ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ОКТОМВРИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:30 Пре­дис­то­рия­та: Бо­го­ве и пок­лон­ни­ци – до­ку­мен­та­лен филм /3 епи­зод/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Раз­след­ва­не­то на Мун – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /12 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Биз­нес.БГ 21:30 Джинс 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /9 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /12 епи­зод/п/ 03:15 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 4 – тв филм /9 епи­зод/п/(12)       

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 4, еп. 7 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 44 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 74 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп. 1 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, еп. 11 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 23 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

 bTV Action

05:15 “Час пик” – се­риал, еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 3, еп. 10 – 13 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 18 09:00 “Час пик” – се­риал, еп. 13 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 10 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 27 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 5, еп. 13 13:00 “Лъ­кът на спра­вед­ли­вос­тта” – ек­шън (Ки­тай, 2012), ре­жи­сьор Хао Фън Цзъ, в ро­ли­те Ян Сон, Чен Юан Ли, Йе­ни Мар­тин и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 19 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 5, еп. 1 17:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5, еп. 1 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 28 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 11 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4 еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ел Ей зом­би апо­ка­лип­сис” – фан­тас­ти­ка, хо­рър, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Тър­нър Клей, в ро­ли­те Джъс­тин Рей, Дже­ръд Мар, Сте­фа­ни Ес­тес, Рон Ханкс и др. [16+] 23:45 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 4, еп. 18 00:45 “Го­тъм” – се­риал, с. 2, еп. 11 01:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп. 19 02:45 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 5, еп. 1 03:45 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 28 04:45 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 2, еп. 8 

 bTV Comedy

05:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 06:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с. 4, еп. 9, 10 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу (2019 – есен), еп. 17, 18 10:00 “У до­ма” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Тим Джон­сън 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 92 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 5, 6 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 9, еп. 8, 9 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 10 еп. 4 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 43 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 3, еп. 16, 17 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с. 2, еп. 4, 5 00:00 “У до­ма” /п/ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015 г.) 02:00 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 

 Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Кръв­ни връз­ки” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 8 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Го­мор” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:45 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм  

Nova Sport

05:45 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Хам­бур­гер – Щут­гарт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ман­чес­тър Си­ти – Саутх­ямптън, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 14:00 Фут­бол: Еве­ртън – Уот­форд, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бо­хум – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ас­тън Ви­ла – Ли­вър­пул (1998-99) /п/ 18:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 11-и епи­зод /п/ 19:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 6-и епи­зод 19:30 Фут­бол: Волф­сбург – РБ Лай­пциг, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:45 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно 23:40 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 44-и епи­зод 00:40 Фут­бол: Санкт Пау­ли – Ай­нтрахт Фран­кфурт, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, за­пис 02:40 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:55 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:55 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ1 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 -07:00 – Пов­то­ре­ния  

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *