ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 НОЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Пре­дис­то­рия­та: Бо­го­ве и пок­лон­ни­ци – до­ку­мен­та­лен филм /5 епи­зод/ 14:05 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 14:45 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:05 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца тв филм /15 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 30 го­ди­ни от пром­яна­та 22:00 БНТ на 60 23:00 По све­та и у нас 23:30 Рав­нос­мет­ки­те на пре­хо­да: Па­ро­ла “Де­мок­ра­ция” – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014 г./, ре­жи­сьор Олег Ко­ва­чев 00:25 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:25 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:25 Сък­ро­ви­ще в дво­ре­ца – тв филм /15 епи­зод/п/ 03:35 Мал­ки ис­то­рии /п/ 04:35 Днес и ут­ре

bTV

05:00 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.10 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с.2, еп.47 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.7, еп.2 16:00 “Кли­ни­ка на ко­ра­ло­вия ос­тров” – се­риал, еп.7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, еп.3 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги ” – се­риал, еп.14 21:00 “Фер­ма­та: Нов свят” – риа­ли­ти, с.5 22:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.26 (пос­ле­ден) 00:30 “Вто­ри шанс” /п/ – се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.21 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.3 10:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.13 11:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.30 12:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.3 13:00 “Хер­ку­лес и ама­зон­ки­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (тв филм, САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, в ро­ли­те Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ро­ма Дау­ни, Май­къл Хърст и др. 15:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.22 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.4 17:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.4 18:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.31 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.21 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “В до­ли­на­та на на­си­лие­то” – уес­търн, ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тай Уест, в ро­ли­те Итън Хоук, Джон Тра­вол­та, Таи­са Фар­ми­га, Ка­рън Ги­лън, Джеймс Ран­сън и др. [14+] 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.21 01:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп.14 02:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.22 03:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.5, еп.4 04:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал, еп.31

bTV Comedy

05:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.6, еп.3, 4 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.7, 8 10:00 “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, 2015), ре­жи­сьо­ри То­би Ген­кел и Шон Мак­кор­мак 12:00 “По сре­да­та” – се­риал 13:00 “Су­пер еки­паж” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.95 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп.1 18:00 Пре­мие­ра: “По сре­да­та” – се­риал, с.9, еп.14, 15 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с.10, еп.7 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en.46 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.3, еп.22, 23 23:00 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2, еп.10, 11 00:00 “Свал­ки в об­ла­ци­те” – ко­ме­дия (Ис­па­ния, 2013), ре­жи­сьор Пед­ро Ал­мо­до­вар, в ро­ли­те Ан­то­нио Бан­де­рас, Пе­не­ло­пе Крус, Ху­го Сил­ва, Ми­гел Сил­вес­тре, Ха­виер Ка­ма­ра, Хо­се Ма­рия Яс­пик, Ло­ла Дуеняс, Се­си­лия Рот, Пас Ве­га, Блан­ка Суа­рес и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “По сре­да­та” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 3 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти 22:00 “Пътят на чес­тта” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Го­мор” – се­риен филм, се­зон 1 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:45 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лу­тън Таун – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: ЦСКА Мос­ква – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Хо­кей на лед: Ба­рис – ЦСКА Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 12-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 22:00 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 23:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “ОФА­НЗИ­ВА с Лю­бо Ог­нянов” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *