HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ре­фе­рен­дум /п/ 13:55 Дом за на­ши­те де­ца: Неиз­чез­ва­щи­те тв филм /1 се­рия/ 15:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм 15:30 Се­меен биз­нес 26-се­риен тв филм /Ка­на­да, 2009г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Крейг Прайс, в ро­ли­те: Еф­раим Елис, Кейт Кор­бит, Ло­ри Ол­тър, Ре­бе­ка Уин­дхайм и др. 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии До­ку­мен­та­лен слот 16:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство тв филм /11 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:15 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Се­мей­ство Да­ръл 2 тв филм /5 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Пъ­зел иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Ан­дрей Зин­ка, в ро­ли­те: Дан Ну­ту, Ад­риан Ти­тие­ни, Йоа­на Па­ве­лес­ку и др. (12) 22:30 Бъл­гар­ско­то пъ­ту­ва­не в Ев­ро­па: Брек­зит до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ню Йорк тв филм /6 епи­зод/(14) 00:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 00:25 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:05 Ед­но гол­ямо се­мей­ство тв филм /11 епи­зод/п/ 03:15 Се­меен биз­нес тв филм /1 епи­зод/п/ 03:40 Ню Йорк тв филм /6 епи­зод/п/(14) 04:25 Здра­ве­то от­бли­зо /п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 52 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.1, еп.5 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 20 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с.1, еп. 13 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 44 21:30 Пре­мие­ра: “Ма­та Ха­ри” – се­риал, с.1, еп.10 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Из­вън иг­ра­та”- се­риал, с.6, еп. 17 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Се­дем ча­са раз­ли­ка”- се­риал, с.3, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 06:00 “Да от­гле­даш Хоуп ” – се­риал, с.4 07:00 “Пред­гра­дие” – се­риал 08:00 “Ста­жан­ти” – се­риал, с.2 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Прес­лед­ва­не­то на Ли­бър­ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния,2004), ре­жи­сьор – Ан­ди Ка­диф, ак­тьо­ри – Ман­ди Мур, Старк Сандс, Дже­ръ­ми Пи­вън, То­ни Джа­вар­ди­на, Ана­бе­ла Сио­ра, Бра­йъ­ни Глас­ко, Тай­ла Бар­нфийлд и др. 12:00 “Хо­тел “Ел­еон” – се­риал 13:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.7 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 19:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с.3 19:30 “Стар­че­та раз­бой­ни­ци с Бе­ти Уайт” – с.2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.9 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.8 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел “Ел­еон” – ко­ме­диен се­риал, с.2 00:00 “Прес­лед­ва­не­то на Ли­бър­ти” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния,2004), ре­жи­сьор – Ан­ди Ка­диф, ак­тьо­ри – Ман­ди Мур, Старк Сандс, Дже­ръ­ми Пи­вън, То­ни Джа­вар­ди­на, Ана­бе­ла Сио­ра, Бра­йъ­ни Глас­ко, Тай­ла Бар­нфийлд и др. 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 03:00 “Ста­жан­ти” /п/- се­риал 04:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал

bTV Action

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 10 06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.3 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.4, еп. 4 10:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 3 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.1 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.2 13:00 “За­щит­на сте­на” – ек­шън, три­лър (САЩ 2006), ре­жи­сьор – Ри­чърд Лон­крейн, ак­тьо­ри – Вир­джи­ния Мед­сън, Ха­ри­сън Форд, Пол Бе­та­ни, Ро­бърт Фор­стър, Ме­ри Ли Ре­джскъб, Ро­бърт Пат­рик, Джи­ми Бе­нет, Алън Ар­кин и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.4 16:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.4, еп. 5 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,3 еп.3 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.2 19:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 4 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.е, еп. 6 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Фут­бол за Ку­па­та на краля 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.1, еп. 6 01:00 “Сто­те” – се­риал, с.2, еп. 4 02:00 “Монк” – се­риал, с.4, еп.4 03:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп.3 04:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.2, еп.2

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Мо­тив” – се­риен филм, 3 се­зон 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Пинг-понг: Све­то­вен шам­пио­нат 2018, пър­ви ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ди­жон – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Рен – Па­ри Сен Жер­мен, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Куинс Парк Рей­нджърс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Мон­пе­лие, по­лу­фи­на­лен мач за Ку­па­та на Ли­га­та, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 BIT СПОРТ, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 2 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во” 19:45 “Па­та­рин­ски Live” 20:00 “Спорт в обе­кти­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 “Па­та­рин­ски Live” п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед” /п/ 02:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *