HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:30 Том Со­йер и Хъ­къл­бе­ри Фин дет­ски иг­ра­лен филм /САЩ, 2013г./, ре­жи­сьор Джо Кас­тнър, в ро­ли­те: Джоел Кор­тни, Джейк Ти Ос­тин, Кат­рин Мак­на­ма­ра, Вал Кил­мър и др. 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Мис­ти­чен ри­тъм – спек­та­къл на Ан­сам­бъл “Чи­на­ри” 14:00 Ро­зо­ва­та пан­те­ра иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006г./, ре­жи­сьор Шон Ли­вай, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Ке­вин Клайн, Жан Ре­но, Еми­ли Мор­ти­мър и др. 15:30 Де­ца­та на Бъл­га­рия са су­пер – При­каз­ни въл­шебс­тва но­во­го­диш­на праз­нич­на прог­ра­ма 16:45 Кон­церт на Сте­фан Въл­доб­рев & “Оби­чай­ни­те за­по­доз­ре­ни” Праз­ни­ци на из­кус­тва­та “Апо­ло­ния 2017” 18:10 Меж­ду­на­ро­ден цир­ков фес­ти­вал в Мон­те Кар­ло 19:15 Спорт ТО­ТО 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Жил и Жю­ли 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Ла­бо­ра­то­рия “Но­ва го­ди­на” с уча­стие­то на Ки­то­дар То­до­ров, Вла­ди­мир Пе­нев, Ми­хаил Би­ла­лов, Сте­фан Ди­мит­ров и во­де­щи­те на БНТ но­во­го­диш­но шоу 22:00 Сце­на под звез­ди­те – но­во­го­ди­шен кон­церт -спек­та­къл с уча­стие­то на: Хил­да Ка­засян и Ва­сил Пет­ров с “Ан­гел За­бер­ски бенд”, гру­па “Ака­га”, Да­ра, Ми­хае­ла Ма­ри­но­ва и Хрис­тиа­на Лои­зу, гру­па “Сиг­нал”, Ни­ко­ли­на Ча­кър­дъ­ко­ва с Нев­ро­коп­ския тан­цов ан­сам­бъл. Во­де­щи: Ан­на Ан­ге­ло­ва и Вла­ди­мир Пе­нев пряко пре­да­ва­не от пло­щад “Княз Але­ксан­дър I” 23:50 Но­во­го­диш­но об­ръ­ще­ние на Пре­зи­ден­та на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия Ру­мен Ра­дев 00:00 Сце­на под звез­ди­те – но­во­го­ди­шен кон­церт-спек­та­къл пряко пре­да­ва­не от пло­щад “Княз Але­ксан­дър I” 01:00 Бри­тан­ски­те му­зи­кал­ни наг­ра­ди “Бритс 2016” 02:45 Най-доб­ро­то от Фес­ти­ва­ла в Глас­тън­бъ­ри с уча­стие­то на Адел, “Колд­плей”, Ба­ри Гиб и др. 04:00 Ми­рот­во­ре­цът иг­ра­лен филм /САЩ, 1997г./, ре­жи­сьор Ми­ми Ле­дър, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Ни­кол Кид­ман, Мар­чел Юреш и др.

bTV

05:30 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.3, еп.13,14 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4, еп.7 13:00 “Ка­мъ­кът на раз­до­ра” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – То­мас Бе­зу­ка, ак­тьо­ри – Клеър Дейнс, Даян Кий­тън, Дер­мът Мъл­ро­ни, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Крег Нел­сън и др. 15:00 “Сам вкъ­щи: Ко­ле­ден обир” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ка­на­да, 2012), ре­жи­сьор – Пи­тър Хюит,ак­тьо­ри – Де­би Ма­зар, Джо­дел Фър­ланд, Мал­кълм Мак­дауел, Дъг Мю­рей, Ед­уард Ей­снър, Еди Степ­лис, Ели Хар­ви и др. 17:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ан­ди Фик­ман, ак­тьо­ри – Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей,Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др. 17:50 Спорт то­то 18:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ан­ди Фик­ман, ак­тьо­ри – Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей,Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Но­во­го­диш­на праз­нич­на прог­ра­ма 00:40 Кон­церт на те­ле­ви­зия “Пла­не­та” в Плов­див (2017) 02:00 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 03:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ан­ди Фик­ман, ак­тьо­ри – Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей,Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др.

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.1 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 09:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра”- се­риал, с.2 10:00 “Ле­де­на Епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Кар­лос Сал­да­на, ак­тьо­ри: Рей Ро­ма­но, Джон Ле­гуи­за­мо, Де­нис Лиъ­ри, Шон Уилям Скот и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “Кухня” – ко­ме­диен се­риал 20:30 “Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2012), сце­на­рис­ти – Джей­сън Фукс, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри – Стив Мар­ти­но, Майк Тър­ма­йер. 22:30 “Но­во­го­диш­на нощ” – ко­ме­дия,ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Га­ри Мар­шал, ак­тьо­ри – Дже­си­ка Бийл, Джак Мак­гий, Ро­бърт де Ни­ро, Ми­шел Пфай­фър, Аш­тън Къ­чър, Хи­ла­ри Суонк, Зак Еф­рон, Лея Ми­шел, Аби­гей­л Брес­лин, Ха­ли Бе­ри, Со­фия Вер­га­ра, Са­ра Дже­си­ка Пар­кър, Джон Бон Джоу­ви, Сет Ма­йерс, Джош Дюа­мел, Джеймс Бе­лу­ши, Са­ра Пол­сън, Джейк Т. Ос­тин и др. 00:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 03:30 “По сре­да­та” /п/- се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./- се­риал

bTV Action

06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:30 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп.19, с.4, еп. 1,2 10:30 “Бър­зи и ярос­тни 6” – ек­шън, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джъс­тин Лин, ак­тьо­ри – Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Дуейн Джон­сън, Джор­да­на Брус­тър, Ми­шел Род­ри­гес, Тай­риз Гиб­сън, Люк Евънс и др. 13:00 “Денят на не­за­ви­си­мос­тта” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Ро­ланд Еме­рих, ак­тьо­ри – Уил Смит, Джеф Голд­блум, Ви­ви­ка Фокс, Мар­га­рет Ко­лин, Ме­ри Мак­до­нъл, Джъд Хърш, Бил Пул­ман и др. 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп. 16 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на 2” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Дон Май­къл Пол, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Са­ра Стрейндж, Алекс Пау­но­вич, Бил Бе­ла­ми и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “В бяла­та пус­тош” – дра­ма, вое­нен ( Нор­ве­гия, Шве­ция, Фран­ция, 2012), ре­жи­сьор – Пе­тер Нес, ак­тьо­ри – Фло­риан Лу­кас, Дей­вид Крос, Ру­пърт Гринт, Стиг Хен­рик Хоф, Лах­лан Най­боа, Сон­дре Крог­тофт Лар­сен, Кнут Йо­нер, Мор­тен Фал­дас и др. 00:00 “Пър­вият удар на Дже­ки Чан” – ек­шън (САЩ, Хонг Конг, 1996), ре­жи­сьор – Стен­ли Тонг, ак­тьо­ри – Джа­ки Чан, Бил Тунг, Джак­сън Лиу, Ани Ву, Юри Пет­ров, Но­на Гри­шае­ва, Джон Ий­вс и др. 01:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.4, еп.1,2 03:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1 (рет­рос­пек­ция) 04:00 “Вън от пещ­та” – дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Скот Ку­пър, ак­тьо­ри – Фо­рест Уи­та­кър, Уди Ха­рел­сън, Сам Ше­пърд, Ден­дри Тей­лър, Кей­си Аф­лек, Зоуи Сал­да­на, Крис­чън Бейл, Том Боуер, Уи­лем Де­фо и др.

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “102 дал­ма­тин­ци” – с уч. на Глен Клоуз, Же­рар Де­пар­ди­йо, Тим Ма­ки­нър­ни, Йоан Гръ­фъд, Алис Евънс и др. 14:30 “Днев­ни­ци­те на прин­це­са­та 2: Крал­ски бър­ко­тии” – с уч. на Ан Ха­тауей, Джу­лиАн­дрюс, Хек­тор Ели­зон­до, Джон Рис-Дей­вис, Ка­лъм­Блу и др. 16:45 “Бе­лият зъб 2: Ми­тът за бе­лия вълк” – с уч. наС­кот Беър­стоу, Ал­фред Мо­ли­на, Шар­мей­нКрейг, Ал Ха­рин­гтън, Ан­тъ­ни Руи­вай­вър, Вик­то­рия Ра­си­мо и др. 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- но­во­го­диш­но за­бав­но пре­да­ва­не 22:00 “Па­дин­гтън”(пре­мие­ра) – с уч. на­Ни­кол­Кид­ман, Хю­Бо­не­вил, Са­ли­Хоу­кинс, Пи­тър­Ка­пал­ди, Джим­Броуд­бент, Джу­лиУол­търс и др. 00:00 X Factor – кон­церт 01:40 Аме­ри­кан­ски му­зи­кал­ни наг­ра­ди 2017 04:00 “Ку­по­нът на жи­во­та ти” – с уч. на То­фър Грейс, Ана Фа­рис, Дан Фог­лър, Те­ре­за Пал­мър, Дже­ни­фър Гу­дуин, Ми­шел Трах­тен­бърг, Май­къл Бен, Крис Прат, Лу­си­Пънч, Ро­бърт Хоф­ман, На­та­ли Ке­ли и др.

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, де­се­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – 16:00 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2017-18), 5-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 20-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Барн­зли – Ре­динг, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 23:15 Об­зор на кръ­га от сряда във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 20-и епи­зод, пов­то­ре­ние 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 Го­ди­шен обзoр 2017 – све­то­вен фут­бол, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Маес­тро Кам­джа­лов – нео­пи­суе­мият, 1 част 10:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Маес­тро Кам­джа­лов – нео­пи­суе­мият, 2 част 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва 13:00 “Бъл­га­ри с кау­за”, 14:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, “Ве­рея и прия­те­ли” 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Неш­ка Ро­бе­ва 17:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Ил­иа­на Рае­ва 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков /ОБ­ЗОР/ 22:00 BiT По­лез­ни­те, ли­ца­та на Би Ай Ти с бла­гот­во­ри­тел­ни мис­ли 23:00 “Сре­ща на по­ко­ле­ния­та” филм – кон­церт, САЩ 23:50 Сло­во на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев 00:00 Химн на Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия 00:05 “Мал­ки­те бъл­га­рии 3”, филм за праз­ни­ци­те на бъл­га­ри­те зад гра­ни­ца 01:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, “Ве­рея и прия­те­ли” 02:00 BiT По­лез­ни­те, ли­ца­та на Би Ай Ти с бла­гот­во­ри­тел­ни мис­ли, (п) 03:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Рай­на Ка­баи­ван­ска, (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, Дует Ри­тон, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 08:00 “Ин­дия – стра­на на кон­трас­ти”, ав­тор­ски филм 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 10:45 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”/п/ 13:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Бъл­га­рия 2017”, об­зор – част 1/п/ 15:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Спорт в обе­кти­ва” – об­зор 17:00 Об­зор “Лай­фстайл” 18:00 “Бъл­га­рия 2017”, об­зор – част 2 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Свят 2017” – об­зор на Ка­нал 3 21:30 “Кок­тейл” 22:00 На­род­но ве­се­лие 2017, част 1 23:55 Но­во­го­диш­на реч на пре­зи­ден­та Ру­мен Ра­дев 00:00 На­род­но ве­се­лие 2017, част 2

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *