ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 АВГУСТ

БНТ

05:40 Прин­це­са­та и пи­сарят дет­ски иг­ра­лен филм /п/ 07:00 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм 07:25 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:10 Са­фа­ри­то на Скаут тв филм/п/ 08:55 Кунг-фу пан­да 2 ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2011г./ 10:25 Прин­цът прес­то­ло­нас­лед­ник иг­ра­лен филм /Че­хия, 2015г./, ре­жи­сьор Ка­рел Янак, в ро­ли­те: Пат­рик Дер­гел, Ева Йо­зе­фи­ко­ва, Кри­щоф Ха­дек и др. 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:00 Ми­ти­ка: Нек­ро­ман­тът иг­ра­лен филм /САЩ, 2015г./, ре­жи­сьор А.Тод Смит, в ро­ли­те: Ме­ла­ни Стоун, Адам Джон­сън, Джейк Стор­мън и др.(12) 15:35 Най-го­ле­ми­те му­зеи в све­та: Мон Сен Ми­шел до­ку­мен­та­лен филм 16:05 В неиз­вес­тност 12-се­риен тв филм /Ита­лия, 2017г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Фаб­ри­цио Кос­та, в ро­ли­те: Ва­не­са Ин­кон­тра­да, Джу­зе­пе Дзе­но, Ел­ео­но­ра Га­дже­ро и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво /най-доб­ро­то/ 18:00 Бъл­га­рия от край до край 5 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та /п/ 19:05 Вул­ка­ни­те: Бом­ба със за­къс­ни­тел до­ку­мен­та­лен филм 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! За­ли­вът на сък­ро­ви­ща­та 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Ка­рие­рис­тът иг­ра­лен филм /САЩ, 2010г./, ре­жи­сьор Джон Уелс, в ро­ли­те: Бен Аф­лек, То­ми Лий Джоунс, Крис Ку­пър и др. 22:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:45 Сту­дио Х: На­сън иг­ра­лен филм /САЩ, 2010г./, ре­жи­сьор Алън Улф, в ро­ли­те: Фи­лип Уин­чес­тър, Тим Драк­съл, Лей­си Ча­бърт и др.(12) 00:30 Ми­ти­ка: Нек­ро­ман­тът иг­ра­лен филм /п/(12) 02:05 В неиз­вес­тност тв филм /1 епи­зод/п/ 02:55 Вул­ка­ни­те: Бом­ба със за­къс­ни­тел до­ку­мен­та­лен филм/п/ 03:50 Сту­дио Х: На­сън иг­ра­лен филм /п/(12)

bTV

05:30 “Ала­ми­нут”/п./ 06:00 “Мал­ко­то по­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.6, еп. 11,12 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Място­то БГ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ба­ли” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2000), ре­жи­сьор – Ми­хаел Стай­нке, ак­тьо­ри – Сиг­фил Раух, Хай­де Ке­лер, Хорст Нау­ман и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013),сце­на­рис­ти- Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс 17:00 “Злат­на въз­мож­ност” – ек­шън, ко­ме­дия,прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Ан­ди Те­нан, ак­тьо­ри – Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, До­налд Съ­дър­ланд, Але­ксис Дзе­на, Юън Брем­нър, Кейт Хъд­сън Рей Уин­стоун – Ке­вин Харт, Мал­кълм-Джа­мал Уор­нър, Бра­йън Ку­ки и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п./ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ла­ра Крофт: Томб Рей­дър” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2001), ре­жи­сьор – Сай­мън Уест, ак­тьо­ри – Ан­дже­ли­на Джо­ли, Джон Войт, Ноа Тей­лър, Йън Глен, Да­ниел Крейг, Крис Ба­ри и др. 22:00 “Из­вън­ред­но ре­ше­ние” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Стюарт Беърд, ак­тьо­ри – Кърт Ръ­сел, Ха­ли Бе­ри, Сти­вън Се­гал, Джон Ле­гуи­за­мо, Джо Мор­тън, Оли­вър Плат и др. 00:00 “Кон­фликт в мал­ко То­кио” – ек­шън, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 1991), ре­жи­сьор – Марк Лес­тър, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Бран­дън Лий, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Тиа Ка­ре­ре и др. 01:30 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ба­ли” – дра­ма, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2000), ре­жи­сьор – Ми­хаел Стай­нке, ак­тьо­ри – Сиг­фил Раух, Хай­де Ке­лер, Хорст Нау­ман и др. 03:20 “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013),сце­на­рис­ти- Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.2, еп.3 06:00 “Кунг фу пан­да – ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.12-14 10:30 “Тай-Чи май­стор” – ек­шън, дра­ма (САЩ, Ки­тай, Хонг Конг, 2013), ре­жи­сьор – Киа­ну Рийвс, ак­тьо­ри – Тай­гър Ху Чен, Киа­ну Рийвс, Ка­рън Мок, Май­къл Тонг и др. 12:30 “Нас­ледс­тво­то на Борн” – – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър ( САЩ, Япо­ния, 2012), ре­жи­сьор – То­ни Гил­рой, ак­тьо­ри – Дже­ръ­ми Ре­нър, Скот Глен, Ед­уард Нор­тън, До­на Мър­фи, Рей­чъл Уайз и др. 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.2, еп.6,7 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Уми­рай труд­но” – ек­шън (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Джон Мак­тир­нън, ак­тьо­ри – Брус Уи­лис, Бо­ни Бе­деля, Ре­джи­нал Вел­джон­сън, Пол Глий­сън, Де­во­ро Уайт, Уилям Ате­ртън, Алън Рик­ман, Але­ксан­дър Го­ду­нов и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 23:45 “Ана­бел” – ужас (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джон Р. Лео­не­ти, ак­тьо­ри – Уорд Хор­тон, Бра­йън Хауи, Ерик Ла­дин, Ана­бел Уо­лис, Ал­фре Удърт, То­ни Аме­ндо­ла, Ми­шел Ро­ма­но, Габ­риел Бей­тман, Шай­ло Нел­сън, Те­ре­за Лин О’Тул и др. 02:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп.12,13 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Хер­ку­лес в ла­би­рин­та на ми­но­та­въ­ра” – прик­лю­чен­ски (САЩ, 1994), ре­жи­сьор – Джош Бе­кър, ак­тьо­ри – Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Май­къл Хърст, Тау­ни Ки­таен и др.

bTV Comedy

05:00 “Ше­га­джии” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.5 08:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.4 10:00 Пре­мие­ра: “Су­пер­Боб­ро­ви” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор – Дмит­рий Дячен­ко, ак­тьо­ри – Па­вел Де­ревя­нко, Ок­са­на Аки­ни­ши­на, Ро­ман Мад­янов, Ири­на Пе­го­ва, Вла­ди­мир То­ло­кон­ни­ков и др. 12:00 “Лъ­жов­на съп­ру­га” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Франк Оз, ак­тьо­ри – Стив Мар­тин, Гол­ди Хоун, Да­на Ди­лей­ни, Джу­ли Ха­рис, Пи­тър Мак­Ни­къл и др. 14:00 ” Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 16:00 “Учи­тел­ка­та по френ­ски” – се­риал 17:30 “Мои­те ми­ли съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Май­ка под наем” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Май­къл Мак­къ­лърс, ак­тьо­ри – Де­нис О’Хеър, Ей­ми По­лър, Дакс Ше­пард, Си­гор­ни Уи­вър, Ти­на Фей, Грег Ки­ниър, Стив Мар­тин и др. 22:30 “По-доб­ре къс­но от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 23:30 “Майк и Мо­ли” – се­риал 01:30 “Прия­те­ли” – се­риал 03:30 “Стра­хот­ни но­ви­ни” – се­риал

Nova TV

06:00 “Вой­на­та на ро­зи­те” – се­риен филм /п/ 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 09:00 “На­пъл­но щас­тли­ва” – с уч. на Ка­ро­ли­не Ма­рия Фриер, Ра­фаел Вогт, Крис­тоф фон Фри­дъл, Ро­берт Ги­ген­бах и др. 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “То­ва се слу­чи на Све­ти Ва­лен­тин” – с уч. на Джеймс Мас­лоу, Хо­ли Уеб, То­ми Са­въс, Бри­та­ни Ън­дъ­рууд, Лин­дзи Хар­тли и др. 15:00 “Дън­ди кро­ко­ди­ла” – с уч. на Пол Хо­ган, Лин­да Коз­лов­ски, Джон Май­лон, Марк Блум и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Же­лез­ният чо­век” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни Млад­ши, Гуи­нет Пол­троу, Джеф Бри­джис, Те­рънс Хауърд, Лес­ли Биб, Шон Тоуб и др. 22:40 “Ка­за­но­ва” – с уч. на Хийт Ле­джър, Сие­на Ми­лър, Дже­ръ­ми Ай­рънс, Оли­вър Плат, Ле­на Олин и др. 00:50 “На­пъл­но щас­тли­ва” – с уч. на Ка­ро­ли­не Ма­рия Фриер, Ра­фаел Вогт, Крис­тоф фон Фри­дъл, Ро­берт Ги­ген­бах и др. /п/ 04:30 “То­ва се слу­чи на Све­ти Ва­лен­тин” – с уч. на Джеймс Мас­лоу, Хо­ли Уеб, То­ми Са­въс, Бри­та­ни Ън­дъ­рууд, Лин­дзи Хар­тли и др. /п/

Nova Sport

05:30 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Дартс: Мас­търс 2018, Оук­ланд, вто­ри ден, ди­рек­тно 14:00 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 14:30 Фут­бол: Сън­дър­ланд – Чар­лтън Ат­ле­тик, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:25 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Ип­суич Таун – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Ше­филд Юнай­тед – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:45 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Чел­си – Блек­бърн Роу­върс (2005-06), пов­то­ре­ние 22:05 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 31-и епи­зод, пов­то­ре­ние 23:00 Дартс: Мас­търс 2018, Оук­ланд, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 BIT СПОРТ, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 BIT СПОРТ, (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 15:15 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 19:00 “Епи­зод”, (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п)

Kanal 3

07:00 “Хо­ли­вуд” – с Иве­ли­на Кун­че­ва/п/ 07:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – из­бра­но 09:30 “Все­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Хо­ли­вуд”- пов­то­ре­ние 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 12:00 “Веч­ни­те пес­ни”-/п/ 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 ТЕ­ЛЕ­МАР­КЕТ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”-/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 ТОП ШОП 15:30 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 16:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов-из­бра­но 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”- из­бра­но 20:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва-из­бра­но 21:00 Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 00:30 Спорт в обе­кти­ва”- /п/ 01:30 НО­ВИ­НИ/п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *