Топ теми

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 СЕПТЕМВРИ

 БНТ

05:25 Бъл­га­рия от край до край 8 /п/ 05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /13 епи­зод /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 08:30 По све­та и у нас 08:45 Ис­то­рия.bg – Уби­тия­т ми­нис­тър-пред­се­да­тел /п/ 09:55 Йо­сиф и Ма­рия – тв филм /Бъл­га­рия, 1994г./, ре­жи­сьор Ми­лен Ни­ко­лов, в ро­ли­те Пла­мен Си­ра­ков, Жо­ре­та Ни­ко­ло­ва, Еми­лия Ра­де­ва и др. 10:50 Кап­ри – тв филм /56 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­щем с бе­ли­те ко­не – тв филм /5 част/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 13:55 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Ри­царят на Бяла­та да­ма – тв филм /3, пос­лед­на се­рия/ 15:30 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Кап­ри – тв филм /57 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Бъл­га­рия от край до край 8 18:50 За­ная­ти­те – до­ку­мен­та­лен филм 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 3 – тв филм /14 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пе­тър Пър­ви – за­ве­ща­ние­то – тв филм /2 епи­зод/ (14) 21:45 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /9 епи­зод/ 22:35 Как­во ще се слу­чи 2-  до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас 23:30 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /7 епи­зод/(12) 00:15 Ис­то­рия.bg – Уби­тия­т ми­нис­тър-пред­се­да­тел /п/ 01:25 Пе­тър Пър­ви – за­ве­ща­ние­то – тв филм /2 епи­зод/п/ (14) 02:20 Ге­ният Пи­ка­со – тв филм /9 епи­зод/п/ 03:20 Как­во ще се слу­чи 2 – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:45 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти 04:10 Из­кус­тво­то на 21 век 04:40 За­ко­нът на Дойл 2 – тв филм /7 епи­зод/п/(12) 

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с. 2, еп. 21 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, с. 2, еп. 6 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 6, еп. 36 16:00 “Страх да оби­чаш” – се­риал, с. 2, еп. 6 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 2, еп. 1 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 85 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп. 80 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп. 55 22:30 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 7 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 1 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 17 01:40 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:10 “Пре­ди обед” /п/ 04:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 04:50 “Опа­сни ули­ци” /п/ – се­риал 

bTV Comedy

05:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с. 5, еп. 10, 11 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че”
/п/ – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 09:00 “Бъл­га­ри на три мо­ре­та” /п/ – ту­рис­ти­чес­ко риа­ли­ти (2016), еп. 1 10:00 “О, брат­ко, къ­де си?” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьо­ри Джоуел Коен и Итън Коен, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Джон Тур­ту­ро, Тим Блейк Нел­сън, Джон Гуд­ман, Хо­ли Хън­тър, Май­къл Ба­да­лу­ко, Уейн Дю­вал и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 13:00 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 15:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп.39 16:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 52 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2019), еп. 27, 28 18:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с. 6, еп. 18, 19 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 7, еп. 3 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, en. 3 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 11, еп. 6, 7 23:00 Пре­мие­ра: “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 3, еп. 9, 10 00:00 “О, брат­ко, къ­де си?” /п/ – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2000) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п/ – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п/ – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 15 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп. 2 – 5 08:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 1 09:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 15 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 17 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 11 12:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с. 3, еп. 4 12:30 “Чо­век от­вът­ре” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2006), ре­жи­сьор Спайк Лий, в ро­ли­те Ден­зъл Уо­шин­гтън, Клайв Оуен, Джо­ди Фос­тър, Крис­то­фър Плъ­мър, Уи­лем Де­фо, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Кар­лос Го­мес, Ким Дай­рек­тър и др. 15:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 2 16:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 16 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 3 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 18 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Смър­то­нос­но влия­ние” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, дра­ма (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Ми­ми Ле­дър, в ро­ли­те Ро­бърт Дю­вал, Теа Лео­ни, Илай­джа Ууд, Ва­не­са Ред­грейв, Мор­ган Фрий­ман, Джон Фав­ро, Дуг­рей Скот и др. 00:15 “Го­тъм” – се­риал, с. 4, еп. 6 01:15 “Лу­ци­фер” – се­риал, с. 2, еп. 18 02:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с. 3, еп. 2 03:15 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 3 04:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 4, еп. 12 

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” (пре­мие­ра) – се­риен филм 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 15 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Слън­це и лу­на” – се­риен филм 04:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 14 /п/ 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип
/п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лин­кълн Си­ти – Еве­ртън, мач от вто­ри кръг за Ка­ра­бао къп
/п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 08:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 09:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – из­бра­но 10:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 11:00 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов”-из­бра­но 11:30 “Дру­го­то ли­це” 12:00 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 12:45 Топ Шоп 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 18:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – из­бра­но 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” – из­бра­но 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *