HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 МАРТ

bTV

05:00 “К­ое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 05:30 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:00 “Ка­то на ки­но” – пре­да­ва­не за ки­но с во­дещ Ми­хаил Дю­зев 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Не­поз­на­ти­ТЕ” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Чу­жде­не­цът­” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Бъл­га­рия, 2012), ре­жи­сьор – Ни­ки Ил­иев, ак­тьо­ри – Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Саня Бо­ри­со­ва, Ни­ки Ил­иев, Кат­рин Го­тие, Елен Ко­ле­ва, Ва­лен­тин Го­шев, Асен Бла­теч­ки, Крис­тоф Лам­бер и др. 15:00 “Бъ­лга­ри на три мо­ре­та” 16:00 bTV До­ку­мен­ти­те 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Г­ла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу 21:30 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 22:30 “Жи­во­тът на Пи” – дра­ма, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Анг Лий, ак­тьо­ри – Же­рар Де­пар­ди­йо, Ир­фан Кхан, Та­бу, Су­раж Шар­ма, Рейф Спол и др. 00:20 “Д­нев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.6, еп.8 01:10 “Ко­смос­” – науч­но-по­пуля­рна по­ре­ди­ца 02:10 “Жи­во­тът на Пи” – дра­ма, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Анг Лий, ак­тьо­ри – Же­рар Де­пар­ди­йо, Ир­фан Кхан, Та­бу, Су­раж Шар­ма, Рейф Спол и др. 02:40 “П­рия­те­ли” /п./ – се­риал 04:10 “Тъ­рси се…” /п./ – ток­шоу

Nova TV

05:00 “К­ни­га за джун­гла­та: Ис­то­рия­та на Мауг­ли” – с уч. на Бран­дън Бей­кър, Ра­йън Тей­лър, Шър­ман Хауърд, Клан­си Браун и др. /п/ 06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Не­по­роч­на­та Джейн” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “И­деал­но­то мо­ми­че” – с уч. на Ан­на Хът­чи­сън, Джо­на­тан Пат­рик Мур, Гейл О’­Грей­ди, Кос­тас Ман­ди­лор, Да­на Дей­вис, До­риан Хеъ­рууд и др. 14:15 “Лю­бов меж­ду ре­до­ве­те” (пре­мие­ра) – с уч. на Леа Ре­ни, Крис­то­фър Тър­нър, Ше­ри­лин Уил­сън и др. 16:00 “Аз оби­чам Бъл­га­рия” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ко­шма­ри в кухн­ята” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ка­пи­тан Аме­ри­ка: Зав­ръ­ща­не­то на пър­вия от­мъс­ти­тел” (пре­мие­ра) – с уч. на Крис Евънс, Са­мюел Джак­сън, Скар­лет Йо­хан­сон, Ро­бърт Ред­форд, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 22:50 “Са­мо един свят не сти­га” – с уч. на Пиърс Брос­нан, Со­фи Мар­со, Ро­бърт Кар­лайл, Джу­ди Денч, Де­нис Ри­чърдс и др. 01:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 02:00 “Лю­бов меж­ду ре­до­ве­те” – с уч. на Леа Ре­ни, Крис­то­фър Тър­нър, Ше­ри­лин Уил­сън и др. /п/ 03:45 “И­деал­но­то мо­ми­че” – с уч. на Ан­на Хът­чи­сън, Джо­на­тан Пат­рик Мур, Гейл О’­Грей­ди, Кос­тас Ман­ди­лор, Да­на Дей­вис, До­риан Хеъ­рууд и др. /п/

TV Comedy

05:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “П­ред­гра­дие” – се­риал, с.3 07:00 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.2 08:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 09:00 “К­луб “Ве­се­лие”- се­риал, с.5 10:00 “До жи­вот” – дра­ма­тич­на, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен САЩ, 1999), ре­жи­сьор – Тед Дем, ак­тьо­ри – Еди Мър­фи, Мар­тин Ло­рънс, Бър­ни Мак, Об­ба Ба­ба­тун­де, Ник Ка­са­ветс и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал, с. 9 18:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 19:30 “По сре­да­та” – се­риал 20:30 “Сам вкъ­щи” –  ко­ме­дия (САЩ, 1990), ре­жи­сьор –  Крис Къ­лъм­бъс, ак­тьо­ри – Да­ниел Стърн, Ма­ко­ли Къл­кин, Джон Кан­ди, Джо Пе­ши, Джон Хърд и др. 22:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.3 23:30 “С­то­ли­ча­ни в по­ве­че” – ко­ме­диен се­риал 02:30 “Му­тра по за­мес­тва­не” – се­риал 03:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./- се­риал 04:00 “К­луб “Ве­се­лие” /п./- се­риал

Nova Sport

05:15 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Троа – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 21-и епи­зод, пов­то­ре­ние 12:35 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Си­ти – Чел­си (2009-10), пов­то­ре­ние 13:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ли­вър­пул – Ню­ка­съл Юнай­тед (1996-97), пов­то­ре­ние 13:30 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 25-и епи­зод 14:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 16:00 Фут­бол: Каен – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 18:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 29-и епи­зод 21:00 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2018, тре­ти ден, ди­рек­тно 01:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 03:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 03:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп. 8,9,10 11:00 “Па­са­жер 57” –  ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Ке­вин Хукс, ак­тьо­ри – Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Алекс Дат­чър, Брус Гри­нууд, Ро­бърт Хукс и др. 12:30 “Бой­ни ко­ра­би” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Пи­тър Бърг, ак­тьо­ри –  Тей­лър Кич, Але­ксан­дър Скар­сгард, Брук­лин Де­кър, Риа­на, Та­да­но­бу Аса­но, Лиъм Ний­сън и др.  15:00 “А­ге­нет Х” – се­риал, еп.3,4 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “От люл­ка до гроб” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Джет Ли, Ди Ем Екс, Габ­риел Юн­иън, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Мъ­жът с же­лез­ни­те юм­ру­ци” – ек­шън (САЩ, Хонк Конг, 2012), ре­жи­сьор – РЗА, ак­тьо­ри – РЗА, Ръ­сел Кроу, Лу­си Лиу, РЗА, Дейв Бау­тис­та, Бай­рън Ман, Пам Гриър, Джей­ми Чънг,  Кунг Ле, Да­ниъл Ву и др. 00:00 “Па­са­жер 57” –  ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 1992), ре­жи­сьор – Ке­вин Хукс, ак­тьо­ри – Уес­ли Снайпс, Брус Пейн, Том Сай­змор, Ели­за­бет Хър­ли, Алекс Дат­чър, Брус Гри­нууд, Ро­бърт Хукс и др. 01:45 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.9,10 03:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “Мъ­жът с же­лез­ни­те юм­ру­ци” – ек­шън (САЩ, Хонк Конг, 2012), ре­жи­сьор – РЗА, ак­тьо­ри – РЗА, Ръ­сел Кроу, Лу­си Лиу, РЗА, Дейв Бау­тис­та, Бай­рън Ман, Пам Гриър, Джей­ми Чънг,  Кунг Ле, Да­ниъл Ву и др

. Kanal 3

06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Уи­кенд с Ро­си”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 10:30 Те­ле­мар­кет 10:45 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва/п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 “Ве­чни­те пес­ни” 13:00 “В­се­ки сле­до­бед”, из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 Те­ле­мар­кет 14:30 “Без мон­таж”, из­бра­но от сед­ми­ца­та 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Tоп Шоп 15:30 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 15:55 Те­ле­мар­кет 16:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 “Па­та­рин­ски Live”/п/ 20:30 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва 21:00 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 00:30 НО­ВИ­НИ/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

БНТ

05:05 Дой­че ве­ле: Шифт 05:20 Как се пра­ви? до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 05:45 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм 07:35 Пик­сел Пин­ки ани­ма­цио­нен филм 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 #Ев­ро­па Ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Пе­тър Геор­гиев 13:00 Час­тни­те му­зеи в Че­хия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:25 Све­тов­на ку­па по ски ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Сла­лом /мъ­же, 2 манш/ пряко пре­да­ва­не от Кран­ска го­ра /Сло­ве­ния/ 14:30 Бо­тев – в сянка­та на па­мет­ни­ка до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2015г./, ре­жи­сьор Жез­ко Да­ви­дов 15:35 Кра­де­цът на прас­ко­ви иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1964г./, ре­жи­сьор Въ­ло Ра­дев, в ро­ли­те: Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Ра­де Мар­ко­вич, Ми­хаил Ма­хай­лов, Наум Шо­пов, Иван Бра­та­нов и др. 17:00 Не­поз­на­та земя 17:30 Спор­тна трес­ка Об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 Ули­чно из­кус­тво в Рим до­ку­мен­та­лен филм /2, пос­лед­на част/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Мър­тве­цът на Мег­ре /115г. от рож­де­ние­то на Жорж Си­ме­нон/ иг­ра­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, ре­жи­сьор Джон Ий­ст, в ро­ли­те: Роуън Ат­кин­сън, Иън Пу­лес­тън-Дей­вис, Лио Стар и др.(14) 22:20 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 22:35 Нощ­ни пти­ци 23:35 Фо­рест Гъмп иг­ра­лен филм /САЩ, 1994г./, ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те: Том Ханкс, Ро­бин Райт, Га­ри Си­нийз, Са­ли Фийлд и др. 02:00 Ко­лек­ция­та тв филм /2 епи­зод/п/ (14) 03:00 Дой­че ве­ле: Шифт 03:15 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 04:15 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 1 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 До­ку­мен­та­лен филм 07:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 13:00 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 14:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров, (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, (п) 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ 18:35 “Ш­оу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 19:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, (п) 20:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 21:00 “Май­стор­ски клас”, (п) 22:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на 23:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва, (п) 01:00 “Ка­ра­мел­” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 03:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на, (п) 04:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п)

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *