ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 СЕПТЕМВРИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Как вър­нах­ме дядо към жи­во­та дет­ски тв филм /Че­хия, 2017г./ 06:15 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок 09:00 Тай­ният агент тв филм /2 епи­зод/п/ 09:45 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 10:30 10 000 крач­ки 10:40 Фур­на­та на Гре­тел до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 11:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Но­ви­ни на тур­ски език 12:40 БНТ на 60 Тат­яна Ло­ло­ва /п/ 13:40 Бъл­га­рия от край до край 4 14:15 Джоу­зеф ис­ка да хо­ди дет­ски тв филм /Ир­лан­дия, 2019г./ 14:30 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те ани­ма­цио­нен филм 15:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви 2 тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас ре­гио­нал­ни но­ви­ни 16:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 16:45 Фур­на­та на Гре­тел до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 17:15 Как е ус­трое­на Все­ле­на­та 4 до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:00 По све­та и у нас 18:20 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 18:45 Сла­ва за все­ки – през цяла Аме­ри­ка до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 19:10 Тай­ният агент тв филм /3 епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /20 епи­зод/ (12) 22:00 Ми­лиар­ди 3 тв филм /6 епи­зод/ (16) 23:00 По све­та и у нас 23:30 Бяла­та гвар­дия тв филм /5 епи­зод/ (16) 00:25 Ток­си­ни иг­ра­лен филм /САЩ, 2015г./, ре­жи­сьор Джей­сън Дю­дек, в ро­ли­те: Тей­лър Хен­дли, Мар­го Хар­шмън, Ви­ни Джоунс, Бе­вър­ли Ми­чъл, Ти­фа­ни Хайнс и др. (14) 01:55 БНТ на 60 Тат­яна Ло­ло­ва /п/ 02:55 Бъл­га­рия от край до край 4 /п/ 03:25 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 4 тв филм /20 епи­зод/п/ (12) 04:15 Кул­тур­ни ад­ре­си: Со­фия, Ев­ро­па до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 04:35 Ми­лиар­ди 3 тв филм /6 епи­зод/п/ (16)

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п/ – се­риал 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.2, еп.2 06:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” /най-доб­ро­то/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2, еп.81 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.15, еп.5 – 7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.14, еп.42 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.3, еп.55 21:00 “47 ро­ни­ни” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Карл Ринш, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Хи­рою­ки Са­на­да, Ко Ши­ба­са­ки, Рин­ко Ки­ку­чи и др. 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.4, еп.20 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, еп.14 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:30 “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2, еп.22

bTV Action

05:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.6 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с.3, еп.7 – 10 08:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.6 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.11 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.8 11:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.11 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.17 13:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с.4, еп.17, 18 15:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.7 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.12 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.18 18:00 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.9 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Стре­ла­та” – се­риал, с.8, еп.4 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Ек­шън пе­тък: “Смър­то­нос­но оръ­жие” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Да­ни Гла­вър, Га­ри Бю­си, Ми­чъл Ра­йън, Том Ат­кинс, Дар­лийн Лав и др. 00:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.8, еп.4 01:15 “Пос­лед­ният ко­раб” – се­риал, с.3, еп.12 02:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.3, еп.9 03:15 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.18 04:15 “Го­тъм” – се­риал, с.4, еп.12

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.6, еп.3, 4 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 08:30 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 10:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 2: Тяхно­то пър­во наз­на­че­ние” – ко­ме­дия (САЩ, 1985), ре­жи­сьор Дже­ри Па­рис, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Брус Ма­лър и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Мис Слад­киш” /п/ – се­риал 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.3, 4 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.72 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп.25 20:30 “Прес­пав” – се­риал, еп.29, 30 22:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.19, 20 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2, еп.1, 2 00:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 2: Тяхно­то пър­во наз­на­че­ние” – ко­ме­дия (САЩ, 1985) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Лято в Са­ла­ман­ка” – с уч. на Су­зан Хьо­ке, Пат­ри­ция Ау­лиц­ки, Фер­нан­до Ко­рал, Ма­нуел Кор­тез и др. 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Тран­спор­тер” – се­риен филм, се­зон 2 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 20 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 6 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 04:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Хъл Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 Фут­бол: Фу­лъм – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: Ка­лев – Ло­ко­мо­тив Ку­бан, мач от ВТБ ли­га /п/ 20:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:20 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Дру­го­то ли­це” 10:45 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:20 “Со­циал­на мре­жа”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Ске­ле­тът на де­мок­ра­ция­та” 4-та част – док.филм на КА­НАЛ 3 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Топ шоп 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Дру­го­то ли­це” 17:50 “Биз­нес но­ви­ни” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 До­ку­мен­та­лен филм на КА­НАЛ 3 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 22:50 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 До­ку­мен­та­лен филм на КА­НАЛ 3 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *