 17:00 ”Сто­те” – се­риал, с.3, еп.5 18:00 ”Монк” – се­риал, с.6, еп.12 19:00 ”Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.1 20:00 Пре­мие­ра: “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 14 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 ”По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия Мос­ква” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Алън Ме­търн, ак­тьо­ри – Стив Гу­тем­берг, Ким Кат­рал, Д.Б Бай­ли, Бу­ба Смит и др. 23:45 ”Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 14 00:45 ”Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.1 01:45 ”Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.11 02:45 ”Сто­те” – се­риал, с.3, еп.5 03:45 ”Монк” – се­риал, с.6, еп.12 04:45 ”4х4″ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 ”Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 ”Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 ”Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 08:00 ”Без пук­на­та па­ра” – се­риал 09:00 ”Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 ”Поч­ти ге­рои” – ко­ме­дия, уес­търн, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор -Крис­то­фър Гест, ак­тьо­ри – Ма­тю Пе­ри, Крис Фар­ли, Юд­жийн Ле­ви и др. 12:00 ”Фит­нес То­ни” – се­риал 13:00 ”Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 ”Про­би и греш­ки” – се­риал 15:00 ”Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 ”Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 18:00 ”Фит­нес То­ни” – се­риал 19:00 ”Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 20:00 ”Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 Пре­мие­ра: “П­ро­би и греш­ки” – се­риал, с.2 23:00 ”Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5 00:00 ”Поч­ти ге­рои” – ко­ме­дия, уес­търн, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор -Крис­то­фър Гест, ак­тьо­ри – Ма­тю Пе­ри, Крис Фар­ли, Юд­жийн Ле­ви и др. 02:00 ”Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 ”Без пук­на­та па­ра” – се­риал 04:00 ”Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 ”Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон /п/ 06:20 ”Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 ”На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 ”Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 ”Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 ”Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 ”На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 ”Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 ”Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 ”Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 ”От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 ”Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 ”Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 VIP BROTHER 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 ”Го­мор” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:30 ”Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон 02:30 ”До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 ”Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво, вто­ри ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Бор­до – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бол­тън Уон­дъ­рърс – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиъ­нип, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 10-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 11-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Саутх­ямптън, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп, ди­рек­тно 23:40 Фут­бол: Ха­но­вер – Волф­сбург, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние 01:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:55 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:55 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 ”Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 ”Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 07:00 ”О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 08:00 ”Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 09:00 ”Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 ”Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 ”Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 11:00 ”Е­пи­зод”, (п) 12:00 ”Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 13:00 ”О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 ”Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 15:00 ”Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 ”Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 17:30 ”Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 18:00 ”Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 18:30 ”Е­пи­зод”, (п) 19:30 ”Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 20:30 ”Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 21:30 ”Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT, (п) 22:30 ”Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 23:30 ”Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 ”Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 ”Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 03:00 ”Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 04:00 ”Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

Kanal 3

06:15 ”Денят на жи­во”/п/ 07:00 ”Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 ”И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 ”БЕ­НОВ­СКА ПИ­ТА” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ”Пулс” – /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 ”Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва – /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 ”Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 ”Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 ”Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 ”Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 ”Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 ”Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 ”Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 ”Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 ”Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *