ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев
/п/ 13:30 Съ­ну­ва­ме Бъл­га­рия – до­ку­мен­та­лен филм /1 част/, /Бъл­га­рия, 2015 г./, ре­жи­сьор Ма­рие­та Бо­бе­ва 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Кап­ри – тв филм /69 епи­зод/ 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /8 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 3 – тв филм /6 епи­зод/(12) 00:15 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:15 По­том­ци на слън­це­то – тв филм /8 епи­зод/п/ 03:25 Кап­ри – тв филм /69 епи­зод/п/ 04:15 За­ко­нът на Дойл 3 – тв филм /6 епи­зод/п/(12)

 bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 3, еп. 11 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 22 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал с. 6, еп. 52 16:00 “Ед­но гол­ямо се­мей­ство” – се­риал, еп. 10 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 101 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 96 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с. 5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 1 00:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 11 01:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 19 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, еп. 2 – 5 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 6 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 1 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 16 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 5 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4 еп. 4 13:00 “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев, За­ха­ри Ба­ха­ров и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 2 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 5 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 6 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 17 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 22 /пос­ле­ден/ 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Клет­ка” – хо­рър, ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тод Уилямс, в ро­ли­те Джон Кю­сак, Са­мюъл Джак­сън, Иза­бел Фър­ман, Кларк Са­ру­ло, Стей­си Кийч и др. [14+] 00:00 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 22 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 3, еп. 17 02:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 4, еп. 7 03:00 “Сто­те” – се­риал, с. 4, еп. 5 04:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп. 6 

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 5, еп. 8, 9 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп. 41, 42 10:00 “Тъм­ни сен­ки” – хо­рър, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор Тим Бър­тън, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Ми­шел Пфай­фър, Ева Грийн, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Джа­ки Ърл Хей­ли, Джо­ни Лий Ми­лър, Бе­ла Хий­ткоут, Клоуи Грейс Мо­рец, Алис Ку­пър и др. 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Гранд” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 57 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 70 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 15, 16 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 7, еп. 11, 12 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 8, еп. 8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, eп. 21 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, еп. 20, 21 23:00 Пре­мие­ра: “Гранд” – се­риал, с. 2, еп. 3, 4 00:00 “Бе­то­вен 5” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те Дейв То­мас, Фейт Форт, Да­вей Чейс, Том Пос­тън, Са­ми Кан и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 2 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 00:30 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 2 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Лу­тън Таун, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Барн­зли – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Стоук Си­ти – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Те­не­ри­фе, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та”
/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во”  /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *