HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 МАРТ

БНТ1

05:05 В ка­дър – Ко­мит­ски тай­ни
/п/ 05:35 Ис­то­рия.bg 1240 г. – Хан Кар­дам /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки – дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 13:25 Све­тов­на ку­па по ски – ал­пий­ски дис­цип­ли­ни: Ги­гант­ски сла­лом /мъ­же, 2 манш/ пряко пре­да­ва­не от Край­нска го­ра /Сло­ве­ния/ 14:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 15:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­дещ Ирен Ле­ви 15:55 Язо­ве­цът
/110 г. от рож­де­ние­то на Еми­лия­н Ста­нев/ – тв филм /Бъл­га­рия, 1981 г./, ре­жи­сьор Па­вел Пав­лов, в ро­ли­те Не­ве­на Ко­ка­но­ва, Ан­тон Гор­чев, Ле­да Та­се­ва и др. 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен – ку­ли­нар­но риа­ли­ти с во­дещ Ути Бъч­ва­ров 19:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Въз­глав­нич­ки­те 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:20 Пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри 2017: Гла­со­ве­те на Бъл­га­рия 20:50 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Шоу­то на Ка­на­ла Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 22:00 Кръс­тни­кът 3 – иг­ра­лен филм /САЩ, 1990г./, ре­жи­сьор Фран­сис Форд Ко­по­ла, в ро­ли­те Ал Па­чи­но, Даян Кий­тън, Та­лия Ша­йър, Ан­ди Гар­сия и др. (16) 00:50 По­солс­тво­то – тв филм /8 епи­зод/п/ 02:00 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /8 епи­зод /п/ 03:30 Биб­лио­те­ка­та /п/ 04:30 Мал­ки ис­то­рии
/п/

bTV

06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 6, еп. 20,21 08:00 “Та­зи съ­бо­та” – пре­да­ва­не с Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 Cool…T – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 1, еп. 15 13:00 “Ме­чта­тел­” – дра­ма (САЩ, 2005), ре­жи­сьор – Д­жон Га­тинс, ак­тьо­ри –  Кърт Ръ­сел, Да­ко­та Фа­нинг, Крис Крис­то­фър­сън, Ели­за­бет Шу, Дей­вид Морс, Фре­ди Род­ри­гес, Луис Гуз­мън и др. 15:00 “В­ръз­ки” – се­риал, с. 2, еп. 6 16:00 “Ма­рма­лад­” – ток­шоу 18:00 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Пъ­рси Джак­сън и бо­го­ве­те на Олимп: Мо­ре­то на чу­до­ви­ща­та” – фе­нтъ­зи,  прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Тор Фрой­ден­тал, ак­тьо­ри – Ло­ган Лър­ман, А­лек­сан­дра Да­да­рио, Дъг­лас Смит, Ле­вин Рам­бин, Бран­дън Т. Джак­сън, Джейк Ей­бъл, Ан­тъ­ни Хед, С­тен­ли Ту­чи, Ней­тън Фи­лиън и др. 22:30 “Хи­щни­ци” – ек­шън,три­лър,  ужа­си, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2010), ре­жи­сьор – Ни­мрод Ан­тал, ак­тьо­ри – Ей­дриън Броу­ди, То­пър Грейс, Алис Бра­га, Уол­тън Го­гинс, Олег Так­та­ров, Ло­рънс Фиш­бърн, Да­ни Тре­хо, Луис Оза­ва Чан­гчиен, Ма­хер­ша­ла Али, Ка­ри Джоунс, Бра­йън Стийл, Де­рек Миърс и др. 00:00 “Че­рве­ния­т скор­пион” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1988), ре­жи­сьор – Йо­зеф Зи­то, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, М. Емет Уолш, Ал Уайт и др. 01:50 “До­кос­ва­не” – се­риал, с. 2, еп. 7 02:30 “Ма­рма­лад­” /п./ – ток­шоу 04:10 “Ка­рбов­ски: Вто­ри план” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски

bTVAction

05:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с. 5, еп. 11 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 6, еп. 4-6 11:00 “Ла­рго Уинч” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, т­ри­лър (Фран­ция, Бел­гия, 2008), ре­жи­сьор – Же­ром Сал, ак­тьо­ри – То­мер Сис­ли, К­рис­тин Скот То­мас, П­ред­раг Ми­ки Ма­ной­ло­вич, Ме­ла­ни Тие­ри, Ра­ди­вое Бук­вич, Ка­рел Ро­ден, Сти­вън Уо­дин­гтън и др. 13:00 “У­ми­рай труд­но: Денят нас­тъ­пи” – ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Джон Мур,ак­тьо­ри – Се­бас­тиан Кох, Ме­ри Ели­за­бет Уин­стед, Юлия Сни­гир,Ам­ау­ри Но­лас­ко, Коул Хау­зър, Д­жей Кор­тни, Б­рус Уи­лис, Ан­на Сер­геев­на Вяли­ци­на и др. 15:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 11,12 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “В ти­ла на вра­га” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Д­жон Мур, ак­тьо­ри – Оуен Уил­сън, Джийн Хек­мън, Гей­бриъл Махт, Чарлс Ма­лик Уит­фийлд, Дей­вид Кийт, Олек Кру­па, Жоа­ким де Ал­мей­да, Вла­ди­мир Маш­ков, Мар­ко Иго­нда и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “С­ка­тав­ки” (САЩ, 2010), ре­жи­сьор –  Ке­вин Смитч ак­тьо­ри – Фред Ар­ми­сен, Трей­си Мор­ган, Джим Нор­тън, Брус Уи­лис, Джей­сън Лий, Шон Уилям Скот, Ра­ши­да Джоунс, Адам Броу­ди, Ги­лер­мо Диаз, Ке­вин По­лак, Ми­шел Трах­тен­бърг и др. 00:00 “Е­по­ха на ге­рои” – вое­нен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2011), ре­жи­сьор – Ей­дриан Ви­то­рия, ак­тьо­ри – Шон Бийн, Да­ни Да­йър, Ак­сел Хе­ни, Иза­бе­ла Ми­ко, Сти­вън Уо­търс, Иън Рос, Ро­си Фел­нер, Ерик Мад­сен и др. 02:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 6, еп. 4, 5 04:00 “Ни­нджа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор – И­сак Фло­рен­тин, ак­тьо­ри – С­кот Ад­кинс, Кейн Ко­си­ги, Ми­ка Хи­джи и др.

bTV COMEDY

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – ко­ме­диен се­риал 06:00 “О­не­зи от пар­те­ра” – се­риал 07:00 “До­бре дош­ли в Шве­ция” – се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 3 09:00 “Майк и Мо­ли”- се­риал, с.4 10:00 “Ру­би Спаркс: Меч­та­но­то мо­ми­че” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри – Д­жо­на­тан Дей­тън, Ва­ле­ри Фа­рис, ак­тьо­ри – Пол Да­но, Ел­иът Гулд, Ал­иа Шау­кат, Ан­то­нио Бан­де­рас, Зои Ка­зан,Стив Ку­ган, Де­бо­ра Ан Уол, Анет Бе­нинг и др. 12:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 15:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 17:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 18:30 “П­рия­те­ли” /п./ – се­риал 19:30 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 20:30 Пре­мие­ра: “В­сич­ко ке объ­рка” – ко­ме­дия (Фран­ция, 2015), ре­жи­сьо­ри – Ни­ко­ла Бе­на­му, Фи­лип Ла­шо, ак­тьо­ри – Фи­лип Ла­шо, Алис Да­вид, Вен­сан Де­заня, Та­рек Бу­да­ли и др. 22:30 Пре­мие­ра: “О­не­зи от пар­те­ра” – се­риал, еп. 5,6 23:30 “С­тъп­ка по стъп­ка” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “До­бре дош­ли в Шве­ция”
/п./ – ко­ме­диен се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” /п./ – ко­ме­диен се­риал 04:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:30 “Хо­тел Тран­сил­ва­ния” – ани­ма­цио­нен филм 07:00 “Ме­ди­ци” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Ле­ген­да за езе­ро­то” – с уч. на Еми­ли Уот­сън, Дей­вид Мо­ри­си, Крейг Хол , Браян Кокс и др. 15:10 “С­та­ри ку­че­та” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Ро­бин Уилямс, Ке­ли Прес­тън, Мат Ди­лън, Ан- Мар­грет и др. 17:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Иг­ри­те на гла­да: Сой­ка-прис­ме­хул­ка – Част 2” (пре­мие­ра) – с уч. на  Дже­ни­фър Ло­рънс, Джош Хъ­чър­сън, Лиам Хем­суърт, Джу­лиан Мур, Ели­за­бет Банкс, Уди Ха­рел­сън, Стен­ли Ту­чи, Фи­лип Сий­мур Хоф­ман и др. 23:00 “Ф­рий­дъм­ленд” – с уч. на Джу­лиан Мур, Са­мюел Джак­сън, Ан­тъ­ни Ма­ки, Уилям Фор­сайт и др. 01:50 “С­та­ри ку­че­та” – с уч. на Джон Тра­вол­та, Ро­бин Уилямс, Ке­ли Прес­тън, Мат Ди­лън, Ан- Мар­грет и др. /п/ 04:40 “Ле­ген­да за езе­ро­то” – с уч. на Еми­ли Уот­сън, Дей­вид Мо­ри­си, Крейг Хол , Браян Кокс и др. /п/

Но­ва Спорт

05:00 Край на прог­ра­ма­та 10:00 Фут­бол: Бор­до – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Блек­бърн Роу­върс – Уи­гън Ат­ле­тик (2007-08), пов­то­ре­ние 14:30 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2017, вто­ри ден, пър­ва се­сия, ди­рек­тно 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Бол­тън Уон­дъ­рърс – Бир­мин­гам (2002-03), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Хъ­дър­сфийлд Таун – Ню­ка­съл Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи, ди­рек­тно 21:25 Дартс: От­кри­то пър­венс­тво на Ве­ли­коб­ри­та­ния 2017, вто­ри ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 01:00 Еле­ктрон­ни спор­то­ве: ESL 2017 – CS:GO, вто­ри ден 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BIT

05:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, спе­циал­но из­да­ние, пос­ве­те­но на на­цио­нал­ния праз­ник 3 март 06:00 “С­та­жан­та”, ав­тор­ска руб­ри­ка на Са­шо Ди­ков 07:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 08:00 “Съ­ве­ти­те на Ла­зар” бе­зо­пас­ни и по­лез­ни тре­ни­ров­ки за до­бър то­нус 08:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 09:30 “На­ръч­ник на прик­лю­че­не­ца”, до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 10:00 “По­том­ци­те”­до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти , ав­тор Зли­ти­мир Йо­чев 10:30 Га­ла-кон­церт на кон­кур­са “Ор­фее­во из­вор­че” 2015 го­ди­на 11:30 “А­ме­ри­кан­ски ис­то­рии” 12:00 Из­бра­но: “Ку­лтур­Но” 12:30 Би Ай Ти ин­тер­вю с во­дещ Сил­вия Ве­ли­ко­ва 13:00 Кон­церт на Точ­ка БГ 14:30 “Мо­ми­че­то с пер­ле­на­та оби­ца”,дра­ма, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Люк­сем­бург, 2003 г., ре­жи­сьор Пи­тър Уе­бър; в ро­ли­те Ки­лиън Мър­фи, Ко­лин Фърт, Ала­ки­на Ман, Скар­лет Йо­хан­сон, Том Уил­кин­сън и др. 16:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, спе­циал­но из­да­ние, пос­ве­те­но на на­цио­нал­ния праз­ник 3 март 17:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п)” 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява”, съв­мес­тна руб­ри­ка на Сдру­же­ние “Бъ­лгар­ска ис­то­рия” и Би Ай Ти 18:30 “Ми­на­ло (не)свър­ше­но” с Ев­ге­ний Ми­хай­лов, нов се­зон 19:30 Уи­кенд но­ви­ни с Же­ни Ца­нев LIVE 20:00 Це­ре­мо­ния по из­ди­га­не­то на бъл­гар­ския флаг в Чи­ка­го LIVE 21:00 “Ма­кга­хан, за­щит­ни­кът на бъл­гар­ска­та сво­бо­да”, до­ку­мен­та­лен филм на Би Ай Ти 21:15 “Па­лми в сне­га”, дра­ма, Ис­па­ния, 2015 г. сце­на­рист Сер­джо Г. Сан­чес; ре­жи­сьор Фер­нан­до Мо­ли­на; в ро­ли­те Ма­рио Ка­сас, Ад­риа­на Уга­рте, Ла­йа Кос­та, Ма­ка­ре­на Гар­сия, Ален Ер­нан­дес, Бер­та Вас­кес, Дже­дже Апа­ли, Да­ниел Грао и др 00:00 “На­ши­те ге­рои” 00:30 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 01:30 “Ма­кга­хан, за­щит­ни­кът на бъл­гар­ска­та сво­бо­да”, до­ку­мен­та­лен филм 01:45 Це­ре­мо­ния по из­ди­га­не­то на бъл­гар­ския флаг в Чи­ка­го 02:45 “Ми­на­ло (не)свър­ше­но” с Ев­ге­ний Ми­хай­лов, нов се­зон, (п) 03:45 “Па­лми в сне­га”, дра­ма, Ис­па­ния, 2015 г. сце­на­рист Сер­джо Г. Сан­чес; ре­жи­сьор Фер­нан­до Мо­ли­на; В ро­ли­те: Ма­рио Ка­сас, Ад­риа­на Уга­рте, Ла­йа Кос­та, Ма­ка­ре­на Гар­сия, Ален Ер­нан­дес, Бер­та Вас­кес, Дже­дже Апа­ли, Да­ниел Грао и др

КА­НАЛ 3

07:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:15 “С­порт в обе­кти­ва” /п/ 08:00 “Ча­сът на кме­та” /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев” /п/ 10:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Без мон­таж” 12:00 “Ку­хнята на Звез­дев” /п/ 12:30 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” /п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 Те­ле­мар­кет 16:30 “Спорт в обе­кти­ва” след Лев­ски – ЦСКА-Со­фия 18:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:00 Па­та­рин­ски LIVE 20:30 Без мон­таж, из­бра­но от сед­ми­ца­та 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Без мон­таж” 22:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 23:00 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 “С­порт в обе­кти­ва /п/ 00:15-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *