ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 АВГУСТ

БНТ

05:00 Днес и ут­ре 05:30 Бъл­га­рия от край до край 8 /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ди­ноотряд “Кунг-фу” – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Спи­ли­тим и Ра­шо – тв филм 07:30 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 На ра­бо­та в Япо­ния – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 08:55 Ли­си­ца­та и де­те­то дет­ски филм /Фран­ция, 2007 г./, ре­жи­сьор Люк Жа­ке, в ро­ли­те Бер­тий Ноел-Брю­но, Иза­бел Ка­ре, То­ма Ла­ли­бер­те, Кейт Уин­слет и др. 10:30 Пре­дис­то­рия­та: Бо­го­ве и пок­лон­ни­ци – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /3 епи­зод/ 11:00 Ту­ри­зъм.бг 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ 15:00 Гос­по­дин Сел­фридж – тв филм /7 и 8 епи­зод/ (12) 16:35 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Пра­га 17:00 Сре­щи на пър­вия ред: Иван Гра­нит­ски с Отец Паи­сий – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:30 Джинс проф. Ан­дрей Пан­тев /п/ 18:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 18:50 Ум­но се­ло Ос­ве­те­ни­те дво­ро­ве /Вес­ко Ве­лев – ху­дож­ник/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Мaйки и дъ­ще­ри – иг­ра­лен филм /САЩ, 2016 г./, ре­жи­сьо­ри Пол Дъд­рич, Най­джъл Ле­ви, в ро­ли­те Сел­ма Блеър, Кор­тни Кокс, Крис­ти­на Ри­чи, Сю­зан Съ­ран­дън, Ми­ра Сор­ви­но, Ша­рън Стоун и др. (12) 22:15 По све­та и у нас 22:30 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли – тв филм /3, пос­ле­ден епи­зод/ (12) 23:20 Джейк на квад­рат – иг­ра­лен филм /САЩ, 2013 г./, ре­жи­сьор Хауард Гол­дбърг, в ро­ли­те Ела­йъс Котeас, Дже­ни­фър Джей­сън Лейг, Вир­джи­ния Мад­сън и др. (12) 01:00 Гос­по­дин Сел­фридж тв филм /7 и 8 епи­зод/п/ (12) 02:30 Принц Ла­ви­на иг­ра­лен филм /п/ 04:15 Сту­дио “Х”: Кръ­гът Блеч­ли – тв филм /3, пос­ле­ден епи­зод/п/ (12) 

 bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, с. 2, еп. 9, 10 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 15, 16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-доб­ро­то/ 11:00 “Cool…T” /най-доб­ро­то/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “За­поч­ни от­но­во” – му­зи­ка­лен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джон Кар­ни, в ро­ли­те Кий­ра Най­тли, Марк Ръ­фа­ло, Адам Ли­вайн, Джеймс Кор­дън, Хей­ли Стай­нфелд, Кат­рин Кий­нър, Иън Брод­ски и др. 15:10 Пре­мие­ра: “Фъс­тъ­че­та: Фил­мът” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Стив Мар­ти­но 17:00 “Оби­чам те, чо­ве­че” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Джон Хам­бърг, в ро­ли­те Пол Ръд, Джей­сън Си­гъл, Ра­ши­да Джоунс, Са­ра Бърнс, Джей­ми Прес­ли, Джон Фав­ро, Джей Кей Си­мънс, Ан­ди Сам­бърг и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Бър­зи и ярос­тни 6” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джъс­тин Лин, в ро­ли­те Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Дуейн Джон­сън, Джор­да­на Брус­тър, Ми­шел Род­ри­гес, Тай­рийз Гиб­сън, Сънг Канг, Гал Га­дот, Лу­дак­рис, Люк Евънс, Ел­са Па­та­ки и др. 22:30 “Бягство” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Бъл­га­рия, 2013), ре­жи­сьор Кор­тни Со­ло­мон, в ро­ли­те Итън Хоук, Се­ле­на Го­мес, Джон Войт, Ивай­ло Ге­рас­ков, Ди­мо Але­ксиев и др. 00:20 “Дър­во­то на жи­во­та” – фен­тъ­зи, дра­ма (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Те­рънс Ма­лик, в ро­ли­те Брад Пит, Шон Пен, Дже­си­ка Час­тейн, Хън­тър Мак­кра­кън, Тай Ше­ри­дан, Фио­на Шоу и др. 02:50 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 03:20 “Оби­чам те, чо­ве­че” /п/ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2009)

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 13, 14 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия в Мос­ква” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Алън Ме­тър, в ро­ли­те Дж.У. Бей­ли, Джордж Гейнс, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Крис­то­фър Лий, Рон Пър­лман, Клер Фор­ла­ни и др. 12:00 “Ша­фер­ки” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пол Фийг, в ро­ли­те Крис­тен Уиг, Мая Ру­долф, Роуз Бърн, Ре­бъл Уил­сън, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Бен Фал­кон, Крис О`Дауд и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп. 13 15:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “Тъм­ни сен­ки” – хо­рър, ко­ме­дия, фен­тъ­зи (САЩ, Ав­стра­лия, 2012), ре­жи­сьор Тим Бър­тън, в ро­ли­те Джо­ни Деп, Ми­шел Пфай­фър, Ева Грийн, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Джа­ки Ърл Хей­ли, Джо­ни Лий Ми­лър, Бе­ла Хий­ткоут, Клоуи Грейс Мо­рец, Алис Ку­пър и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с. 11, еп. 4, 5 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 02:00 “Прия­те­ли” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 13 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 20 – 23 08:00 “Монк” – се­риал, с. 2, еп. 12 – 14 10:45 “Двой­на са­мо­лич­ност” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Де­нис Дим­стър, в ро­ли­те Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, Джу­лиън Уо­дъм, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ру­шен Ви­дин­лиев, За­ха­ри Ба­ха­ров и др. 12:30 “Джу­ра­сик свят” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ко­лин Тре­въ­роу, в ро­ли­те Крис Прат, Брайс Да­лас Хауърд, Джейк Джон­сън, Джу­ди Гриър, Кей­ти Мак­грат, Вин­сънт Д`Оно­фрио, Омар Си, Ир­фан Кан, Брад­ли Уонг и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 5, 6 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 22 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн /най-доб­ро­то, еп. 4/ 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 3 18:45 “Зав­ръ­ща­не в бъ­де­ще­то III” – фан­тас­ти­ка, ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те Май­къл Джей Фокс, Крис­то­фър Лойд, Лиа Том­псън, Ели­за­бет Шу, Ме­ри Стий­нбър­гън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ди­вер­ген­ти” – фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски, мис­тъ­ри (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Нийл Бър­гър, в ро­ли­те Шей­лийн Ууд­ли, Тио Джеймс, Кейт Уин­слет, Аш­ли Джъд, Джей Кор­тни, Рей Сти­вън­сън, Зоуи Кра­виц, Ан­сел Ел­горт, Майлс Те­лър, Мъ­кай Фай­фър, Ма­ги Кю и др. 00:30 “Син­ята без­дна” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, хо­рър (САЩ, Мек­си­ко, 1999), ре­жи­сьор Ре­ни Хар­лин, в ро­ли­те То­мас Джейн, Саф­рон Бъ­роуз, Са­мюъл Джак­сън, Джак­лин Мак­кен­зи, Май­къл Ра­па­порт, Сте­лан Скар­сгард и др. [16+] 02:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 5, 6 04:15 “Зад ре­шет­ки­те” – кри­ми­на­лен, дра­ма (тв филм, Ка­на­да, 2008), ре­жи­сьор Скот Уилямс, в ро­ли­те Па­джет Брус­тър, Ан­то­нио Кю­по, Мег Роу, Ро­бърт Уиз­дън, Дие­го Кла­тен­хоф и др. [16+]

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Тан­цу­вай с мен” – с уч. на Майк Хоф­ман, Те­ре­за Хар­дър, Ка­та­ри­на Щарк, Зи­на-Ва­лес­ка Юнг и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Мое­то мо­ми­че” – с уч. на Дан Ак­ройд, Джей­ми Лий Кър­тис, Ма­ко­ли Къл­кин, Ана Клъм­ски, Ри­чард Ма­зур и др. 15:00 “Дър­ти хла­пе­та 2” – с уч. на Адам Сан­длър, Ке­вин Джеймс, Крис Рок, Дей­вид Спейд, Сал­ма Ха­йек, Ма­рия Бе­ло и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ста­ри ку­че­та” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Ро­бин Уилямс, Ке­ли Прес­тън, Мат Ди­лън, Ан- Мар­грет и др. 21:50 “Оре­лът” – с уч. на Оре­лът Ча­нинг Тей­тъм, Джей­ми Бел, До­налд Съ­дър­ланд, Марк Стронг и др. 00:10 “Ми­сия: Ноем­ври” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Люк Брей­си, Уил Па­тън, Бил Смит­ро­вич и др. 02:30 “Дър­ти хла­пе­та 2” – с уч. на Адам Сан­длър, Ке­вин Джеймс, Крис Рок, Дей­вид Спейд, Сал­ма Ха­йек, Ма­рия Бе­ло и др. /п/ 04:30 “Ин­га Линд­стрьом: Тан­цу­вай с мен” – с уч. на Майк Хоф­ман, Те­ре­за Хар­дър, Ка­та­ри­на Щарк, Зи­на-Ва­лес­ка Юнг и др. /п/  

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ню­порт Каун­ти – Уест Хям Юнай­тед, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 14:00 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 1-ви епи­зод /п/ 20:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ас­тън Ви­ла – Суин­дън Таун (1993-94) /п/ 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 37-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Мо­ра­банк Ан­до­ра, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 23:00 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп /п/ 01:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 35-и епи­зод /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Дякон Лев­ски” 1-ва част – иг­ра­лен филм на ре­жи­сьо­ри­те Мак­сим Ген­чев и Ни­ко­лай Ген­чев, уча­стват Ве­се­лин Плач­ков, Си­меон Фи­ли­пов и др. 12:00 Те­ле­мар­кет 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ -цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров-из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Дякон Лев­ски” 1-ва част – иг­ра­лен филм на ре­жи­сьо­ри­те Мак­сим Ген­чев и Ни­ко­лай Ген­чев, уча­стват Ве­се­лин Плач­ков, Си­меон Фи­ли­пов и др. 00:00 НО­ВИ­НИ 00:15 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *