ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 АВГУСТ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Сла­ме­но­то си­ра­че – тв филм /3 се­рия/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки /п/ 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Сес­три­те вам­пир­ки 2 – иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2014 г./ ре­жи­сьор Вол­ган Грос, в ро­ли­те Лау­ра Ан­то­ния Родж, Мар­та Мар­тин, Крис­тиа­не Паул, Ми­каел Кес­лер и др. 10:30 Кул­тур­но­то нас­ледс­тво на Бъл­га­рия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:00 От­бли­зо с Ми­ра раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 # Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Слу­же­ние – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 1996 г./, ре­жи­сьор Кос­та­дин Бо­нев 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра /п/ 15:00 Ме­ра спо­ред ме­ра – 3 се­риен иг­ра­лен филм, /Бъл­га­рия, 1981 г./, 1 част, ре­жи­сьор Геор­ги Дюл­ге­ров, в ро­ли­те Ру­си Ча­нев, Гри­гор Вач­ков, Сте­фан Мав­ро­диев, Ди­ми­тър Буй­но­зов, Цве­та­на Ма­не­ва и др. 16:45 Ка­ди­фе 4 – тв филм /6 епи­зод/ 18:00 Джаз фес­ти­вал в Монт­рьо “Мик­стейп” 18:30 Спорт тото 19:00 Тай­ни­те све­то­ве – до­ку­мен­та­лен филм /6 пос­ле­ден епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:40 Сре­щу слън­це­то – иг­ра­лен филм /САЩ, 2014 г/, ре­жи­сьор Брайн Фолк, в ро­ли­те Ге­рет Ди­ла­хън, Том Фел­тън, Джейк Ей­бъл и др. 22:20 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Ре­во­лю­ция – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1985 г/, ре­жи­сьор Хю Хъд­сън, в ро­ли­те Ал Па­чи­но, Нас­тася Кин­ски, Ани Ле­нъкс, До­налд Съ­дър­ланд, Дек­стър Фле­чър и др. (14) 00:30 Тай­ни­те све­то­ве до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/п/ 01:20 Срод­ни ду­ши – иг­ра­лен филм /п/(12) 03:00 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:15 Джинс Ро­дът на Бог­да­на Вул­пе /п/ 03:45 Ка­ди­фе 4 – тв филм /6 епи­зод/п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Малкото Пони: Приятелството е магия” – сериал, анимация, еп. 21, 22 07:00 “Двама мъже и половина” – сериал, с. 2 еп. 1, 2 08:00 “Тази събота и неделя” /най-доброто/ 11:00 “Търси се” – токшоу с водещи Меги и Нели 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 “Хотел Елеон” – сериал, с. 3, еп. 1 13:00 “Ко­ра­бът на меч­ти­те: Ма­као” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (тв филм, Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор Ханс-Юр­ген Тьо­гел, в ро­ли­те Хай­де Ке­лер, Са­ша Хен, Ник Вил­дер, Ха­ралд Шмид и др. 14:50 “Ала­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 15:20 “Ле­де­на епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Кар­лос Сал­да­на 17:00 “120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ 20:00 “Тай-Чи май­стор” – ек­шън (САЩ, Ки­тай, Хон­конг, 2013), ре­жи­сьор Киа­ну Рийвс, в ро­ли­те Киа­ну Рийвс, Тай­гър Ху Чен, Ка­рън Мок, Ю Хай и др. 22:10 “Ла­би­рин­тът: Не­въз­мож­но бягство” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, Ка­на­да, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Уес Бол, в ро­ли­те: Ди­лън О`Бра­йън, Кая Ско­де­ла­рио, Уил Пол­тър, То­мас Броу­ди-Санг­стър, Пат­ри­ша Клар­ксън, Ки Хонг Лий, Крис Ше­филд, Блейк Ку­пър и др. 00:20 “Опа­сен гост” – ек­шън, три­лър (САЩ, Бел­гия, Бъл­га­рия, 2004), ре­жи­сьор Марк Сти­вън Джон­сън, в ро­ли­те Ро­бърт Де Ни­ро, Джон Тра­вол­та, Май­ло Вен­ти­миля, Ели­за­бет Олин, Диа­на Лю­бе­но­ва, Ка­лин Сър­ме­нов, Сте­фан Ще­рев и др. 02:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/ 

bTV Comedy

05:00 “Прия­те­ли” – се­риал 06:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 6, еп.21, 22 07:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 09:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция 10:00 “Бейб” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (Ав­стра­лия, САЩ, 1995), ре­жи­сьор Крис Ну­нън, в ро­ли­те Джеймс Кро­муел, Маг­да Шу­бан­ски, Зоуи Бър­тън, Пол Го­дърд, Бри­та­ни Бърнс и др. 12:00 “Злат­ният ком­пас” – фен­тъ­зи, се­меен, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Крис Уайц, в ро­ли­те Ни­кол Кид­ман, Да­ниел Крейг, Да­ко­та Блу Ри­чардс, Сам Ел­иът, Ева Грийн, Де­рек Джа­ко­би и др. 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро, еп. 10 15:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал 19:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 20:30 “K-9” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Род Да­ниъл, в ро­ли­те Джим Бе­лу­ши, Мел Ха­рис, Ке­вин Тай, Ед О`Нийл и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с. 8, еп. 7, 8 23:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:30 “Кухня” – се­риал 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал 04:00 “Мон­стър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” /п/ – ани­ма­ция 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с. 2, еп.11 – 13, с. 3, еп.1 08:00 “Монк” – се­риал, еп.4 – 6 11:00 “Аге­нти на съд­ба­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Джордж Нол­фи, в ро­ли­те Мат Дей­мън, Еми­ли Блънт, Дже­ни­фър Ий­ли, Ан­тъ­ни Ма­ки, Те­рънс Стамп и др. 13:00 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.4 еп. 8, 9 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 15 17:30 “Ми­сия Моят Дом” (най-доб­ро­то) – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 1 18:00 “Ко­ли на меч­ти­те” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 2, еп. 7 18:45 “Код “Мер­ку­рий”” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Ха­ролд Бе­кър, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Ким Ди­кънс, Алек Бол­дуин, Ми­ко Хюз и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ми­ки Си­ньо­то око” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 1999), ре­жи­сьор Ке­ли Мей­кин, в ро­ли­те Хю Грант, Джийн Три­пъл­хорн, Джеймс Кан, Бърт Янг, Джоу­зеф Ви­те­ре­ли и др. 00:00 “На­си­лие” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Брет До­нъ­ху, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Коул Хау­зър, Шон Аш­мор, Аш­тън Холмс, Со­фия Буш, Майк Епс и др. 01:45 “Монк” – се­риал, еп. 5, 6 03:30 “Пер­фек­тна­та буря” – прик­лю­чен­ски, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Вол­фганг Пе­тер­сен, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Марк Уол­бърг, Джон Рай­ли, Даян Лейн, Уилям Фик­тнър и др.

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Моят лю­бим съ­сед” – с уч. на Фран­цис­ка Шлат­нер, Ру­фус Бек, Ми­ра Бар­ту­шек, Але­кзан­дър Кол и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Лю­бов под звез­ди­те” – с уч. на Аш­ли Нюб­роу, Уес Браун, Джей­да Ли­ли Ми­лър, Ба­ри Бос­туик, Че­лън Си­мънс и др. 14:10 “Трябва­ше да си ти” – с уч. на Кор­бин Бър­нсен, Дже­ни­фър Луис, То­ри Де­Ви­то, Май­къл Рей­ди и др. 16:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – за­бав­но пре­да­ва­не, 6 се­зон 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA, из­бра­но 20:00 “Му­мия­та: Гроб­ни­ца­та на Им­пе­ра­то­ра Дра­кон” – с уч. на Брен­дън Фрей­зър, Джет Ли, Ма­рия Бе­ло, Джон Ха­на, Ми­шел Йео и др. 22:15 “Внед­ре­ни в час 2” – с уч. на Ча­нинг Тей­тъм, Джо­на Хил, Айс Кюб, Пи­тър Стор­меър, Ам­бър Сти­вънс и др. 00:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:00 “Трябва­ше да си ти” – с уч. на Кор­бин Бър­нсен, Дже­ни­фър Луис, То­ри Де­Ви­то, Май­къл Рей­ди и др. /п/ 03:10 “Ин­га Линд­стрьом: Моят лю­бим съ­сед” – с уч. на Фран­цис­ка Шлат­нер, Ру­фус Бек, Ми­ра Бар­ту­шек, Але­кзан­дър Кол и др. /п/ 

 Nova Sport

10:00 Фут­бол: Сал­форд Си­ти – Сти­въ­нидж, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 2 /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Барн­зли – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Но­тин­гам Фо­рест – Ман­чес­тър Юнай­тед (1998-99) /п/ 18:30 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 1-ви епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19) /п/ 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 31-ви епи­зод 23:15 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” – из­бра­но 08:30 “Веч­ни­те пес­ни” 09:00 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – из­бра­но 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 “Бук­мей­кър” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” -из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Со­цио­ло­зи на по­вик­ва­не” – док.филм на КА­НАЛ 3 18:00 До­ку­мен­та­лен филм на КА­НАЛ 3 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Со­цио­ло­зи на по­вик­ва­не” – док.филм на КА­НАЛ 3 00:00 НО­ВИ­НИ 00:15 До­ку­мен­та­лен филм на КА­НАЛ 3 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *