HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­дещ Ан­на Ан­ге­ло­ва и гост-во­дещ Ва­сил Вър­ба­нов 10:30 Ис­то­рия.bg: Учи­тел­я Дъ­нов – нау­ка за жи­во­та, кой­то сме из­гу­би­ли/п/ 11:35 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /10 епи­зод/ 13:25 Пик­сел Пин­ки 2 – ани­ма­цио­нен филм /13, пос­ле­ден епи­зод/ 13:50 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм /2 се­рия/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /13 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /18 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва Дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /23 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /44 епи­зод/(12) 00:20 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:35 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /18 епи­зод /п/ 02:20 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /13 епи­зод/п/ 03:20 Глу­харя – тв филм /44 епи­зод/п/(12) 04:10 Ис­то­рия.bg: Учи­тел­я Дъ­нов – нау­ка за жи­во­та, кой­то сме из­гу­би­ли/п/

bTV

05:30 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” /п./- ани­ма­ция 06:00 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед”- ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с.1, еп. 21 15:00 Пре­мие­ра: “И­та­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп. 61 16:00 Пре­мие­ра: “К­ли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 75 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 757 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ния­т век: Кьо­сем” – се­риал, с.1, еп. 6 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 22 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “П­рес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5, еп.3 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 24 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 638

bTV Action

05:15 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.8 06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп. 2 09:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 7 еп. 8 10:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, еп. 11 11:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 2 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 2 13:00 “С­блъ­сък” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Мек­си­ко, 2016), ре­жи­сьор – Елис Фрей­зър, ак­тьо­ри – Ток­там Абу­за­ри, Га­ри Да­ниелс, Еди Фер­нан­дез, Луис Га­ти­ка и др.  15:00 “Ре­во­лю­ция­” – се­риал, с.2, еп.16 16:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.9 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 3 18:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 3 19:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, еп.12 20:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Въ­зхо­да на мър­тви­те: Наб­лю­да­тел­на ку­ла” – ек­шън, три­лър, ужа­си (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Зак Ли­пов­ски, ак­тьо­ри  Дже­си Мет­калф, Ме­гън Ори, Де­нис Хей­сбърт, Вир­джи­ния Мад­сън, Роб Ри­гъл, Джу­лия Ан­дер­сън и др. 00:15 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.3 01:15 “Лу­ци­фер­” – се­риал, еп.12 02:15 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп.7 03:15 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 5 04:15 “Го­тъм­” – се­риал, еп.

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Ба­рът­” – се­риал, с.2 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 10:00 “Аз, моя ми­лост и Ай­рийн” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2000), ре­жи­сьо­ри Бо­би Фа­ре­ли и Пи­тър Фа­ре­ли, ак­тьо­ри Джим Ке­ри, Ре­не Зе­луи­гер, Крис Ку­пър, Ри­кард Джен­кинс и др. 12:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “А­ла­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 “С­тъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.2 00:00 “Аз, моя ми­лост и Ай­рийн” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2000), ре­жи­сьо­ри Бо­би Фа­ре­ли и Пи­тър Фа­ре­ли, ак­тьо­ри  Джим Ке­ри, Ре­не Зе­луи­гер, Крис Ку­пър, Ри­кард Джен­кинс и др. 02:00 “Ба­рът­” /п./ – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “По­дли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 1 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма” (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­дек­с на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “С­пе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ню­ка­съл Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на Ла­са – РЕ­ТА­бет Бил­бао, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но-но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но-но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:30 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но-но­ви­нар­ско шоу (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Па­та­рин­ски Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30-05:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *