HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ис­то­рия.bg – Проек­тът “Бал­кан­ска фе­де­ра­ция” /п/ 13:55 Дом за на­ши­те де­ца: Вре­ме за път – тв филм /5 се­рия/ 15:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:15 Сий­бърт – ани­ма­цио­нен филм 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та – ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство – тв филм /10 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Се­мей­ство Да­ръл 2 – тв филм /4 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­дещ Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Чер­ве­на­та кра­ли­ца тв филм /12, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ню Йорк тв филм /5 епи­зод/(14) 00:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня 00:25 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:05 Ед­но гол­ямо се­мей­ство – тв филм /10 епи­зод/п/ 03:10 Из­кус­тво­то на 21 век 03:40 Ню Йорк – тв филм /5 епи­зод/п/(14) 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 51 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 1, еп. 4 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с. 3, еп. 19 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 12 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 43 21:30 Пре­мие­ра: “Ма­та Ха­ри” – се­риал, с. 1, еп. 9 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с. 6, еп. 16 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:30 “Се­дем ча­са раз­ли­ка”- се­риал, с. 3, еп. 11

bTV Comedy

05:00 “Пред­гра­дие” /п/ – се­риал 06:00 “Да от­гле­даш Хоуп ” – се­риал, с. 4 07:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с. 2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Уми­рай труд­но” – ек­шън (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Джон Мак­тир­нън, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Ре­джи­нал Вел­джон­сън, Пол Глий­сън, Де­во­ро Уайт, Уилям Ате­ртън, Алън Рик­ман, Але­ксан­дър Го­ду­нов и др. 12:00 “Хо­тел “Ел­еон” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с. 7 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 5 19:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с. 3 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с. 9 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с. 8 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел “Ел­еон” – ко­ме­диен се­риал, с. 2 00:00 “Уми­рай труд­но” – ек­шън (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Джон Мак­тир­нън, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Ре­джи­нал Вел­джон­сън, Пол Глий­сън, Де­во­ро Уайт, Уилям Ате­ртън, Алън Рик­ман, Але­ксан­дър Го­ду­нов и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/ – се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с. 6, еп. 9 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 2 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4, еп. 3 10:00 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 2 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, еп. 10 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 1 13:00 “Труд­на ми­ше­на 2” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Роел Рейн, ак­тьо­ри – Скот Ад­кинс, Ро­бърт Кний­пер, Ро­на Мит­ра и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 3 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4, еп. 4 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3 еп. 2 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 1 19:00 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 3 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 1, еп. 5 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “За­щит­на сте­на” – ек­шън, три­лър (САЩ 2006), ре­жи­сьор – Ри­чърд Лон­крейн, ак­тьо­ри – Вир­джи­ния Мед­сън, Ха­ри­сън Форд, Пол Бе­та­ни, Ро­бърт Фор­стър, Ме­ри Ли Ре­джскъб, Ро­бърт Пат­рик, Джи­ми Бе­нет, Алън Ар­кин и др. 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 1, еп. 5 01:00 “Сто­те” – се­риал, с. 2, еп. 3 02:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 3 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 2 04:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 2, еп. 1

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Пинг-понг: Све­то­вен шам­пио­нат 2018, пър­ви ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Гин­гам – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бас­ко­ния, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Лил – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:00 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев” /п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 11:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 “Пулс” /п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 13:30 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 “Па­та­рин­ски Live” 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 22:00 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед” /п/ 02:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *