ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ОКТОМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Бу­ди­тел на го­ди­на­та 08:50 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Мар­тин Заи­мов и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4015 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4016 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ма­рия Те­ре­зия 4-се­риен – тв филм /коп­ро­дук­ция, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ро­берт Дор­нхелм, в ро­ли­те Ма­ри-Луи­зе Що­кин­гер, Вой­тех Ко­тек, Зу­за­на Сти­ви­но­ва и др. (12) 22:00 Под ед­но не­бе – тв филм /2 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 При щан­гис­ти­те – тв филм /7 епи­зод/ 23:40 Брат за бра­та – тв филм /17 епи­зод/(14) 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:25 100% буд­ни /п/ 02:25 Под ед­но не­бе – тв филм /2 епи­зод/п/ 03:25 Ма­рия Те­ре­зия – тв филм /1 епи­зод/ (12) 04:20 Брат за бра­та – тв филм /17 епи­зод/п/(14)

bTV

05:00 “Прия­те­ли”/п./- се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс ” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с.1, еп. 45 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.3, еп. 47 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.2, еп. 39 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 133 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.37 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с.8, еп.18,19 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.7, еп.13 02:00 “Им­пулс” – ек­шън, три­лър (САЩ, ЮАР, 2015), ре­жи­сьор – Сти­вън С. Кам­па­не­ли, ак­тьо­ри – Мор­ган Фрий­ман, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Джеймс Пюър­фой, Дже­на Са­рас, Карл Та­нинг, Ли-Ан Са­мърс, Дей­ниъл Фокс и др. 03:40 “Тър­си се” /п./ – ток­шоу 04:20 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.11, еп. 88

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 20 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2 еп.11 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 20 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.1 11:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп. 12 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.5 13:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 7: Ми­сия Мос­ква” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Алън Ме­търн, ак­тьо­ри – Стив Гу­тем­берг, Ким Кат­рал, Д.Б Бай­ли, Бу­ба Смит и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.12 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп. 21 17:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.6 18:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.13 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.2 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 15 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ком­би­на­то­рът” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Тим Хън­тър, ак­тьо­ри – Ма­тю Мо­дин, Ме­ри-Луис Пар­кър, Джо­на­тън Рис Ма­йерс и др. 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал ,с.3, еп. 15 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.2 02:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.12 03:00 “Сто­те” – се­риал, с.3, еп.6 04:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.13

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 10:00 “Ку­пон: Не­заб­ра­ви­ма нощ” – ко­ме­дия (САЩ ,2013), ре­жи­сьор – Да­рин Скот, ак­тьо­ри – Та­кан Рич­мънд, Трис­тин Мейс, Алекс Мак­гре­гър, Дже­ре­ми Боа­до, Зак Гуд­спийд и др. 12:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “Про­би и греш­ки” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 19:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 Пре­мие­ра: “Про­би и греш­ки” – се­риал, с.2 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5 00:00 “Ку­пон: Не­заб­ра­ви­ма нощ” – ко­ме­дия (САЩ ,2013), ре­жи­сьор – Да­рин Скот, ак­тьо­ри – Та­кан Рич­мънд, Трис­тин Мейс, Алекс Мак­гре­гър, Дже­ре­ми Боа­до, Зак Гуд­спийд и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 VIP BROTHER 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 VIP BROTHER 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Го­мор” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 6 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво, вто­ри ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лес­тър Си­ти – Саутх­ямптън, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Рьо­дин­гхау­зер – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бор­не­мут – Но­рич Си­ти, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 10-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 5-и епи­зод 19:30 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Ун­ион Бер­лин, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Сту­дио “Ку­па на Ли­га­та”, ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ар­се­нал – Блек­пул, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп, ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Ку­па на Ли­га­та”, ди­рек­тно 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но тшоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *