ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4039 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” 2 – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Бак­стър – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4040 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Со­фия 8-се­риен – тв филм /Ру­сия, 2016 г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Але­ксей Ан­дриа­нов, в ро­ли­те: Ма­рия Ан­дрее­ва, Ев­ге­ни Ци­га­нов, На­деж­да Мар­ки­на и др. 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Връч­ва­не на наг­ра­ди­те “Мис­тър и Ми­сис Ико­но­ми­ка 2018” 00:30 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:30 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:30 Со­фия – тв филм /1 епи­зод/п/ 03:35 Джо­бът на Гос­под – иг­ра­лен филм /п/(12)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Гим­на­зия за чу­до­ви­ща: Прик­лю­че­ния­та на приз­рач­ния от­ряд” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, еп. 13 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 71 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 63 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 157 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 61 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Вът­реш­на си­гур­ност”- се­риал, с. 5, еп. 3 01:00 “Къ­ща от кар­ти” – се­риал, с. 5, еп. 2 02:00 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9 04:50 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 11, еп. 112

bTV Action

05:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 10 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 2 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 10 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 23 11:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 3 12:00 “Сто­те” – се­риал, с.4, еп. 13 13:00 “Убий­ствен фи­нал” – три­лър (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Пе­не­ло­пи Буй­те­нуис, ак­тьо­ри – Джо­си Ло­рън, Ниал Ма­тър, Шо­на Йо­хан­сен, Са­ра Стрейндж и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6 еп. 3 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 11 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 1 18:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 4 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 4, еп. 1 20:00 Пре­мие­ра: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 12 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Мая­ми Вайс” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, Гер­ма­ния, Па­раг­вай, Уру­гвай, 2006), ре­жи­сьор – Май­къл Ман, ак­тьо­ри – Ко­лин Фа­рел, Джей­ми Фокс,  Ли Гонг, Киъ­ран Хайндс и др. 00:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 12 01:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 1 02:30 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с. 2 еп. 3 03:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 1 04:30 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 4

bTV Comedy

05:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 06:00 ” Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал 10:00 “Мно­го ва­жен филм” – ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Дей­вид Зу­кер, ак­тьо­ри – Трейс Аб­кинс, Ке­вин Фър­ли, Кел­си Гра­мър, Гоф­ри Аренд, Скот Бей­ли, Даян Лин Ба­рън и др. 12:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 7 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 7 00:00 “Мно­го ва­жен филм” – ко­ме­дия (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Дей­вид Зу­кер, ак­тьо­ри – Трейс Аб­кинс, Ке­вин Фър­ли, Кел­си Гра­мър, Гоф­ри Аренд, Скот Бей­ли, Даян Лин Ба­рън и др. 02:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

Nova TV

05:20 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни”- те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм 01:30 “Мо­тив” – се­риен филм, 4 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бор­до – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Гай­зли – Флий­тууд Таун, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 18:30 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 14-и епи­зод, пов­то­ре­ние 19:30 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 16-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ни­ца – Ан­же, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:55 Билярд: Мос­ко­ни къп, пър­ви ден 02:25 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:40 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:40 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 21:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 22:30 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 23:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live”  /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *