ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 06:00 Фут­бол­на фан­та­зия, дет­ски тв филм /Хонг Конг, 2022 г./ 06:10 Слън­це на детс­тво­то, 2-се­риен дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 1981 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор Ил­ко Дун­да­ков, в ро­ли­те: Са­ва Мом­чи­лов, Вас­ко Ва­си­лев, Сте­фан Ил­иев, Све­тос­лав Пеев, Не­ве­на Ко­ка­но­ва и др. 07:15 Въл­шеб­ни­те при­каз­ки на щур­че­то: Мом­че­то и вятъ­ра, дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2007 г./ 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Ре­ли­гия­та днес 15:00 200, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2023 г./, ре­жи­сьор Кос­та­дин Фи­ли­пов 15:30 Биб­лио­те­ка­та 16:00 Тий­нжи­вот, тв филм /4 епи­зод/ 17:00 Го­во­ри се­га сле­до­бе­ден блок 20:00 По све­та и у нас 20:30 Мес­тни из­бо­ри 2023 20:50 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бар­до, 6-се­риен тв филм /Фран­ция, 2023 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Да­ниел Том­псън, в ро­ли­те: Ху­лия де Ну­нес, Вик­тор Бел­мон­до, Же­рал­дин Па­йас, Ипо­лит Же­рар­до и др. (12) 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:15 Сту­дио Х: Чер­ният бе­леж­ник, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2018 г./, ре­жи­сьор Ва­ле­рия Сар­миен­то, в ро­ли­те: Лу дьо Лааж, Ста­нис­лас Мер­хар, Нилс Шнай­дер, Дже­на Тиам и др. (14) 01:00 Тий­нжи­вот тв филм /4 епи­зод/п/ 01:55 Моят плей­лист /п/ 02:50 Браз­ди /п/ 03:20 Ол­та­ри­те на Бъл­га­рия 03:30 По све­та и у нас /п от 20:00 ча­са/ 04:00 Мал­ки ис­то­рии /п/

bTV

05:20 „Тран­сфор­мърс: Ака­де­мия Рес­кю Ботс“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.52 05:35 „Прик­лю­че­ния­та на Ко­та­ра­ка в чиз­ми“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.26 06:00 „Круд“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.1, еп.1 06:30 „Спас­ява­не на пла­не­та­та: Ок­еа­ни­те“ – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния, 2022 г.) 07:30 „Та­зи съ­бо­та“ – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Бес­те Саб­ри и Ми­тьо Ма­ри­нов 11:00 „Вку­сът на Бъл­га­рия“ – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва 11:30 „Све­тът на здра­ве­то“ – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ро­за­мун­де Пил­хер: Сеп­тем­ври“ (част II) – дра­ма (тв филм, Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Гер­ма­ния, 1996 г.), ре­жи­сьор: Ко­лин Бък­си, в ро­ли­те: Жак­лин Би­се, Ед­уард Фокс, Май­къл Йорк, Ма­риел Хе­мин­гуей, Пол Гил­фойл и др. 14:30 „Бри­га­да Нов дом“ – со­циа­лен проект с во­де­ща Ма­рия Сил­вес­тър /п/ 16:00 „Тър­си се…“ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 17:00 „Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай“ – ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 „MasterChef“ – ку­ли­нар­но шоу, с.8 22:00 МЕ­ГА ХИТ: „Аме­ри­кан­ски уб­иец“ – ек­шън, три­лър (САЩ, 2017 г.), ре­жи­сьор: Май­къл Куес­та, в ро­ли­те: Май­къл Кий­тън, Ши­ва Не­гар, Дей­вид Су­шей, Скот Ад­кинс, Тей­лър Кич, Са­на Лей­тън, Ди­лън О’Бра­йън, На­вид Не­гах­бан и др. 00:25 „Ка­то на ки­но“ – пре­да­ва­не за ки­но 00:35 „Спе­циа­лен от­дел Q: Па­циент 64“ – кри­ми­на­лен, пси­хот­ри­лър (Да­ния, Гер­ма­ния, 2018 г.), ре­жи­сьор: Крис­то­фер Бо, в ро­ли­те: Ни­ко­лай Лий Коос, Фа­рес Фа­рес, Йо­ха­не Луи­зе Смид, Сьо­рен Пил­марк и др. [14+] 03:00 „Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай“ – ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва /п/ 04:50 „COOLt“ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща На­та­ли Три­фо­но­ва /п/

bTV Comedy

05:00 „Земл­яни“ – се­риал /п/ 06:00 „Земл­яни“ – се­риал, с.1, еп.5, 6 07:00 „За­тег­не­те ко­ла­ни­те“ – се­риал 08:00 „Фит­нес“ – се­риал, с.3, еп.8-11 10:00 „Гол­яма­та сдел­ка“ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2001 г.), ре­жи­сьор: Джей­сън Ен­слър, в ро­ли­те: Рей Ро­ма­но, Ке­вин Джеймс, Со­фия Вер­га­ра, Джу­лиет Люис, Ким Коутс, Бърт Рей­нолдс, Май­къл Ра­па­порт, Ерик Алън Крей­мър, Ба­ри Ню­ман и др. 12:00 „Прик­лю­че­ния­та на ди­но­за­въ­ра: Оди­сея­та на Ал­бърт“ – прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, Фран­ция, 2019 г.), ре­жи­сьор: Раян Бел­гард, в ро­ли­те: Кей­лър Бек, Май­къл Ги­бънс, Лу­кас Рос, Ама­нда Мар­тин­дейл, Бен Хал и др. 14:00 „Алф“ – се­риал /п/ 15:30 „Нес­ло­ми­ма­та Ки­ми Шмид“ – се­риал /п/ 17:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал /п/ 20:30 „Го­ла­та ис­ти­на за гру­па Жи­гу­ли“ – ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2021 г.), ре­жи­сьор: Вик­тор Бо­жи­нов, в ро­ли­те: Ми­хаил Би­ла­лов, Ири­ни Жам­бо­нас, Фи­лип Ав­ра­мов, Ли­лия Ма­ра­виля, Ди­ми­тър Рач­ков, Ге­ра­сим Геор­гиев-Ге­ро, Ав­густ По­пов, Па­рас­ке­ва Джу­ке­ло­ва, Ил­иа­на Ла­за­ро­ва и др. 22:30 Пре­мие­ра: „За­тег­не­те ко­ла­ни­те“ – се­риал, с.2, еп.7, 8 23:30 „Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис“ – ве­чер­но ток­шоу /п/ 00:30 „Фит­нес“ – се­риал /п/ 01:00 „Фей­сБог“ – се­риал /п/ 02:00 „Земл­яни“ – се­риал /п/ 03:00 „Мар­лон“ – се­риал 04:00 „Фит­нес“ – се­риал /п/

bTV Action

05:15 „Лон­дон­град“ – се­риал /п/ 06:00 „Дра­ко­ни: Над­пре­ва­ра до пре­де­ла“ – ани­ма­цио­нен се­риал /п/ 06:30 „Дра­ко­ни: Над­пре­ва­ра до пре­де­ла“ – ани­ма­цио­нен се­риал, с.3, еп.17, 18 07:30 „Блуд­ният син“ – се­риал, с.1, еп.7-9 10:15 „Мъ­жът от U.N.C.L.E.“ – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015 г.), ре­жи­сьор: Гай Ри­чи, в ро­ли­те: Хен­ри Ка­вил, Хю Грант, Али­сия Ви­кан­дер, Ар­ми Ха­мър, Джа­ред Ха­рис, Ели­за­бет Де­би­ки, Да­ниел Уес­тууд и др. 12:30 „Из­вън­ред­но ре­ше­ние“ – ек­шън, три­лър (САЩ, 1996 г.), ре­жи­сьор: Стюарт Беърд, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Кърт Ръ­сел, Джон Ле­гуи­за­мо, Ха­ли Бе­ри, Джо Мор­тън, Оли­вър Плат и др. 15:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ми­хаил Би­ла­лов 17:00 „Пог­лед в бъ­де­ще­то“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 „Да Знаеш Как“ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не (2023 г.) /п/ 18:00 „Из­гу­бе­но­то пи­рат­ско кралс­тво“ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, 2021 г.), част I 19:00 „Су­пер­ко­ли“ – ав­то­мо­бил­но шоу, с.7, еп.1, 2 20:00 „Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на 2“ – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016 г.), ре­жи­сьор: Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Бил Бе­ла­ми, Алекс По­но­вик, Са­ра Стрейндж и др. 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: „MOONFALL“ – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, Ка­на­да, Ки­тай, 2022 г.), ре­жи­сьор:, в ро­ли­те: Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Уил­сън, Джон Брад­ли, Май­къл Пеня, Чар­ли Плъ­мър, Ке­ли Ю, До­налд Съ­дър­ланд и др. 00:30 „В мъг­ла­та“ – фан­тас­ти­ка, дра­ма (Фран­ция, Ка­на­да, 2018 г.), ре­жи­сьор: Да­ниел Ро­би, в ро­ли­те: Ро­мен Дю­ри, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Фан­тин Ар­дюен, Ми­шел Ро­бен, Але­ксис Ма­нен­ти и др. [14+] 02:15 „Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 4: От­въд ана­рхия­та“ – ек­шън (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор: Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Да­ни Гла­вър, Да­ни Тре­хо, Ве­лис­лав Пав­лов, Фре­де­рик Коу­лър, Лу­си Ар­дън, Ло­ри­на Кам­бу­ро­ва, Дил­яна По­по­ва и др. [14+] 04:15 „Из­гу­бе­но­то пи­рат­ско кралс­тво“ – до­ку­мен­та­лен филм (САЩ, 2021 г.), част I

Nova TV

05:30 „Не ме ос­тавяй“ – се­риен филм /п/ 06:30 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 16 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 „Пет­звез­ден ро­манс“ – с уч. на Дже­ни­фър Ло­пес, Ралф Файнс, На­та­ша Ри­чар­дсън и др. 15:00 „Ро­зо­ва­та пан­те­ра 2“ – с уч. на Стив Мар­тин, Жан Ре­но, Еми­ли Мор­ти­мър и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 „All Inclusive“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 5 21:00 „Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 5 22:00 „Ми­сия­та не­въз­мож­на 2“ – с уч. на Том Круз, Дъг­рей Скот, Ри­чард Рок­сбърг и др. 00:30 „Па­са­же­ри“ – с уч. на Дже­ни­фър Ло­рънс, Крис Прат, Май­къл Шийн, Ло­рънс Фиш­бърн и др. 02:30 „Ро­зо­ва­та пан­те­ра 2“ – с уч. на Стив Мар­тин, Жан Ре­но, Еми­ли Мор­ти­мър и др. /п/ 03:50 „Коб­ра 11: Оба­ди се!“ – се­риал, се­зон 16 /п/ 04:40 „Лю­би­ма­та на мла­до­же­не­ца“ – с уч. на Ама­нда Ри­ге­ти, Адам Хъс, Сю­зън Ан­тон и др. /п/

Nova Sport

10:00 Ше­филд Уен­зди – Сън­дър­ланд, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 /n/ 12:00 Па­дер­борн – Шал­ке 04, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024 /n/ 14:00 Ха­но­вер – Веен Вий­сба­ден, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024, ди­рек­тно 15:00 Но­ви­ни 15:55 Пе­та чет­върт, об­зор­но пре­да­ва­не за ис­пан­ски бас­кет­бол 2023/2024 /n/ 16:25 Сту­дио „Вис­ша ли­га“, ди­рек­тно 17:00 Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ман­чес­тър Си­ти, Фут­бол: Вис­ша ли­га 2023/2024, ди­рек­тно 19:00 Бас­ко­ния – Бил­бао, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2023/2024 ди­рек­тно 20:55 Но­ви­ни 21:00 Мо­то Спорт Xtra, пре­да­ва­не за бъл­гар­ски мо­тор­ни спор­то­ве 2023 /n/ 21:30 Хер­та Бер­лин – Санкт Пау­ли, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2023/2024, ди­рек­тно 23:30 Клер­мон – Па­ри Сен Жер­мен, Фут­бол: Ли­га 1 на Фран­ция 2023/2024, за­пис 01:30 Хъл Си­ти – Пли­мут Ар­гайл, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2023/2024 за­пис 03:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:10 „Твоят ден“ – из­бра­но 05:35 „Дру­го­то ли­це“ – пре­да­ва­не /п/ 06:00 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ -пре­да­ва­не /п/ 07:30 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „На твоя стра­на“ – пот­ре­би­тел­ско пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:40 „Со­циал­на мре­жа“ – из­бра­но 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Биз­не­сът“ – руб­ри­ка 13:30 „Шоу­биз­нес“ – пре­да­ва­не 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ре­Ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – /п/ 16:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 Те­ма­та на NOVA /п/ 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – док.по­ре­ди­ца 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 01:10 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 02:00 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не /п/

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *