ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ЮНИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – /най-доб­ро­то/ пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Мус­ке­та­ри­те 3 – тв филм, 4 епи­зод /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра       /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии   /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Сид – де­те на нау­ка­та 2 – ани­ма­цио­нен филм 14:55 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:10 Са­фа­ри­то на Скаут – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Мус­ке­та­ри­те 3 тв филм /5 епи­зод/ 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не с во­де­ща Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва 22:00 Гос­по­жо дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /4 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /2 епи­зод/(16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар – тв филм /4 епи­зод/п/ 03:20 Ис­то­рия.bg Пътят на Бъл­га­рия към Ев­ро­па /п/ 04:20 Брат за бра­та 3 – тв филм, 2 епи­зод /п/ (16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – ани­ма­ция, се­риал, с.4, еп.7 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Вто­ри шанс” – се­риал, еп.20 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.5, еп.46 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с.2, еп.10 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с.13, еп.19 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съл­зи от Рая” – се­риал, еп.14 21:00 Пре­мие­ра: “Вът­ре­шен чо­век” – се­риал, еп.2 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.5, еп.15 01:00 “Веч­но твоя” – се­риал, еп.171, 172 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2, еп.8 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” /п/ – се­риал, еп.19, 20 07:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.21, 22 08:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.9 09:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3, еп.18 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.1 11:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.2 12:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.5 13:00 “Нин­джа 2: Пътят на от­мъ­ще­ние­то” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Тай­ланд, САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Скот Ад­кинс, Кейн Ко­су­ги, Сюн Су­га­та, Ви­тая Пан­срин­гарм и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.10 16:00 “Пла­ти­на” – се­риал, с.3 еп.19 17:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.6 18:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.3 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Ex Machina: Бог от ма­ши­на­та” – фан­тас­ти­ка, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор Алекс Гар­ланд, в ро­ли­те До­нъл Глий­сън, Али­сия Ви­кан­дер, Ос­кар Ай­зък, Чел­си Ли, Ко­ри Джон­сън, Иви Рей и др. 00:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, с.3, еп.6 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.2 02:00 “Монк” – се­риал, с.6, еп.10 03:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2 еп.6 04:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.3

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.4, еп.18, 19 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “То­мас и прия­те­ли” – се­риал, еп.1 – 3 09:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2 еп.13, 14 10:00 “Праз­ну­вай, Вася” – ко­ме­дия (Ру­сия, 2017), ре­жи­сьор Ро­ман Ка­ри­мов, в ро­ли­те Ефим Пет­ру­нин, Лю­бов Ак­сьо­но­ва, Ро­ман Кур­цин,, Софя Рай­зман, Бо­рис Дер­га­чов, Сер­гей Аб­рос­кин, Свет­ла­на Сте­пан­ков­ская и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу (2016) 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.6, еп.25 18:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.7, еп.1 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 20:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал, еп.18 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.2, еп.7, 8 23:00 “Кухня” – се­риал, с.2 еп.19, 20 00:00 “Праз­ну­вай, Вася” /п/ – ко­ме­дия (Ру­сия, 2017) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал

Nova TV

05:20 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21/п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 2 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Шеф под прик­ри­тие” – риа­ли­ти 22:00 “Доб­ра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 21 00:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 6 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ер­цге­бир­ге Ауе – Майнц 05, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Бор­до – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Лион – Ам­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Хан­за Рос­ток – Щут­гарт, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Веч­ни­те пес­ни” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю”с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *