ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 АПРИЛ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:00 Най-доб­ра­та ра­бо­та за ку­че­та до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 07:00 Денят за­поч­ва сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 12:00 По све­та и у нас 12:30 Ве­лик­ден­ско пос­ла­ние и Бла­гос­ло­вия “Ур­би ет Ор­би” на па­па Фран­циск пряко пре­да­ва­не от Ва­ти­ка­на 13:05 Фол­клор­на тан­цо­ва па­но­ра­ма 13:45 Ор­кес­тър без име иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1981г./, ре­жи­сьор Люд­мил Кир­ков, в ро­ли­те: Вел­ко Къ­нев, Па­вел Поп­пан­дов, Фи­лип Три­фо­нов, Геор­ги Ма­ма­лев, Ка­те­ри­на Ев­ро, Ма­рия Ка­вар­джи­ко­ва и др. 15:45 Из­бо­ри 2021: Оча­ква­не­то пряко пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас 18:40 Из­бо­ри 2021: Раз­връз­ка­та пряко пре­да­ва­не 00:30 Здра­вей, брат­ко иг­ра­лен филм /Ита­лия, 2016г./, ре­жи­сьор Ни­ко­ла Бар­на­ба, в ро­ли­те: Фаб­ри­цио Нар­ди, Ни­ко ди Рен­цо, Бе­не­де­та Бо­ко­ли и др. 02:10 Лю­бов­та е слож­но не­що иг­ра­лен филм/п/ 03:35 Ту­ри­зъм.бг /п/ 04:10 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:40 Ре­ли­гия­та днес /п/

bTV

05:10 “COOLt” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, еп.2 06:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.3 07:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 13:00 “Скри­ти чис­ла” – биог­ра­фи­чен, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тио­дор Мел­фи, в ро­ли­те: Ок­та­вия Спен­сър, Джа­нел Мо­не, Та­ра­джи Хен­сън, Глен Пауъл, Ке­вин Кос­тнър, Кир­стен Дънст, Джим Пар­сънс, Ма­хър­ша­ла Али и др. 14:00 bTV Но­ви­ни­те – пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021 14:10 “Скри­ти чис­ла” /про­дъл­же­ние/ 15:00 bTV Но­ви­ни­те – пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021 15:10 “Скри­ти чис­ла” /про­дъл­же­ние/ 17:00 “120 ми­ну­ти” – пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2021 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Но­вият пар­ла­мент” – спе­циал­но из­бор­но сту­дио с во­де­щи Ан­тон Хе­кимян и Све­тос­лав Ива­нов 23:00 “На пар­че­та” – три­лър, хо­рър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор М. Найт Ша­ма­лан, в ро­ли­те: Джеймс Ма­ка­вой, Хей­ли Лу Ри­чар­дсън, Брад Уилям Хенк, Аня Тей­лър-Джой, Ким Дай­рек­тър, Стър­линг Браун и др. [14+] 01:20 “Скри­ти чис­ла” /п/ – биог­ра­фи­чен, дра­ма, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2016) 03:40 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал, с.6, еп.3 04:00 “С мръс­на газ” – фен­тъ­зи, ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Пат­рик Лу­сие, в ро­ли­те: Ни­къ­лъс Кейдж, Ам­бър Хърд, Уилям Фик­тнър, Би­ли Бърк, Дей­вид Морс, Крис­та Кем­бъл, Том Ат­кинс и др. [16+]

bTV Action

05:15 “Монк” – се­риал, с.7, еп.2 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.7 – 9 11:00 “Труд­на ми­ше­на” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор Джон Ву, в ро­ли­те: Жан-Клод Ван Дам, Ян­си Бът­лър, Ланс Хен­рик­сен, Ар­нолд Вос­лу и др. 13:00 “Уми­рай труд­но 4.0” – ек­шън, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2007), ре­жи­сьор Лен Уай­зман, в ро­ли­те: Брус Уи­лис, Джъс­тин Лонг, Ти­мъ­ти Оли­фън­т, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Ма­ги Кю, Клиф Кър­тис и др. 15:30 “Лон­дон­град” – се­риал, еп.13, 14 17:30 “Да Знаеш Как” (2020 г.) – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, еп.19 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4, еп.10 18:45 “Кос­ве­ни жер­тви” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2002), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те: Ар­нолд Швар­це­не­гер, Джон Ле­гуи­за­мо, Фран­чес­ка Не­ри, Ила­йъс Ко­теас, Джон Тур­ту­ро, Клиф Кър­тис, Тай­лър Поу­зи и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Лю­си” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Люк Бе­сон, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Мор­ган Фрий­ман, Мин-Сик Чой, Пи­ло Ас­бик, Ана­лий Тип­тън и др. 23:45 “То” – дра­ма, хо­рър (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ан­дрес Му­ше­ти, в ро­ли­те: Бил Скар­сгард, Фин Ул­фхард, Ха­виер Бо­тет, Ни­къ­лъс Ха­мил­тън, Ме­гън Шар­пан­тие, Со­фия Ли­лис и др. [16+] 02:15 “Пур­пур­ният връх” – фен­тъ­зи, хо­рър (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ги­йер­мо дел То­ро, в ро­ли­те: Миа Ва­ши­ков­ска, Дже­си­ка Час­тейн, Чар­ли Хъ­нам, Том Хи­дъл­стън, Дъг Джоунс и др. [16+] 04:30 “Из­чез­на­ли” – се­риал, еп.8, 9

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.12, еп.1, 2 07:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.8, еп.7, 8 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.5 – 8 10:00 “Ле­де­на епо­ха: Го­ле­мият сблъ­сък” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри Майк Тър­ма­йер и Гей­лън Чу 12:00 “Тат­ко­ва гра­ди­на 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Фред Са­видж, в ро­ли­те: Ку­ба Гу­динг мл., Лок­лин Мън­ро, Ри­чард Гант, Та­ма­ла Джоунс, Пол Рей, Джо­шуа Мак­ле­рън и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 18:30 “Ко­ре­ни” /п/ – се­риал 19:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 20:30 “Из­по­вед­та на ед­на аме­ри­кан­ска бул­ка” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (тв филм, САЩ, 2005), ре­жи­сьор Дъг­лас Бар, в ро­ли­те: Ша­нън Ели­за­бет, Еди Мак­клин­ток, Алън Ван Спранг, Ка­ро­лин Скот и др. 22:30 “Съ­ни Бийч” – се­риал, еп.6 23:30 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал 00:30 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п/ – се­риал 03:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, 04:00 “Мар­къс” /п/ – се­риал

Nova TV

05:00 “Сък­ро­ве­но же­ла­ние” – с уч. на Дже­си Шрам, Люк Мак­фар­лан, Мар­къс Рос­нър, Ивон Чап­мън и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бъл­га­рия из­би­ра! Съ­бу­ди се” 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 13:00 “Ка­пан за ро­ди­те­ли” – с уч. на Лин­дзи Лоън, Де­нис Куейд, На­та­ша Ри­чар­дсън, Илейн Хен­дрикс и др. 15:45 “Бъл­га­рия из­би­ра! Не­дел­ята на NOVA” с Мая Кос­та­ди­но­ва 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:20 “Бъл­га­рия из­би­ра! Не­дел­ята на NOVA” с Мая Кос­та­ди­но­ва 17:50 “Из­бор­но сту­дио Бъл­га­рия из­би­ра! Но­ви­те де­пу­та­ти” с Вик­тор Ни­ко­лаев и Ни­ко­лай Дой­нов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:35 “Из­бор­но сту­дио Бъл­га­рия из­би­ра! Но­ви­те де­пу­та­ти” с Вик­тор Ни­ко­лаев и Ни­ко­лай Дой­нов 00:00 “Тер­ми­на­тор: Спа­се­ние” – с уч. на Крис­чън Бейл, Сам Уор­тин­гтън, Ан­тон Йел­чин, Хе­ле­на Бо­нъм Кар­тър, Муун Блъд­гуд, Джейн Але­кзан­дър и др. 01:50 “Стък­ле­ният за­мък” – с уч. на Бри Лар­сън, Уди Ха­рел­сън, Нао­ми Уотс, Макс Грий­нфилд и др. 04:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риал, се­зон 16 /п/

Nova Sport

17:30 Бас­кет­бол: Ди­на­мо Са­са­ри – Вир­тус Бо­лоня Ита­лиан­ска бас­кет­бол­на Се­рия А – /п/ 09:30 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Брен­тфорд Чем­пиън­шип – /п/ 11:30 Хо­кей на лед Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, пле­йо­фи – /п/ 13:30 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бас­ко­ния Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 15:15 Но­ви­ни 15:30 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 16:00 Хо­кей на лед Кон­ти­нен­тал­на хо­кей­на ли­га, пле­йо­фи – ди­рек­тно 18:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 19:30 Бас­кет­бол: Бур­гос – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – ди­рек­тно 21:15 Ку­па на Гер­ма­ния: Об­зор пре­да­ва­не за гер­ман­ски фут­бол (2020-21) – /п/ 21:45 Фут­бол: Па­на­ти­най­кос – ПАОК Су­пер ли­га на Гър­ция – /п/ 23:45 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Бас­ко­ния Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – /п/ 01:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

 NovaNews

05:50 Пулс /п/ 06:30 Без ре­зер­ва­ция 07:00 Бъл­га­рия из­би­ра! Съ­бу­ди се 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 В доб­ра фор­ма 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Ев­ро­макс 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Биз­не­сът 15:40 Шоу­биз­нес 15:45 Бъл­га­рия из­би­ра! Не­дел­ята на NOVA 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:20 Бъл­га­рия из­би­ра! Не­дел­ята на NOVA 17:50 Из­бор­но сту­дио Бъл­га­рия из­би­ра! Но­ви­те де­пу­та­ти 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:35 Из­бор­но сту­дио Бъл­га­рия из­би­ра! Но­ви­те де­пу­та­ти 00:00 Ис­то­рии от све­та 00:30 Ус­ко­ре­ние 01:00 Из­бор­но сту­дио Бъл­га­рия из­би­ра! Но­ви­те де­пу­та­ти /п/ 04:00 Дру­го­то ли­це /п/ 04:30 Ни­чия земя /п/

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *